جهت ثبت نام در نشریه پژوهش در نظام های آموزشی فرآیند زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

3. ذخیره اطلاعات؛

4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده.

5. ارسال مقاله (با نام و بدون نام)، چکیده انگلیسی با نام و مشخصات کامل)، فرم تعهد، فرم تعارض، گزارش همانندجو

6. فرآیند بررسی اولیه توسط کارشناس نشریه

7. در صورت تایید هیات تحریریه و دبیر تخصصی واریز هزینه داوری مقاله به مبلغ 200,000 تومان

8. در صورت تایید داور تطبیقی واریز هزینه فرآیندهای انتشار مقاله به مبلغ 1,300,000 تومان