دوره و شماره: دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399 
9. تبیین تجربیات زنده دانش‏آموزان از عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی

صفحه 125-135

10.22034/jiera.2019.202529.2080

مرضیه پیری کامرانی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی


16. ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

صفحه 239-254

10.22034/jiera.2020.204055.2096

عنایت الله مومنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان


26. «بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران »

صفحه 419-437

10.22034/jiera.2020.210819.2160

محمد علی جواهری کاشانی؛ غلامرضا حسنی در میان؛ محسن نوغانی؛ علی اکبر مجدی