نام

نام خانوادگی

publon

سمت / سازمان

صغری

ابراهیمی قوام

Publons

دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،  ایران

خدیجه

ابوالمعالی الحسینی

Publons

دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

مهرناز

آزاد یکتا

 

 

حسن

اسدزاده

Publons

دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

سعید

اکبری زردخانه

Publons

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

سمیه

بهمن آبادی

 

دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

آناهیتا

تاشک

 

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

زهرا

جامه بزرگ

Publons

استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مژگان

جعفری

 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

منصوره

حاج حسینی

 

استادیار گروه آموزشی روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران

مریم

حسینی لرگانی

 

استادیار گروه نوآوری آموزشی و درسی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ایران ، تهران

علی

خرسندی

 

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

نوشیروان

خضری مقدم

 

 

فریبرز

درتاج

Publons

استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

علی

دلاور

Publons

استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

سوسن

رحیم زاده

 

 

شیرین

رشیدی

Publons

استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل

زارعی زوارکی

Publons

استاد گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مژگان سپاه منصپر

سپاه منصپر

 

 

ابوطالب

سعادتی شامیر

 

استادیار گروه روان شناسی تربیتی و شخصیت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران

امید

شکری

 

گروه روان شناسی تربیتی و تحولی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

علی

شیخ الاسلامی

Publons

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

کامران

شیوندی چلیچه

Publons

عضو هیات علمی دانشگاه

رقیه

صادق زاده

 

دکتری روانشناسی تربیتی

نسرین

صالحی نژاد

 

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

زهره

صیادپور

 

گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

زهرا

طباطبائی

 

دانشگاه علامه طبا طبایی

محمد آزاد

عبداله پور

 

گروه روانشناسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد،مهاباد،ایران

مرضیه

غلامی توران پشتی

Publons

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

سعید

غیاثی ندوشن

 

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

جلیل

فتح آبادی

Publons

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

نور علی

فرخی

Publons

دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دنشگاه علامه طباطبایی

پروین

کدیور

Publons

استاد گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی

افسانه

لطفی عظیمی

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

محمد

مجتبی زاده

 

گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران

حسن

محمودیان

 

 

حمیدرضا

مقامی

Publons

استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مریم

مقدسین

 

دانشگاه خوارزمی

مهدی

واحدی

Publons

استادیار گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

غلامرضا

یادگارزاده

Publons

استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

ابوالقاسم

یعقوبی

Publons

استادگروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

جلیل

یونسی

Publons

دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی