نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری دیجیتال در تصمیم گیری هوشمند با میانجیگری تیم پذیری بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری، مدیران مدارس ابتدایی استان کرمانشاه در سال 1401 به تعداد 1902 نفر بودند، از این جامعه بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 320 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جامعه طبقات پژوهش مانند نوع منطقه (برخوردار، نیمه برخوردار و محروم)، شهرستان/بخش(24 مورد) و جنسیت (مرد و زن) انتخاب شد. جمع آوری داده ها از پرسشنامه های؛ رهبری دیجیتال و تصمیم گیری هوشمند محقق ساخته بعلاوه تیم پذیری(سلطانی، 1387) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبسـتگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که رهبری دیجیتال دارای اثر مستقیم و معنی دار بر تیم پذیری و تصمیم گیری هوشمند در مدیران مدارس ابتدایی بود. همچنین تیم پذیری دارای اثر مستقیم و معنی داری بر تصمیم گیری هوشمند در مدیران مدارس ابتدایی بود(p≤ 0/01). به علاوه، رهبری دیجیتال به واسطه تیم پذیری دارای اثر غیرمستقیم و معنی دار بر تصمیم گیری هوشمند در مدیران مدارس ابتدایی بود (p≤ 0/01). به نظر می رسد تیم پذیری در مدیران مدارس ابتدایی در رابطه ی رهبری دیجیتال و تصمیم گیری هوشمند نقش واسطه ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

الماسی، م.، فاطمی فر، م.، و نعمتی، ل. (1398). رابطه چابکی سازمانی و کار تیمی بر بهره‌وری نیروی منابع انسانی با نقش میانجی‌ ‌تصمیم‌گیری اخلاقی. اخلاق در علوم و فناوری، ۱۴(۱)، ۸۸-۸۲.
پورمحمد شاهینی، خ. (1395). شیوه‌های تصمیم‌گیری در رهبری سازمان، توفیق یا شکست مطالعه موردی: مدیریت نظارت بر پروژه‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز، دومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
پیرایش، ر.، و مقدم زرندی، م. (1395). تصمیم‌گیری هوشمند در جهان درحال‌توسعه، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
رحمانی، ا.، و قنبری، س. (1401). نقش رهبری زهرآگین در ایجاد ترومای سازمانی با میانجی‌گری رفتار منافقانه. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 16(58)، 20-34.
سیادت، س. ع.، و مختاری‌پور، م. (1388). رهبری تیمی در سازمان بر اساس نقش سازمانی و فرهنگ ملی (موردمطالعه: دانشگاه‌های دولتی اصفهان). اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 3(1)، 191-219.
فاضلی، ح.، عباس پور، ع.، رحیمیان، ح.، و دلاور، ع. (1400). شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش‏وپرورش. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 15(53)، 23-41.
قنبری، س.، و بهشتی راد، ر. (1395). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه). جامعه‌شناسی کاربردی،27(4)، 47-60.
Ariazand, A. (1389). The position of knowledge management in the decisions of school administrators of Tehran Education Organization, Management Quarterly, 7(17), 66-81. [In Persian]
Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. V. (2013). Digital business strategy: toward a next generation of insights. MIS quarterly, 471-482.
Bjornali, E. S., Knockaert, M., & Erikson, T. (2016). The impact of top management team characteristics and board service involvement on team effectiveness in high-tech start-ups. Long Range Planning49(4), 447-463.
Bongiorno, G., Rizzo, D., & Vaia, G. (2018). CIOs and the digital transformation: A new leadership role (pp. 1-9). Springer International Publishing.
Brett, J. (2020). Evolving digital leadership. Ascent Audio.
Bush, T. (2018). Research on educational leadership and management: Broadening the base. Educational Management Administration & Leadership46(3), 359-361.
Covington, M. V. (1984). The self-worth theory of achievement motivation: Findings and implications. The elementary school journal85(1), 5-20.
Choi, E. H., Kim, E. K., & Kim, P. B. (2018). Effects of the educational leadership of nursing unit managers on team effectiveness: mediating effects of organizational communication. Asian nursing research, 12(2), 99-105.
Davison, R. M., & Ou, C. X. (2017). Digital work in a digitally challenged organization. Information & Management54(1), 129-137.
Du, S., Wu, M., Chen, L., Cao, W., & Pedrycz, W. (2020). An intelligent decision-making strategy based on the forecast of abnormal operating mode for iron ore sintering process. Journal of Process Control96, 57-66.
Guthrie, K. L., & Meriwether, J. L. (2018). Leadership development in digital spaces through mentoring, coaching, and advising. New directions for student leadership2018(158), 99-110.
Han, S. J., Lee, Y., Beyerlein, M., & Kolb, J. (2018). Shared leadership in teams: The role of coordination, goal commitment, and knowledge sharing on perceived team performance. Team Performance Management: An International Journal24(3/4), 150-168.
Hensellek, S. (2020). Digital leadership: A framework for successful leadership in the digital age. Journal of Media Management and Entrepreneurship (JMME)2(1), 55-69.
Howard, M. C., & Holmes, P. E. (2020). Social courage fosters both voice and silence in the workplace: A study on multidimensional voice and silence with boundary conditions. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance7(1), 53-73.
Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J., & Andrus, G. (2019). How digital leadership is (n't) different. MIT Sloan Management Review60(3), 34-39.
Khan, A. H., Cao, X., & Li, S. (2021). Management and intelligent decision-making in complex systems: an optimization-driven approach. Springer Nature.
Kim, M. S., & Thapa, B. (2018). Relationship of ethical leadership, corporate social responsibility and organizational performance. Sustainability10(2), 447.
Klimek, J., & Klimek, J. A. (2020). IT and data mining in decision-making in the organization. Education management in the culture of late modernity. Procedia Computer Science176, 1990-1999.
Leone, W. M. (2019). Perceptions of Disparate Treatment and Lack of Teamwork between Military and Civilian Personnel Working in the 88th Communications Group at Wright-Patterson AFB, OH (Doctoral dissertation, Ashford University).
Meffert, J., & Swaminathan, A. (2018). Leadership and the urgency for digital transformation. Leader to leader2018(88), 44-49.
Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsjah, F., & Elidjen, E. (2019). Digital leadership role in developing business model innovation and customer experience orientation in industry 4.0. Management Science Letters9(11), 1749-1762.
Moon, J. (2021). Effect of Emotional Intelligence and Leadership Styles on Risk Intelligent Decision Making and Risk Management. Journal of Engineering, Project & Production Management, 11(1), 71-81.
Niazazari, M. (2021). The Relationship between knowledge leadership and organizational silence with the mediating role of team reception of school managers. [In Persian]
Niemann, D. (2022). International Organizations in Education: New Takes on Old Paradigms. Global Pathways to Education: Cultural Spheres, Networks, and International Organizations, 127-161.
Rostami Bashmani, M., & Hafizi, A. (2015). The effect of organizational agility on manpower’s productivity: Case study (Esfahan Governorate). VISI Journal Akademik, 2(9), 84-89. [In Persian]
Sander, P. (2020). Digital Leadership-Leadership competencies required in times of a multigenerational workforce in the digital age (Doctoral dissertation, Hochschulbibliothek HWR Berlin).
Sharifi, Siddiqa, Lajurdi, Seyed Jalil, Rezaian, Ali, Talebpour, Alireza. (2018). Smart university, a solution to improve the international rankings of universities (the study of the ranking system). Public Administration Perspective, 40, 15-40. [In Persian]
Soltani, I. (2008). Self-Evaluation and improvement tools in Human Resource Management, Isfahan: Arkan Danesh Publications. [In Persian].
Song, S., Chen, X., Wang, W., Bai, S., Xu, X., & Zhang, Y. (2022). Does perfectionism in leaders increase or impede team decision-making performance? Team level LMX as a key factor. Personality and Individual Differences197, 111769.
Tumbas, S., Berente, N., & Vom Brocke, J. (2018). Digital innovation and institutional entrepreneurship: Chief Digital Officer perspectives of their emerging role. Journal of Information Technology33, 188-202.
Wade, M., & Obwegeser, N. (2019). How to choose the right digital leader for your company. MIT Sloan Management Review60(4), 1-4.
Wu, M., Zhang, K., An, J., She, J., & Liu, K. Z. (2018). An energy efficient decision-making strategy of burden distribution for blast furnace. Control Engineering Practice78, 186-195.
Zhang, X., Xu, L., Zhang, H., Jiang, Z., & Cai, W. (2021). Emergy based intelligent decision-making model for remanufacturing process scheme integrating economic and environmental factors. Journal of Cleaner Production291, 125247.