هدف عمده نشریه پژوهش در نظام های آموزشی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با آموزش و نظام های آموزشی است. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 • سیاستگذاری، برنامه­ ریزی و مدیریت آموزشی
 • روان‌شناسی آموزشی و یادگیری
 • سنجش و ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت آموزش­
 • مطالعات تطبیقی در نظامهای آموزشی
 • نوآوری‏های آموزشی و درسی در نظام های آموزشی
 • آینده پژوهی و آینده نگاری آموزش
 • شیوه های آموزش مناسب
 • انگیزش و یادگیری
 • جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با آموزش
 • آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
 • آموزش مبتنی بر نیاز های جامعه
 • ارزشیابی برنامه­های آموزشی و روش­های مناسب آزمون و اندازه گیری آموزش
 • آموزش مداوم ، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی و برنامه­ریزی درسی
 • فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری