جهت ثبت نام در نشریه «پژوهش در نظام های آموزشی» فرایند زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره‌دار)؛

3. ذخیره اطلاعات؛

4. ورود به سامانه با نام کاربری و رمز ارسالی به رایانامه نویسنده؛

5. ارسال مقاله (با نام و بدون نام)، چکیده انگلیسی با نام و مشخصات کامل)، فرم تعهد، فرم تعارض، گزارش همانندجو؛

6. فرایند بررسی اولیه توسط کارشناس نشریه؛

7. در صورت تأیید هیئت تحریریه و دبیر تخصصی واریز هزینه داوری مقاله به مبلغ 200,000 تومان؛ و

8. در صورت تأیید داور تطبیقی و پذیرش واریز هزینه فرایندهای انتشار مقاله به مبلغ 3,800,000 تومان.