نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 گروه روانشناسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد،مهاباد،ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر رابطه صفات شخصیتی هگزاکو با عدم تعهد به اخلاق مدنی: بررسی نقش میانجیگرانه عاملیت انسانی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود که در سال تحصیلی1400-1401 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بود. از طریق قاعده کلاین۲۰۰نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد صفات شخصیتی هگزاکو دی ورایز (2013)، پرسشنامه عدم تعهد به اخلاق مدنی کاپرارا و همکارن (2009) و پرسشنامه عاملیت انسانی کوته (1997) بود. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS نشان داد که عاملیت انسانی در رابطه بین صفات شخصیتی صداقت-تواضع، برونگرایی، خوشایندی و گشودگی به تجربه با عدم تعهد به اخلاق مدنی دارای نقش میانجی است اما عاملیت انسانی در رابطه بین صفات شخصیتی تهییج‌پذیری و وطیفه شناسی با عدم تعهد به اخلاق مدنی دارای نقش میانجی نبود. همچنین مشخص شد که بین صفات شخصیتی صداقت-تواضع، برونگرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه با عدم تعهد اخلاق مدنی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد اما تهییج‌پذیری با عدم تعهد به اخلاق مدنی رابطه‌‌ای نشان نداد ، از سویی دیگر بین صفات شخصیتی صداقت-تواضع، برونگرایی، خوشایندی و گشودگی به تجربه با عاملیت انسانی رابطه مثبتی وجود داشت ، در حالیکه رابطه بین صفات شخصیتی تهییج‌پذیری و وطیفه شناسی با عاملیت انسانی رابطه معنی‌داری یافت نشد. می‌توان نتیجه گرفت با افزایش عاملیت انسانی رابطه صفات شخصیتی صداقت-تواضع، برونگرایی، خوشایندی و گشودگی به تجربه با عدم تعهد به اخلاق مدنی در دانشجویان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

باقری، خ. (1401). تربیت در افق عاملیت انسان. چاپ اول، تهران: واکاوش
باقری، ل. (1393). بررسی اخلاق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت (مطالعه موردی: شهر تهران). اخلاق زیستی، 4(11)، 93- 126. https://doi.org/10.22037/ bioeth.v4i11.13834
بشرپور، س.، طاهری فرد، م.، و محمدی، گ. (1398). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو 24 سؤالی در دانشجویان. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 9(36)، 65-89. https://doi.org/10.22054 /jem.2017.4956.1158
توصیفیان، ن.، مرعشی، س.، و بشلیده، ک. (1400). نقش رفتار جامعه‌پسند در ارتقای بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان با واسطه‌گری هیجانات مثبت و تبدیلگری تنظیم هیجان. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 11(2)، 107-122. https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130780.1578
حبیبی، آ.، و عدن‌ور، م. (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم‌افزار LISREL). چاپ اول. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
خدایی، ع.، و شکری، ا. (1398). تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی نسخة فارسی مقیاس عدم تعهد به اخلاق مدنی در دانشجویان. شناخت اجتماعی، 15(1)، 25- 38. https://doi.org/10.30473/sc.2019.40784.2209
خنیفر، ح.، مقیمی، س.، جندقی، غ.، طاهری، ف.، و سیار، ا. (1388). شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه‌ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج در دانشگاه علوم پزشکی قم). مدیریت سلامت، ۱۲ (۳۷)، ۵۶-۴۹. http://jha.iums.ac.ir/article-1-483-fa.html
زندی، س.، و برکت، ب. (1402). خوانش پسا استعماری بوم گرایی از رمان دریای تریاک. دو فصلنامه روایت شناسی، 7(13)، 211-177.
صباغ، ص.، راد، ف.، و رهنمایان، م. (1389). بررسی تحلیلی اخلاق مدنی در جهان مدرن (با تأکید بر آراء و اندیشه‌های جامعه‌شناسان انتقادی و پست‌مدرن). مطالعات جامعه‌شناسی، 3(6)، 45-64. https://jss.tabriz.iau.ir/ article_520998.html
عزیزیان کهن، ن.، محرم زاده، م.، روح‌نواز، س.، و طوسی، د. (1399). بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر اخلاق حرفه‌ای با نقش واسطه‌ای انگیزش شغلی مربیان استخرهای شنا در اردبیل. اخلاق زیستی، 10(35)، 1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v10i35.31629
عقیلی مهریزی، ی.، پوراحسان، س.، و توحیدی، ا. (1401). رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های مقابله با استرس با فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 16(57)، 91-104. https://www.jiera.ir/article_149229.html
عقیلی، س.، نفری، ن.، قیومی، ع.، و قربانی قلجلو، ر. (1399). طراحی الگوی توسعه فردی به‌عنوان رویکردی استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان (مورد: شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب). پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(ویژه‌نامه)، 53-68. http://www.jiera.ir/article_109759.html
غیور وحدت، ب.، و فراهانی، م. (1397). رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت (هگزاکو) با نگرش سیاسی شهروندان شهر تهران. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 8(29)، 59-76. https://www.socialpsychology.ir/ article_80828.html
فتحی، م.، کیامنش، ع.، و جمهری، ف. (1397). بررسی و مقایسه عاملیت انسانی و مؤلفه‌های آن در میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه دولتی. نوآوری‌های آموزشی، 17(4)، 61-90. http://noavaryedu.oerp.ir/article_84340.html
مقدم، ا.، و کمالیان، ا. ر. (1397). ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در جهت بهبود بهره‌وری نظام مدیریت منابع انسانی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 559-578. http://www.jiera.ir/article_65014.html
نادی، م. ع.، عزیزی، ه.، و مسجدی، ن. (1398). رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی. مجله روانشناسی، 23(1)، 83-98. https://rimag.ricest.ac.ir/ar/Article/21430
نصیری، س.، نوری، م.، و اصل‌ذاکر، م. (1400). بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس گرایش به عدم تعهد اخلاقی در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۲۰ (۷)، ۷۸۲-۷۶۷. http://journal.rums.ac.ir/article-1-5966-fa.html
یگانه، ن. (1401). روابط ساختاری پنج عامل بزرگ شخصیت با نشانه‌های صفت شخصیتی دگرآزاری با میانجی‌گری شادنفرود در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 16(1)، 159-135. 10.52547/apsy.2021.223890 .1161
Aghili mehrizi, Y., Pourehsan, S., & Towhidi, A. (2022). Relationship between personality traits and coping styles with academic burnout: The mediating role of academic procrastination.  Journal of Research in Educational Systems, 16(57), 91-104. [In Persian]
Aghili, S., nafari, N., Ghaiyoomi, A., & ghorbani ghalajlo, R. (2020). Designing an Individual Development Model as a Strategic Approach to Human Resources Development of Knowledge Based Organizations (Case: Selected ICT Companies). Journal of Research in Educational Systems, 14(Special Issue), 53-68. [In Persian]
Arnett, J. J. (2013). The Evidence for Generation We and Against Generation Me. Emerging Adulthood, 1(1) 5-10.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2019). Religiousness and the HEXACO personality factors and facets in a large online sample. Journal of personality, 87(6), 1103-1118.
Ashton, M. C., Xia, X., & Lee, K. (2020). Is there a G in HEXACO? Testing for a general factor in personality self-reports under different conditions of responding. Personality and Individual Differences, 156, 109750.
Azizyankohan, N., Moharramzadeh, M., Rouhnavaz, S., & Toosi, D. (2021). Investigating the Effect of Personality Traits on Professional Ethics with the Mediating Role of Job Motivation of Ardabil Swimming Pool Instructors. Akhlāq-I zīstī, 10(35), 1-14. [In Persian]
Bagheri, Kh. (2022). Education in the horizon of human agency. First edition, Tehran: Vakavush. [In Persian]
Bagheri, l. (2016). Examining ethics and citizenship rights in society and people's expectations from the government (case study: Tehran). Akhlāq-I zīstī, 4(11), 95-128. [In Persian]
Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of moral education, 31(2), 101-119.
Basharpoor, S., Taherifard, M., & Mohamadi, G. (2019). Psychometric Properties of Persian Version of Brief HEXACO Inventory in University Students. Quarterly of Educational Measurement, 9(36), 65-89. [In Persian]
Caprara, G. V., Vecchione, M., Capanna, C., & Mebane, M. (2009). Perceived political self‐efficacy: Theory, assessment, and applications. European journal of social psychology, 39(6), 1002-1020.
Chiaburu, D. S., Muñoz, G. J., & Gardner, R. G. (2013). How to spot a careerist early on: Psychopathy and exchange ideology as predictors of careerism. Journal of business ethics, 118(3), 473-486.
Côté, J. E. (1997). An empirical test of the identity cap­ital model. Journal of Adolescence, 20, 577–597.
De Vries, R. E. (2013). The 24-item brief HEXACO inventory (BHI). Journal of Research in Personality, 47(6), 871 -880
Enarsson, T., Enqvist, L., & Naarttijärvi, M. (2023). Approaching the human in the loop–legal perspectives on hybrid human/algorithmic decision-making in three contexts. Information & Communications Technology Law, 31(1), 123-153.
Fathi, M. R., Kiāmanesh, A., & Jomehri, F. (2019). Comparison of human agency and its components among Farhangiān and State University students. Educational Innovations, 17(4), 61-90. [In Persian]
GhayourVahdat, B. (2018). The relations among personality characteristics in HEXACO model and political attitude in Tehran citizenry. Quarterly Social Psychology Research, 8(29), 59-76. [In Persian]
Gill, C. H. D., & Berezina, E. (2019). Modeling Personality structure using semantic Relationships: is the heXaco honesty-humility a Distinct trait? Psychology in Russia: State of the art, 12(1).
Habibi, A; Adenvar; M. (2016). Structural equation modeling and factor analysis (practical training of LISREL software). First edition, University Jihad Publishing Organization. 1-120. [In Persian]
Haggard, P. (2017). Sense of agency in the human brain. Nature Reviews Neuroscience, 18, 196–207.
Khanifar H, Moghimi S, Jandaghi G, Taheri F, Sayyar A. (2009). Managers Personality Knowing Requisite for Management of Organizational Behavior (A Case Study of Five Factors Model of Personality). Qom University of Medical Sciences, 12 (37):49-56. [In Persian]
Khodaei, A, Shokri, O. (2019). Confirmatory Factor Analysis and Internal Consistency of the Civic Moral Disengagement Scale-Farsi version among University Students Author's Name Considering the Same Items Mentioned Above. Persian Section. Social Cognition, 8(1 (15)), 25-40. [In Persian]
Kline, R. B. (2010). Promise and pitfalls of structural equation modeling in gifted research.
Moghadam, A., & Kamalian, A. R. (2018). A conceptual model based on an entrepreneurial approach to improve the efficiency of HRM. Journal of Research in Educational Systems, 12(Special Issue), 559-578. [In Persian]
Nadi, M, Azizi, H, & Masjedi, N. (2019). The Relationship between Personality Traits, Moral Behavior and the Feeling of Guilt with Compulsory Citizenship Behavior. Journal of Psychology, 23(1 (89)), 83-98. [In Persian]
Nasiry S, Noori M, & Aslzaker M. (2021). Investigating the Psychometric Properties of the Propensity to Morally Disengage Scale in a Sample of Iranian University Students: A Descriptive Study. JRUMS, 20 (7):767-782. [In Persian]
Neave, H. W., Costa, J. H., Weary, D. M., & Von Keyserlingk, M. A. (2020). Long-term consistency of personality traits of cattle. Royal Society open science, 7(2), 191849.
Pletzer, J. L., Oostrom, J. K., & de Vries, R. E. (2021). HEXACO personality and organizational citizenship behavior: A domain-and facet-level meta-analysis. Human Performance, 34(2), 126-147.
Richards, D., Vythilingam, R., & Formosa, P. (2023). A principlist-based study of the ethical design and acceptability of artificial social agents. International Journal of Human-Computer Studies, 172, 102980.
Sabagh, S, Rad, F, Rahnamayan, M. (2010). Analytical Study Of Civic Ethics In Modern World (With An Emphasis On Critical And Postmodern Sociologists’ Ideas). Journal of Sociology Studies, 2(6), 45-64. [In Persian]
 Sagone, E., & De Caroli, M. E. (2013). Personality factors and civic moral disengagement in law and psychology university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 158-163.
Soutter, A. R. B., Bates, T. C., & Mõttus, R. (2020). Big Five and HEXACO personality traits, proenvironmental attitudes, and behaviors: A meta-analysis. Perspectives on Psychological Science, 15(4), 913-941.
Towsyfyan, N, Marashi, S A, Beshlideh, K. (2022). The Role of The Prosocial Behavior on Improving the Psychological Well-Being of University Students by Mediating Role of Positive Emotions and Moderating Role of Emotion Regulation. Research, Cognitive and Behavioral Sciences, 11(2 (21)), 107-122. [In Persian]
Wang, X., Yang, L., Yang, J., Wang, P., & Lei, L. (2017). Trait anger and cyberbullying among young adults: A moderated mediation model of moral disengagement and moral identity. Computers in Human Behavior, 73, 519-526.
Watson, D., & Clark, L. A. (2020). Personality traits as an organizing framework for personality pathology. Personality and mental health, 14(1), 51-75.
Yeganeh, N. (2022). Structural relationships of Big Five personality factors with symptoms of Sadistic personality due to the role of Schadenfreude in students. Journal of Applied Psychology, 16(1), 159-135. [In Persian]
Zandi, S., & Barekat, B. (2023). A Post-colonial Eco Critical Reading of Amitav Ghosh’s Sea of Poppies. Journal of Literary Criticism, 7(13), 211-177. [In Persian]