نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 888 -14665، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجارب زیسته‌ی نو معلمان از چالش‌های پیشروی خود در مدارس استان کردستان و ارائه راهکارهایی برای کاهش این چالش‌ها بود. رویکرد پژوهش توصیفی با پارادایم انتقادی بود و از رویکرد پدیدارشناسی و اسنادی - کتابخانه‌ای بهره برده شد. جامعه آماری، شامل تمام نو معلمان ابتدایی دارای سابقه یک تا پنج سال (1401-1396) در استان کردستان بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بود که 21 نفر از نو معلمان ابتدایی تا رسیدن به درجه اشباع یافتگی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته‌ی محقق ساخته‌ بود و از روش قیاسی - استقرایی و به کمک مراحل چهارگانه ون مانن تحلیل داده‌ها صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که چالش‌های پیش ‌روی نو معلمان بیشتر حول محور آموزش، تعامل با دانش‌آموزان، کلاس‌های چندپایه، آموزش آنلاین، دوره‌های ضمن خدمت و محتوای درسی بود و طبیعتاً راهکارها نیز در این راستا و موارد برجسته‌ی دیگری از قبیل استفاده مؤثر از روش‌های تدریس فعّال، راهکارهای خلّاقانه در حیطه آموزشی – تربیتی، افزایش مطالعه مرتبط با حیطه شغلی، آموزش مهارت‌های زندگی و راهکارهای کلی که در رابطه ‌با تعامل نو معلمان با والدین و ارتقای مهارت‌های خود در حوزه تحلیل محتوا و آموزش الکترونیکی است که با بهره‌گیری از آن‌ها می‌توان در حرفه خود مؤثر واقع شد؛ لذا می‌توان نتیجه ‌گرفت که نو معلمان با سرمایه‌گذاری روی خود و آموزش‌های توسعه حرفه‌ای می‌توانند دانش و آگاهی و مهارت لازم را برای تبدیل‌شدن به معلّم حرفه‌ای را در خود تقویت کنند. همچنین به برنامه‌ریزان آموزشی توصیه می‌شود تا برنامه‌های مناسب‌تری جهت رفع چالش‌های نو معلمان طرّاحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی زرندی، م.، منظری توکلی، ح.، و منظری توکلی، ع. (1401). بررسی رابطه دانش محتوایی معلّم با سطح توانایی حل مسئله دانش‌آموزان دختر. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 16(58)، 113-102.
ایران‌نژاد، م.، علی عسگری، م.، موسی‌پور، ن.، و نیکنام، ز. (1398). واکاوی نیازهای آغاز خدمت نو معلمان آموزش ابتدایی: چالش‌های ناهمساز. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 10 (20)، 309-289.
بابایی، م.، ازغ، ه.، و یزدان‌پناه، ش. (1401). تجارب زیسته‌ی میرزاها از نظام آموزشی میرزاها از منظر روش، هدف و محتوای آموزشی و مقایسه آن با نظام آموزش ابتدایی. پژوهش در نظام‌های آموزشی. 16 (59). 107-95.
براری، ر.، و جمشیدی، ل. (1394). نقش میانجی خودکارآمدی معلّمان در رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلّمان ابتدایی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 (4)، 200-177.
حجازی، ا. (1397). واکاوی موانع پیاده‌سازی موفق برنامه جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان. نوآوری‌های آموزشی، 17 (67)، 70- 47.
دلاور، ع. (1388). روش‌شناسی کیفی. فصلنامه راهبرد، 18 (1)، 329-307.
صالحی، ک.، بازرگان، ع.، صادقی، ن.، و شکوهی یکتا، م. (1394). تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلّمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی توصیفی. پژوهش در نظام‌های آموزشی. 9 (31). 68-19.
محمدی، ح.، و یزد خواستی، ع. (1400). تبیین چالش‌ها و دغدغه‌های نو معلمان و راهکارهای مدیریت آن‌ها. اولین کنفرانس ملّی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم‌وتربیت، بندرعباس، https://civilica.com/doc/1293590
محمدیان، م.، صالحی عمران، ا.، و درزی، ع. (1395). سیستم کارورزی دانشگاه فرهنگیان: قوت، ضعف، فرصت، تهدید. همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران. SID. https://sid.ir/paper/896028/fa
موحد زاده، ح.، و حسنی، م. (1401). واکاوی تجارب زیسته معلّمان تازه‌کار از چالش‌های تدریس در کلاس‌های چندپایه. رویکردهای نوین آموزشی، 16 (1)، 115-140.
ملایی نژاد، ا. (1391). صلاحیت‌های حرفه‌ای مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 11 (44)، 33-62.
موسوی، ا.، فتاحی، ب.، زارع بیدکی، ف.، و فلاح، ر. (1394). نقش معلم در تربیت اخلاقی جامعه. کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران. SID. https://sid.ir/paper/826728/fa
یاسینی، ع.، شیری، ا.، و برجی؛ ز. (1399). واکاوی ادراک و تجارب نو معلمان از فرایند آشناسازی رسمی و غیررسمی در بدو خدمت. فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 13 (1، پیاپی 34)، 94-57.
Aarts, R., Kools, Q., & Schildwacht, R. (2020). Providing a good start. Concerns of beginning secondary school teachers and support provided. European Journal of Teacher Education, 43(2), 277-295.
Aitken, R., & Harford, J. (2011). Induction needs of a group of teachers at different career stages in a school in the Republic of Ireland: Challenges and expectations. Teaching and Teacher Education, 27(2), 350-356.
Akcor, G., & Savasci, M. (2020). A Review of Challenges and Recommendations for Novice EFL Teachers in Turkey. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(2), 16-37.
Al-Naimi, S. R. (2019). Novice Teachers’ Challenges and Coping Strategies in Qatari Governmental Schools.
Babaee, M., Azagh, H., & Yazdanpanh, S. (2022). Mirzaha's lived experiences from. Journal of Research in Educational Science, 16(59), 95-107. [In Persian].
Barari, R. (2016). Investigating the mediating Role of Teachers’ Self-Efficacy in the Relationship between Elementary Teachers’ Emotional Intelligence and Job Burnout in Babol City. Journal of New Approaches in Educational Administration, 6(24), 177-200. [In Persian].
Curry, J. R., Webb, A. W., & Latham, S. J. (2016). A content analysis of images of novice teacher induction: First-semester themes. Journal of Educational Research and Practice, 6(1), 4.
Delavar, A. (2010). Qualitative methodology. Strategy, 18(1), 307-329. [In Persian].
Ebrahimi Zarandi, M., Manzary Tavakoli, H., & Manzari Tavakoli, A. (2022). Role of teachers in improving the level of problem-solving ability of female students. Journal of Research in Educational Science, 16(58), 102-113. [In Persian].
Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers college record, 103(6), 1013-1055.
Fry, S. W., & Anderson, H. (2011). Career changers as first-year teachers in rural schools. Journal of Research in Rural Education.
Hejāzi, A. (2018). Examination of barriers to successful implementation of the new internship program at Farhangiān University. Educational Innovations, 17(3), 47-70. [In Persian].
Irannezhad, M., Aliasgari, M., & Musapoor, N. (2020). Induction Needs of Beginning Teachers of Primary Schools: Unmatched Challenges. Journal of higher education curriculum studies, 10(20), 289-308. [In Persian].
Kazin-Boyce, M. (2014). Portraits of novice teacher learning with mentors in urban schools. A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in education. The university of rhode Island and rhode Island college.
Kempen, M. E. (2010). Guidelines for an effective staff induction programme at a special school in Gauteng: a case study.
Meristo, M., & Eisenschmidt, E. (2014). Novice teachers’ perceptions of school climate and self-efficacy. International Journal of Educational Research, 67, 1-10.
Mohammadi, H., & Yazdakhasi, A. (2021). Explaining the challenges and concerns of new teachers and their management solutions. the first national conference of applied studies in education and training processes, Bandar Abbas, https://civilica.com/doc/1293590. [In Persian].
Mohammadian, M., Salehi Imran, I., & Darzi, E. (2015). Internship system of Farhangian University: strength, weakness, opportunity, threat. National Conference of Management and Humanities Researches in Iran. SID. https://sid.ir/paper/896028/fa. [In Persian].
Mollaeenezhad, A. (2012). The desired professional qualifications of primary school trainee teachers. Educational Innovations, 11(4), 33-62. [In Persian].
Movahedzadeh, S. H., & Hassani, M. (2021). Analyze novice teachers' experiences of teaching challenges in multigrade classrooms. New Educational Approaches, 16(1), 115-140. [In Persian].
Mousavi, A., Fatahi, B., Zare Bidaki, F., & Fallah, R. (2014). The role of the teacher in the moral education of society. Scientific research conference on the development and promotion of science education in Iran. SID. https://sid.ir/paper/826728/fa. [In Persian].
Salehi, K., Bazargan, A., Sadeghi, k., & Shokohi Yekta, M. (2016). Phenomenological analysis of the perception and experience of elementary school teachers' lives of the weaknesses and strengths of the appraisal-descriptive program. Journal of Research in Educational Science, 9(31), 19-68. [In Persian].
Sali, P., & Kecik, I. (2018). Challenges of first years of teaching in Turkey: Voices of novice EFL teachers. English Language Teaching, 11(4), 117-131.
Sezer, S. S. S. (2017). Novice teachers’ opinions on students’ disruptive behaviours: A case study. Eurasian Journal of Educational Research, 17(69), 199-219.
Yasini, A., Shiri, A., & Borji, Z. (2020). Examining the Perceptions and Experiences of Novice Teachers from the Process of Formal and Informal Identification. Journal of Management and Planning In Educational System, 13(1), 57-94. [In Persian].