برنامه درسی ارتباط‌ساز بستری ‌نو در اقلیم آموزش عالی؛ اهداف و راهبردها

ام البنین کشاورز رودکی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ سیده مریم حسینی لرگانی؛ غلامرضا یادگارزاده

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، صفحه 5-17

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.385047.2912

چکیده
  کارکرد آموزش در انتقال دانش و کارکرد پژوهش در تولید و گسترش دانش، آموزش عالی را در دستیابی به اهداف یاری می‌رسانند و برنامه درسی مهمترین عنصر تاثیرگذار بر این کارکردها به شمار می‌رود. از اینرو هدف این پژوهش تبیین اهداف و راهبردهای برنامه درسی ارتباط‌ساز به‌عنوان بستری‌نو در اقلیم آموزش عالی بوده است. طرح پژوهش از نوع کیفی و با روش ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
نقش رهبری دیجیتال در تصمیم گیری هوشمند با میانجی گری تیم پذیری

محسن احمدی؛ محمد رضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ افشین افضلی

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، صفحه 18-32

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.391188.2946

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری دیجیتال در تصمیم گیری هوشمند با میانجیگری تیم پذیری بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری، مدیران مدارس ابتدایی استان کرمانشاه در سال 1401 به تعداد 1902 نفر بودند، از این جامعه بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 320 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جامعه طبقات پژوهش ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
تحلیل رابطه لذت تحصیلی و اشتیاق شغلی با استقلال شغلی و اعتماد سازمانی با میانجیگری ارزشیابی عملکرد

رحیمه پورحیدر؛ مریم سامری؛ محمد حسنی؛ نیلوفر مرتضی نژاد

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، صفحه 33-48

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.388666.2937

چکیده
  رشدوتوسعه هر کشوری در گرو سیستم آموزش و پرورش آن است ‌و در این میان معلمان عامل بسیار تأثیر گداردر پییشرفت آن نظام می‌باشند این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظرجمع‌آوری اطلاعات، از نوع همبستگی می‌باشد. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل‌مسیر استفاده شده است.جامعه آماری‌ شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه‌ دوره دوم نظری شهر ارومیه ...  بیشتر

آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
ارزیابی تکوینی کلاس‌های مجازی دانشگاه‌ها در زمان همه‌گیری کرونا با تحلیل اهمیت-عملکرد

مرضیه منیری؛ مسعود گرامی پور؛ حسن رستگارپور

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، صفحه 49-61

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.396091.2970

چکیده
  اگرچه کلاس‌های درس مجازی در زمان همه‌گیری کرونا با سرعت بسیار زیادی در دانشگاه‌های کشور بکار گرفته شد اما کیفیت و اثربخشی این کلاس‌ها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر به ارزیابی تکوینی کلاس‌های مجازی دانشگاه‌ها در زمان همه‌گیری کرونا پرداخت. روش پژوهش کیفی و کمی بود. از بین اعضای هیأت علمی رشته مدیریت ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
رابطه صفات شخصیتی هگزاکو با عدم تعهد به اخلاق مدنی: بررسی نقش میانجیگرانه عاملیت انسانی در دانشجویان

شیدا علیمرادی؛ محمد آزاد عبداله پور

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، صفحه 62-77

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.386663.2925

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر رابطه صفات شخصیتی هگزاکو با عدم تعهد به اخلاق مدنی: بررسی نقش میانجیگرانه عاملیت انسانی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود که در سال تحصیلی1400-1401 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بود. از طریق قاعده کلاین۲۰۰نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
تحلیل اثر فلات‌زدگی شغلی بر تعهد سازمانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی معلمان

عابدین دارابی عمارتی؛ حدیث مرادی

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، صفحه 78-93

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.385345.2916

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر فلات‌زدگی شغلی بر تعهد سازمانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی معلمان مدارس متوسطه اول شهر نورآباد انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه‌ آماری پژوهش تمامی معلمان مدارس متوسطه اول شهر نورآباد در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 320 نفر بوده‌اند. برای انتخاب نمونه از جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
بررسی انتقادی نظام ملی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران: ارائه پیشنهادات سیاستی مطلوب

احسان پروین؛ عاطفه ریگی

دوره 17، شماره 60 ، فروردین 1402، صفحه 94-108

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.383428.2908

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی نظام ملی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی ایران است که از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. که در سال 1401 تعداد 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و پژوهشگاهی آگاه به حوزه مورد مطالعه در پژوهش مشارکت‌ داشتند. روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در راستای جمع‌آوری داده‌ها، از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر