نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
مهرناز آزاد یکتا دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
سمیه بهمن آبادی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مژگان جعفری دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
منصوره حاج حسینی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امید شکری استادیار روانشناسی تربیتی و تحولی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی و تحولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
نسرین صالحی نژاد دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمدآزاد عبداله پور استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد مجتبی زاده استادیار برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت استادیار، گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران
حسن  محمودیان دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران