سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های مؤثر بر آینده نظام آموزش دانشگاهی در فضای انقلاب صنعتی چهارم

حامد تارین؛ یداله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ غلامحسین رحیمی دوست

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.393808.2954

چکیده
  انقلاب صنعتی چهارم شرایط جوامع، سازمان‏ها و نهادهایی مانند دانشگاه را با تحولات بنیادینی روبرو نموده است و برای دانشگاه‏ها ضرورت دارد با رویکرد ناشی از مبانی نظری آن آینده‏نگری نمایند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران‏های مؤثر بر آینده‏ نظام آموزش دانشگاهی ایران در فضای انقلاب صنعتی چهارم است. ...  بیشتر

آموزش مبتنی بر نیاز های جامعه
اثربخشی روش آموزش معکوس بر گرایش به تفکر انتقادی دانش‌آموزان

علی شیخ الاسلامی؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ فاطمه محمدی

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، صفحه 22-32

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.401404.2988

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی روش آموزش معکوس بر گرایش به تفکر انتقادی (خلاقیت، بلوغ شناختی و درگیری ذهنی) دانش‌آموزان انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی نهم دوره‌ی اوّل متوسطه در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، ...  بیشتر

روان‌شناسی آموزشی و یادگیری
ارتقاء سرمایه روان‌شناختی دانش‌آموزان از طریق توانمندسازی یادگیری (تجارب زیسته مدیران مدارس)

پروین محمود علیلو؛ بهنام طالبی؛ اسداله خدیوی

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.396443.2967

چکیده
  سرمایه روان‌شناختی از طریق مداخله‌های آموزشی قابل ارتقا است که ارتقا آن از طریق توانمندسازی یادگیری کمتر موردتوجه بوده است. هدف این پژوهش، تبیین تجارب زیسته مدیران مدارس از ارتقا سرمایه روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی از طریق توانمندسازی یادگیری بوده است. این مطالعه مبتنی بر رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی، ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
ارایه مدل رگرسیونی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی بر اساس تمایز یافتگی و الگوهای ارتباطی در نوجوانان

روشنک اسمعیلی؛ اکبر محمدی؛ سارا حقیقت

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، صفحه 46-56

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.394582.2960

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی بر اساس تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی هیجانی در نوجوانان شهر تهران در سال 1400-1401 انجام گرفت. این پژوهش ازنظر نوع هدف کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری  کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه 22 تهران به تعداد 90000 نفر بود که به‌صورت ...  بیشتر

آموزش مداوم ، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی و برنامه­ریزی درسی
ارزیابی اثربخشی دوره‌های ضمن خدمت در بهبود عملکرد نیروی انسانی: مطالعه موردی یک بانک دولتی

مبین طاطاری؛ الهام اکبری

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، صفحه 57-69

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.399567.2980

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی دوره‌های ضمن خدمت در یک بانک دولتی است. این پژوهش در زمره مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار می‌گیرد و ازنظر هدف کاربردی هست. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان بانک هست که در دوره‌های آموزشی بانک شرکت داشته‌اند. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، ۵۹۶ نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و داده‌های ...  بیشتر

شیوه های آموزش مناسب
رویکردی پدیدارشناسانه به تجربه زیسته نومعلّمان

مظهر بابایی

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، صفحه 70-86

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.402203.2994

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجارب زیسته‌ی نو معلمان از چالش‌های پیشروی خود در مدارس استان کردستان و ارائه راهکارهایی برای کاهش این چالش‌ها بود. رویکرد پژوهش توصیفی با پارادایم انتقادی بود و از رویکرد پدیدارشناسی و اسنادی - کتابخانه‌ای بهره برده شد. جامعه آماری، شامل تمام نو معلمان ابتدایی دارای سابقه یک تا پنج سال (1401-1396) در استان کردستان ...  بیشتر

سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
بررسی نقش میانجی‌ تعهد سازمانی در رابطه بین وفاداری سازمانی و سایش اجتماعی مدیران مدارس

گیو جودی شاه آباد؛ صادق ملکی آوارسین؛ زرین دانشور هریس

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.405782.3020

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه بین وفاداری سازمانی و سایش‏اجتماعی با میانجی‌گری تعهد سازمانی مدیران مدارس میاندوآب انجام شد. به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از مدل‏یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران مدارس شهرستان میاندوآب در همه مقاطع تحصیلی (ابتدائی، ...  بیشتر