با توجه به ضرورت بحث نظام های آموزشی و تاثیر دوران پاندمی کرونا بر کم و کیف محورهای اصلی نشریه، شماره زمستان نشریه (55) با موضوع ویژه به بیماری کووید 19 اختصاص یافت. در این فرآیند موضوعات مختلف در محورهای نشریه با تاثیر کووید 19 دریافت و توسط دبیر تخصصی بررسی شد و با تایید ایشان در مسیر بررسی قرار گرفت. مقالات مورد تایید در شماره زمستان نشریه 55 به چاپ رسید.