نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
مهرناز آزاد یکتا دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
حسن  اسدزاده دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه بهمن آبادی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس تقی زاده دکتری تکنولوژی آموزشی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مژگان جعفری دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
منصوره حاج حسینی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محسن حسین زاده مربی    
مریم حسینی لرگانی استادیار نوآوری آموزشی و درسی استادیار، گروه نوآوری آموزشی و درسی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
علی  خرسندی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زیبا ذاکری دکتری   دکتری دانشگاه انطرفی
شیرین رضوانی فر دانشجوی دکتری روانشناسی دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مژگان سپاه منصور دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ابوطالب سعادتی شامیر استادیار روانشناسی تربیتی و شخصیت استادیار، گروه روانشناسیتربیتی و شخصیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
امید شکری استادیار روانشناسی تربیتی و تحولی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی و تحولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی  شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
رقیه صادق زاده دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران 
نسرین صالحی نژاد دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زهره صیادپور دانشجوی دکتری روانشناسی دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
         
محمدآزاد عبداله پور استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید غفاری دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا قربان جهرمی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نازیلا کریمی دکتری   دکتری دانشگاه فرهنگیان
آیت اله کریمی باغ ملک استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
افسانه لطفی عظیمی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد مجتبی زاده استادیار برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت استادیار، گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران
کامران محمدخانی دانشیار مدیریت آموزش عالی دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
رضا محمدی استادیار   عضو هیئت علمی سازمان سنجش، تهران، ایران
حسن  محمودیان دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبداله معتمدی استاد روانشناسی بالینی استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین مهدیان استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
اصغر مینائی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نسیم نوری استادیار   استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالقاسم یقوبی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران