دوره 16 (1401)
دوره 15 (1400)
دوره 14 (1399)
دوره 13 (1398)
دوره 12 (1397)
دوره 11 (1396)
دوره 10 (1395)
دوره 9 (1394)
دوره 8 (1393)
دوره 7 (1392)
دوره 6 (1391)
دوره 5 (1390)
دوره 4 (1389)
دوره 3 (1388)
دوره 2 (1387)
دوره 1 (1386)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 667
تعداد نویسندگان 1,530
تعداد مشاهده مقاله 467,511
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 541,878
نسبت مشاهده بر مقاله 700.92
نسبت دریافت فایل بر مقاله 812.41
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,049
تعداد مقالات رد شده 1,469
تعداد مقالات پذیرفته شده 292
درصد پذیرش 14
زمان پذیرش (روز) 162
تعداد پایگاه های نمایه شده 17
تعداد داوران 160

 

 

 

فصلنامه علمی " پژوهش در نظام ‏های آموزشی" با هدف ارائه آخرین و تازه ترین نظریات و یافته‌های آموزشی و به منظور تبادل افکار و اندیشه‌ها در راستای نیازهای گوناگون فردی و اجتماعی به نشر مقالات، تحقیقات علمی و کاربردی، افکار و اندیشه‌های صاحبنظران آموزش مبادرت می‌نماید. در جهت افق برنامه 1404 مبنی بر تلاش در جهت رشد و توسعه علمی کشور و همسو با تأکید بر اتخاذ راهبردهای پژوهش - محور در برنامه پنجم توسعه کشور، سعی در بررسی موضوعات و چالش‏ های نظام آموزشی کشور و ارائه راه‎‍ حل‏های مناسب؛ نشر نظریه ‎ها، یافته‎ ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش‏ های مرتبط با آموزش‎ بر پایه روش ‏های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان داخل و خارج از کشور می‏کند. 

این مجله علمی در سال 1384 با همت متخصصان حوزه روان‏شناسی و علوم تربیتی، صاحب امتیاز علمی پژوهشی شد و اولین شماره آن در تاریخ تابستان 1386 منتشر شد. این مجله به صورت فصلنامه، در سال 4 شماره منتشر می شود.

برنامه درسی ارتباط‌ساز بستری ‌نو در اقلیم آموزش عالی؛ اهداف و راهبردها

ام البنین کشاورز رودکی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ سیده مریم حسینی لرگانی؛ غلامرضا یادگارزاده

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.385047.2912

چکیده
  کارکرد آموزش در انتقال دانش و کارکرد پژوهش در تولید و گسترش دانش، آموزش عالی را در دستیابی به اهداف یاری می‌رسانند و برنامه درسی مهمترین عنصر تاثیرگذار بر این کارکردها به شمار می‌رود. از اینرو هدف این پژوهش تبیین اهداف و راهبردهای برنامه درسی ارتباط‌ساز به‌عنوان بستری‌نو در اقلیم آموزش عالی بوده است. طرح پژوهش از نوع کیفی و با روش ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
نقش رهبری دیجیتال در تصمیم گیری هوشمند با میانجی گری تیم پذیری

محسن احمدی؛ محمد رضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ افشین افضلی

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.391188.2946

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری دیجیتال در تصمیم گیری هوشمند با میانجیگری تیم پذیری بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری، مدیران مدارس ابتدایی استان کرمانشاه در سال 1401 به تعداد 1902 نفر بودند، از این جامعه بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 320 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جامعه طبقات پژوهش ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
تحلیل رابطه لذت تحصیلی و اشتیاق شغلی با استقلال شغلی و اعتماد سازمانی با میانجیگری ارزشیابی عملکرد

رحیمه پورحیدر؛ مریم سامری؛ محمد حسنی؛ نیلوفر مرتضی نژاد

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.388666.2937

چکیده
  رشدوتوسعه هر کشوری در گرو سیستم آموزش و پرورش آن است ‌و در این میان معلمان عامل بسیار تأثیر گداردر پییشرفت آن نظام می‌باشند این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظرجمع‌آوری اطلاعات، از نوع همبستگی می‌باشد. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل‌مسیر استفاده شده است.جامعه آماری‌ شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه‌ دوره دوم نظری شهر ارومیه ...  بیشتر

آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
ارزیابی تکوینی کلاس‌های مجازی دانشگاه‌ها در زمان همه‌گیری کرونا با تحلیل اهمیت-عملکرد

مرضیه منیری؛ مسعود گرامی پور؛ حسن رستگارپور

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.396091.2970

چکیده
  اگرچه کلاس‌های درس مجازی در زمان همه‌گیری کرونا با سرعت بسیار زیادی در دانشگاه‌های کشور بکار گرفته شد اما کیفیت و اثربخشی این کلاس‌ها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر به ارزیابی تکوینی کلاس‌های مجازی دانشگاه‌ها در زمان همه‌گیری کرونا پرداخت. روش پژوهش کیفی و کمی بود. از بین اعضای هیأت علمی رشته مدیریت ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
رابطه صفات شخصیتی هگزاکو با عدم تعهد به اخلاق مدنی: بررسی نقش میانجیگرانه عاملیت انسانی در دانشجویان

شیدا علیمرادی؛ محمد آزاد عبداله پور

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.386663.2925

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر رابطه صفات شخصیتی هگزاکو با عدم تعهد به اخلاق مدنی: بررسی نقش میانجیگرانه عاملیت انسانی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود که در سال تحصیلی1400-1401 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بود. از طریق قاعده کلاین۲۰۰نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
تحلیل اثر فلات‌زدگی شغلی بر تعهد سازمانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی معلمان

عابدین دارابی عمارتی؛ حدیث مرادی

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.385345.2916

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر فلات‌زدگی شغلی بر تعهد سازمانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی معلمان مدارس متوسطه اول شهر نورآباد انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه‌ آماری پژوهش تمامی معلمان مدارس متوسطه اول شهر نورآباد در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 320 نفر بوده‌اند. برای انتخاب نمونه از جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
بررسی انتقادی نظام ملی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران: ارائه پیشنهادات سیاستی مطلوب

احسان پروین؛ عاطفه ریگی

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.383428.2908

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی نظام ملی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران است که از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. که در سال 1401 تعداد 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و پژوهشگاهی آگاه به حوزه مورد مطالعه در پژوهش مشارکت‌ داشتند. روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در راستای جمع‌آوری داده‌ها، از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی‌ توصیفی

کیوان صالحی؛ عباس بازرگان؛ ناهید صادقی؛ محسن شکوهی یکتا

دوره 9، شماره 31 ، اسفند 1394، ، صفحه 19-68

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل ادراک معلمان در خصوص نقاط ضعف و قوت ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی‌توصیفی در مدارس ابتدایی است. سعی شد تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک معلمان از نقاط قوت و ضعف نظام ارزشیابی موسوم به ارزشیابی‌توصیفی پرداخته و نشان دهیم که این مشارکت‌کنندگان، چه درک و ارزیابی، نسبت به ضعف‌ها و نقاط ...  بیشتر

الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه

دوره 12، شماره 42 ، آبان 1397، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.78680

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، متناسب با مختصات بافتی نظام آموزش عالی ایران بود. در این پژوهش، روش پژوهش کیفی با رویکرد نظریه زمینه­ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان آموزش عالی بودند، که 36 نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند جهت مصاحبه نیمه­ساختارمند انتخاب شد. در مرحله اول کدگذاری باز، 2027 مفهوم به دست آمد. ...  بیشتر

رابطه مهارت های ارتباطی و مهارت های کار آفرینی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و خوارزمی

محمد علی نعمتی؛ مجتبی کرمی پور؛ حسین محمدی چمناری

دوره 9، شماره 31 ، اسفند 1394، ، صفحه 285-325

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی با مهارت­های کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده های علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه­های علامه طباطبایی و خوارزمی بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 6000 نفر از دانشجویان دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه­های ...  بیشتر

تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی

شهربانو حسن زاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 39-63

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65360

چکیده
  شواهد گسترده‌ای نشان می‌دهد که استیلای رویکرد پوزیتویستی در محیط‌های آموزشی، زمینه انفعال فراگیران و افت نشاط و پویایی را رقم زده است. پژوهش حاضر با درک ضرورت سنجش رویکردهای نوین آموزشی، به بررسی میزان تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش‌آموزان ابتدایی پرداخته است. بدین منظور از طرح شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...  بیشتر

شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، ، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83762

چکیده
  توسعه کارکنان به شناسایی و نیازسنجی ابعاد و مؤلفه‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه روش‌های توسعه نیز در موفقیت این برنامه‌ها بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395 (3812 N=) و حجم نمونه ...  بیشتر

ابر واژگان