نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه نوآوری آموزشی و درسی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ایران ، تهران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

کارکرد آموزش در انتقال دانش و کارکرد پژوهش در تولید و گسترش دانش، آموزش عالی را در دستیابی به اهداف یاری می‌رسانند و برنامه درسی مهمترین عنصر تاثیرگذار بر این کارکردها به شمار می‌رود. از اینرو هدف این پژوهش تبیین اهداف و راهبردهای برنامه درسی ارتباط‌ساز به‌عنوان بستری‌نو در اقلیم آموزش عالی بوده است. طرح پژوهش از نوع کیفی و با روش داده ‌بنیاد با جامعه آماری شامل متخصصان و صاحب‌نظران کلیدی برنامه‌ درسی آموزش عالی دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امیرکبیر و الزهرا بوده‌ که 13 نفر از آنها بر اساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شده و در سال 1401 به اجرا در آمده است. جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده و سپس داده‌های جمع‌آوری ‌شده با استفاده از رویکرد گلیزری و مقایسۀ مستمر در فرایند کدگذاری باز، انتخابی و نظری مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن به ظهور اهداف و راهبردهای برنامه با 14 مقوله اصلی، 40 مقوله فرعی و110 مفهوم، پیرامون مقوله‌محوری با عنوان "پیوند آموزش و پژوهش" منجر شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که اهداف برنامه درسی ارتباط‌ساز چشم‌اندازی خواهد بود تا این نوع از برنامه‌ درسی با ایجاد پیوند بین آموزش و پژوهش و با عنایت به راهبردهای استخراج شده، در جهت نائل شدن به اهداف حرکت کند. نتیجه پژوهش نشان داد که ارتباط بین آموزش و پژوهش در برنامه درسی ارتباط‌ساز در نهایت به بالندگی دانشگاه، توسعه‌یافتگی کشور در ابعاد مختلف و تولید علم راه‌حل‌گرا منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

خدابخش، آ.، تقی‌پور، ح. ع.، و مختاری بایع کلایی، م. (1401). ارائه مدل برنامه آموزشی برای دانشگاه‌های نسل چهارم در ایران با رویکرد آمیخته. جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، 8(1)، 266-278. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23221445.1401.15.1.21.0
حسنی، ز.، ابوالقاسمی، م.، و مشبکی اصفهانی، ا. (1397). ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 1213-1234.
دانایی‏فرد، ح.، الوانی، م.، و آذر، ع. (1395). روش تحقیق کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
داوودی‏راد، د.، عباس پور، ع.، و میگون‌پوری، م. ر. (1400). طراحی و اعتباریابی الگوی کارآفرینی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 15(54)، 33-50. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1400.15.54.3.9
فتحی واجارگاه، ک. (1400). جایگاه برنامه‌ریزی‌ درسی در آینده رشته مطالعات برنامه درسی: (به‌سوی مطالعات برنامه درسی در پیوند با عمل (درگیرانه) در جنبش نو/چند بسترسازی). مطالعات برنامه درسی، 16(63)، 1-8. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354986.1400.16.63.12.9
فتحی‌ واجارگاه، ک.، موسی‌پور، ن. ا.، و یادگارزاده، غ. ر. (1400). برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی (مقدمه‌ای بر مفاهیم، دیدگاه‌ها و مدل‌ها). تهران: مؤسسه کتاب مهربان.
قورچیان، ن. ق.، جعفری، پ.، قانعی، م.، و شایان، ش. (1393). پیوند بین آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های برتر جهان: مطالعه مروری با ارائه یک الگوی مفهومی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(۸)، ۷۳۰-۷۱۵. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-2652-fa.html
مدنی، س. ع.، کاویانی، ا.، سعیدی پور، ب.، و لایی، س. (1397). تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(43)، 165-183. https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83770
Ayyub Khan, M. (2017) Achieving an Appropriate Balance between Teaching and Research in Institutions of Higher Education: An Exploratory Study. International Journal of Information and Education Technology, 7(5), 341-349. http://dx.doi.org/10.18178/ijiet.2017.7.5.892
Barnett, R. (2015). Understanding the university: Institution, idea, possibilities. Routledge.
Berglund, P., Dannetun, P., Lee Chan, W., Gold, J., Han, S., Hansson, H., ... & Ellervik, U. (2019). Linking education and research: a roadmap for higher education institutions at the Dawn of the Knowledge Society.  http://dx.doi.org/10.20944/preprints201904.0195.v1
Brennan, L., Cusack, T., Delahunt, E., Kuznesof, S., & Donnelly, S. (2019). Academics’ conceptualisations of the research-teaching nexus in a research-intensive Irish university: A dynamic framework for growth & development. Learning and Instruction, 60, 301-309. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.10.005
Clark, T. & Hordosy, R. (2019). Undergraduate experiences of the research/teaching nexus across the whole student lifecycle. Teaching in Higher Education, 24(3), 412-427. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1544123
Danaei Fard H., Alvani M. & Azar A. (2016). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran, Saffar [In Persian]
Davodi Rad, D., Abbaspour, A. & Migun Puri., M. (1400). Designing and validating the social entrepreneurship model of Iran's higher education system. Quarterly journal of research in higher education systems, 15(54), 33-50. https://dorl.net/dor/20.1001. 1.23831324.1400.15.54.3.9 [in persain]
Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., & Allen, S. D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. Sage.
Fathi Vajargah, K. (2021). The place of curriculum planning in the future of the field of curriculum studies: (Towards curriculum studies in connection with (engaged) practice in the new/multi-platform movement). Journal of Curriculum Studies (J.C.S), 16(36), 1-8. https://dorl.net/dor/20.1001.1. 17354986.1400.16.63.12.9 [In Persian]
Fathi Vajargah, K., Mousapour, N., & Yadgazadeh, Gh. (2021). Higher education curriculum planning (an introduction to concepts, perspectives and models). Tehran, ketab mehrban Institute. [In persain]
Frank, J. R., Mungroo, R., Ahmad, Y., Wang, M., De Rossi, S., & Horsley, T. (2010). Toward a definition of competency-based education in medicine: a systematic review of published definitions. Medical teacher, 32(8), 631-637. https://doi.org/10.3109/0142159x.2010.500898
Fung, D. (2017). A connected curriculum for higher education (p. 182). Ucl Press.
Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International journal of qualitative methods, 1(2), 23-38. https://doi.org/10.1177/160940690200100203
Glaser, B. G. (2013). Staying Open: The Use of Theoretical Codes in GT. Grounded Theory Review, 12(1), 1-107.
Gourchiyan, N., Jaafari, P., Qanaei, M. & Shayan, S. (2013). The link between education and research in the top universities of the world: a review study with the presentation of a conceptual model. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 14(8), 715-730. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-2652-fa.html [In persain]
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Ectj, 30(4), 233-252. https://doi.org/10.1007/BF02765185
Hasani, Z., Abolghasemi, M. & Mashbaki Esfahani, A. (2017). Providing a model of academic entrepreneurship for technical and professional universities. Journal of Research in Educational Systems, 12, (special issue), 1213-1234. [In persain]
Homewood, J., Rigby, B., Brew, A., & Rowe, A. (2011). Research enhanced learning and teaching, Macquarie University institutions in Beijing, Mainland China, and High Educ. International Relations in the UK: A Survey of Practices & Attitudes, 35(1), 99–110.
Khalaf, B. K., & Mohammed Zin, Z. B. (2018). Traditional and inquiry-based learning pedagogy: A systematic critical review. International Journal of Instruction, 11(4), 545-564. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11434a
Khodabakhsh, A., Taghipour, H. A., & Mokhtari Baye Kalaei, M. (2022). Providing a Curriculum Model for Fourth Generation Universities in Iran with a Mixed Approach. Iranian Journal of Educational Society, 8(1), 266-278. https://doi.org/10.22034/ ijes.2022.540003.1170 [In persain]
Madani, S. A., Kavyani, E., Saeidipour, B., & Laei, S. (2018). Explaining and Designing the Pattern of Dynamism and Persistence of the Higher Education System: Grounded Theory Approach.  Journal of Research in Educational Systems, 12(43), 165-183. https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83770 [In persain]
Misni, F., Mahmood, N., & Jamil, R. (2020). The effect of curriculum design on the employability competency of Malaysian graduates. Management Science Letters, 10(4), 909-914. http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2019.10.005
Oddo, J. (2013). Precontextualization and the rhetoric of futurity: Foretelling Colin Powell’s UN address on NBC News. Discourse & Communication, 7(1), 25-53.
Shanaida, V., Tatiana, V., Paweł, D., & Radovan, M. (2019). The Role An Education And Research In Process Learning Of The Students Of University, 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 535-542