نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

رشدوتوسعه هر کشوری در گرو سیستم آموزش و پرورش آن است ‌و در این میان معلمان عامل بسیار تأثیر گداردر پییشرفت آن نظام می‌باشند این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظرجمع‌آوری اطلاعات، از نوع همبستگی می‌باشد. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل‌مسیر استفاده شده است.جامعه آماری‌ شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه‌ دوره دوم نظری شهر ارومیه بودکه از بین آنها 306 نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی با بهره‌گیری از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی عملکرد معلمان (پورحیدر و همکاران ، 1398)، پرسشنامه استقلال‌شغلی(فریدمن،1999)، پرسشنامه اشتیاق شغلی(شوفلی و بیکر،2003)، اعتماد سازمانی (اسکات و رادر،2003) و لذت تحصیلی( پکران،2005) بود. برای تعیین روایی ابزارها از تحلیل عاملی تأییدی، محتوایی و اکتشافی بهره گرفته‌شده که همگی ابزارها مورد تأیید واقع شدند. پایایی آنها به روش آلفای‌کرونباخ محاسبه شده‌است. یافته‌ها نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش از برازش برخوردار بوده و نقش ارزشیابی عملکرد معلم به عنوان میانجی در رابطه لذت تحصیلی و اشتیاق شغلی با استقلال‌شغلی و اعتماد سازمانی تأیید شد. برای ایجاد لذت تحصیلی در دانش‌آموزان و اشتیاق شغلی در معلمان می‌توان ضمن ارزشیابی صحیح و دقیق عملکرد معلمان استقلال شغلی آنان را توسعه بخشید و جوی حاکی از اعتماد را در مدرسه ایجاد کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امین بیدختی، ع.، پرداختچی، م.، و علی یاری، س. (1401). بررسی معیارهای صلاحیت حرفه‏ای معلمان. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 16(56)، 34-47.
بی‌رنگ خجسته پور، پ.، درتاج، ف.، قائمی، ف.، و جمهری، ف. (1401). نقش واسطه‏ای انگیزش شغلی در رابطه بین راهکارهای مقابله با استرس با شایستگی‏های اجتماعی_هیجانی در معلمان ابتدایی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 16(59)، 21-32.
تدین، پ. (1394). بررسی میزان استقلال کاری درک شده معلمان شهر سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم تربیتی. دانشگاه کردستان.
پدید، م. (1396). ارزیابی عملکرد معلمان از نظریه تا عمل، کنگره بین‌المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران.
پورسجادی، س. (1392). رابطه عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم تربیتی. دانشگاه بیرجند.
رئیسی سر‏میچی، ر.، و ناستی زاده، ن. (1401). اثر خشونت معلم بر تحصیل‏گریزی، خوش‏بینی ‏تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 16(57)، 23-34.
سیف، ع. (1395). اندازه‌گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی، ویراست ششم. تهران: سمت.
عبداللهی، ب.، دادجوی توکلی، ع.، و یوسلیانی، غ. (1393). شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی‏های حرفه‏ای معلمان اثربخش، فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، 49(13)، 25-48.
یمینی، م.، مهدیان، ح.، و رحمتی، ف. (1400). نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی در میان دانش آموزان دختر. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 15(54)، 126-136.
Abdollahi, B., Dadjo, A., & Yousaliani, G. (2014). Identify and validate the professional competencies of effective teachers. Quarterly of Educational Innovation3(49), 25-48. [In Persian]
Ajibola, K. S., Mukula, E., Ajibola, K. S., Mukula, E., & Orwa, G. (2019). Performance appraisal as determinant of employee work engagement. International journal  of  human resources and  procurement, 8(2), 45-58.
Al-Shara, I. (2015). Learning and teaching between enjoyment and boredom as realized by the students: a survey from the educational field. European Scientific Journal11(19).
Aminbidokhti, A., Pardakhtchi, M., & Aliyari, S. (2022). Investigating the criteria of teachers professional qualification. Journal of Research in Educational Systems, 16(56), 34-47. [In Persian]
Aybas, M., Acar, A. c. (2017). The effect of  human resource management practices on employers work engagement and the Mediating and moderating role of positive psychological capital. International review of management and market , 7(1), 363-372.
Berang Khojastepor, P., Dortaj, F., Ghaemi, F., & Jamhari, F. (1401). The mediating role of career motivation in the relationship between stress coping strategies and social-emotional competence in primary teachers,  Journal of Research in Educational Systems, 16(59), 21-34. [In Persian]
Bozic, B., Siebert, S., & Martin, G. (2019). A strategic action fields perspective on organizational trust repair. European Management Journal37(1), 58-66.
Kengatharan, N. (2020). The effects of teacher autonomy, student behavior and student engagement on teacher job satisfaction. Educational Sciences: Theory & Practice20(4), 1-15.
Kivipõld, K., Türk, K., & Kivipõld, L. (2020). Performance appraisal, justice and organizational effectiveness: a comparison between two universities. International Journal of Productivity and Performance Management70(1), 87-108. DOI:10.1108/IJPPM_05_2019_0229
Michos, K., Cantieni, A., Schmid, R., Müller, L., & Petko, D. (2022). Examining the relationship between internship experiences, teaching enthusiasm, and teacher self-efficacy when using a mobile portfolio app. Teaching and Teacher Education109, 103570., 1-13.
Juliana, J., Murniati, M., & Bahrun, B. (2022). Management of Teacher Performance Appraisal in Madrasah. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan14(1), 649-658.
Padid, M., (2017). Teacher performance appraisal from theory to practice, International congress of improvement management and educational system in iran. [In Persian]
Porsajjadi, S. (2013). Relationship between organizational justice and organizational trust with job burnout among primary school teachers in Birjand city, Masters’ thesis, educational science department,Birgand university. [In Persian]
Khan, M. Q., Mahmood, K., & Rifaqat, M. (2022). Analysis of Performance Appraisal System of Teachers at Secondary Level in Azad Jammu and Kashmir. International Research Journal of Education and Innovation3(1), 239-249.
Raiisi Sarmichi, R., & Nastizade, N. (2022). The effect of teacher violence on academic avoidance, academic optimism and academic vitality of students,  Journal of Research in Educational Systems,1 6(57), 23-34. [In Persian]
Saif, A. (2016). Measurement, assessment, educational evaluation. 6, Tehran:samt. [In Persian]
Searle, R. H., & Dietz, G. (2012). Trust and HRM: Current insights and future directions. Human resource management journal22(4), 333-342.
Simon, G. (2018). An emprirical analysis of predictor influence machanisms of HRM practices and corporate sustainability on employee engagement. International journal of human resource studies, 8(2), 95-128.
Tadaiion, P. (2015). Investigating the extent of job autonomy perceived among sanandaj city teachers, Masters’ thesis, educational science department, Kordestan university. [In Persian]
Tentama, F., Dewi, L., & Meilani, E. R. (2020). The role of work discipline and autonomy on employee performance: A case of private university in Indonesia. International Journal of Scienctific and Technological Research9(1), 4152-4157.
Verburg, R. M., Nienaber, A. M., Searle, R. H., Weibel, A., Den Hartog, D. N., & Rupp, D. E. (2018). The role of organizational control systems in employees’ organizational trust and performance outcomes. Group & organization management, 43(2), 179-206.
Yamini, M., Mahdian, H., & Rahmati, F. (2021). The mediating role of academic motivation in the relationship betweenin intelligence beliefs and self-worth among female school. Journal of Research in Educational Systems, 15(54), 126-136. [In Persian]