نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه بین وفاداری سازمانی و سایش‏اجتماعی با میانجی‌گری تعهد سازمانی مدیران مدارس میاندوآب انجام شد. به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از مدل‏یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران مدارس شهرستان میاندوآب در همه مقاطع تحصیلی (ابتدائی، متوسطه اول، متوسطه دوم، کاردانش و فنی حرفه‌ای) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل داد که از میان آن‏ها، تعداد 262 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه‌های وفاداری سازمانی (Kumar & Shekhar, 2012)، تعهد سازمانی (Balfour & Wechsler, 1996)، سایش‏اجتماعی (Duffy et al, 2002) استفاده گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‏ها و بررسی روابط علی بین متغیرها از روش مدل‏یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که وفاداری سازمانی بر سایش‏اجتماعی تأثیر منفی و معناداری (01/0 > p) و تعهد سازمانی بر سایش اجتماعی تأثیر منفی و معناداری (01/0 > p) دارد. همچنین تأثیر میانجی‏گری تعهد سازمانی در رابطه بین وفاداری سازمانی با سایش‏اجتماعی (01/0 > p) تائید شد؛ بنابراین می‏توان بیان کرد که برای کنترل و کاهش سایش‏اجتماعی مدیران مدارس و جهت جلوگیری از بروز رفتارهای مخرب، توجه به تعهد سازمانی و وفاداری سازمانی لازم و ضروری به نظر می‏رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آذر، ع.، غلام‌زاده، ر.، و قنواتی، م. (1391). مدل‏سازی مسیری-ساختاری در مدیریت: کار با نرم‌افزار اسمارت پی آل اس. تهران: نگاه دانش.
اسدی خانوکی، ا. ص.، اندیشمند، و.، و اسدی خانوکی، م. (۱۳۹۹). بررسی رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به‌واسطه نقش فضیلت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، 20، 118-109.
بنیسی، پ. (1397). نقش فرهنگ‌سازمانی بر تعهد و دل‌بستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (موردمطالعه: آموزش‏وپرورش شهر تهران). فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 1121-1105.
سلاجقه تذرجی، ف.، و بحرینی زاده، ف. (1398). پیش‌بینی فرسودگی عاطفی بر اساس سایش‏اجتماعی و تعارض کار-خانواده در معلمان ابتدایی شهر کرمان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(40)، 82-53.
شریعتمداری، م.، چراغی، ج. خ.، حمیدی فر، ف.، و شوقی، ب. (1399). ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت گرا به‌منظور پیش‌بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهد سازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(51). 81-97.
داوری، ع. و رضازاده، آ. (1393). مدل‏سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی آل اس. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
صیادی، س.، پورکیانی، م.، کمالی، م. ج.، و نظری، م. (1399). رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با انگیزش در کار (موردمطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان). فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14، 460-439.
طالبی فر، و. (1400). بررسی رابطه بین رهبری اصیل و سایش‏اجتماعی با نقش میانجی وفاداری سازمانی در بین معلمان دوره دوم متوسطه شهر بیرجند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
عباسی، خ. (1393). بررسی رابطه وفاداری، تعهد و تعلق سازمانی با عملکرد مدیران مدارس شهرستان میاندوآب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
کعب عمیر، ن. و نعامی، ع. ا. (1395). اثر عدالت سازمانی ادراک‌شده بر وفاداری سازمانی و بهزیستی شغلی با میانجی‌گری سایش اجتماعی و تعدیل‌کنندگی کنترل شغلی در کارکنان بیمارستان گلستان اهواز. آموزش پرستاری، 17، 63-55.
گل میمی، م. و فیاض، ب. (1397). تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتارهای انحرافی در اساتید و فرماندهان دانشگاه علوم دریایی اعزامی به مأموریت دریانوردی، https://civilica.com/doc/872405
مهداد، ع. و خوشنامی، ع. (1394). رابطه ادراک عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای وفاداری سازمانی کارکنان دولتی. مجله روان‌شناسی اجتماعی، 10(36)، 31-44.
Abbasi, K. (2014). Examining the relationship among organizational loyalty, commitment, and belonging by the managers' performance among the school managers in Miandoab town. M.A. thesis, faculty of educational sciences and psychology, Islamic Azad University of Tabriz. [In Persian]
Anwar, F. & Sidin, J. P. (2016). Social undermining, stress and well-being: A mediation Mechanism. International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA), 1(1), 86-92.
Aquino, K., & Thau, S. (2009). Workplace victimization: Aggression from the target’s perspective. Annual Review of Psychology, 60(1), 717–741. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163703
Asadi Khanoki, A. S., Andishmand, V., & Asadi Khanoki, M. (2020). Examining the relationship among organizational loyalty and distorted behaviors in workplace by mediating role of organizational virtue among the staffs of University of Marine sciences. Scientific Journal of Marine sciences training, 20, 109-118. [In Persian]
Azar, R., Gholamzade, A., & Ganavati, M. (2012). Modelling rout-structure in management: work with PLS smart software. Tehran: Negahe Danesh Pub. [In Persian]
Balfour, D., & Wechsler, B., (1996). Organizational commitment: Antecedents and outcomes in public organizations. Public Productivity and Management Review,  29, 256-277. https://doi.org/10.2307/3380574
Barclay, L. J., & Aquino, K. (2011). Workplace aggression and violence. In S. Zedeck (Ed.), APA handbook of industrial and organizational psychology: Maintaining, expanding, and contracting the organization (Vol. 3, pp. 615–640). https://doi.org/10.1037/12171-017
Benisi, P. (2018). The role of organizational culture on job commitment and attachment of human resources by mediating of talent (case study: Tehran education department). Journal of research in educational systems, special issue, 1105-1121. [In Persian]
Bowling, N. A., & Beehr, T. A. (2006). Workplace harassment from the victim’s perspective: A theoretical model and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 91(5), 998–1012. DOI:10.1037/0021-9010.91.5.998
Caillier, J. G. (2021). The impact of workplace aggression on employee satisfaction with job stress, meaningfulness of work, and turnover intentions. Public Personnel Management, 50(2), 159–182. https://doi.org/10.1177/0091026019899976
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (Seconded). Hillsdale, N J: Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10768783
Davari, A., & Rezazade, A. (2014). Modelling structural equations by PLS software. Tehran: Jahad daneshgahi publication organization. [In Persian]
Dhanani, L. Y., LaPalme, M. L., & Joseph, D. L. (2021). How prevalent is workplace mistreatment? A meta-analytic investigation. Journal of Organizational Behavior, 42(8), 1082–1098. DOI:10.1002/job.2534
Duffy, M. K., Ganster, D., & Pagon, M. (2002). Social undermining in the workplace. Academy of Management Journal, 45(2), 331–351. https://doi.org/10.2307/3069350
Duffy, M. K., Scott, K. L., Shaw, J. D., Tepper, B. J., & Aquino, K. (2012). A social context model of envy and social undermining. Academy of Management Journal, 55(3), 643–666. DOI:10.5465/amj.2009.0804
Eissa, G., Wyland, R., & Gupta, R. (2020). Supervisor to coworker social undermining: The moderating roles of bottom-line mentality and self-efficacy Journal of Management & Organization, 26, 756–773. https://doi.org/10.1017/jmo.2018.5
Everton Wendi J., Jolton Jeffrey A., Mastrangelo Paul M. (2018). Organizational loyalty and organizational injustice and deviant behaviors in the workplace. Journal of Management Development, 28(3), 117-131. DOI:10.1108/02621710710726035
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1): 39-50. https://doi.org/10.2307/3151312
Gellatly, I. R. & Hedberg, L. M. (2016) ‘Employee turnover and absenteeism’, in Meyer, J. (Ed.): The Handbook of Employee Commitment, 195–207, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, USA. https://doi.org/10.4337/9781784711740
Golmeimi, M., Fayaz, Behnam. (2018). Explanation of the mediating role of organizational commitment in relation among the quality of work life and distorted behaviors among professors and headquarters of University of Marine sciences dispatching to seafaring. https://civilica.com/doc/872405. [In Persian]
Greenbaum, R. L., Mawritz, M. B., & Eissa, G. (2012). Bottom-line mentality as an antecedent of social undermining and the moderating roles of core self-evaluations and conscientiousness. Journal of Applied Psychology, 97(2), 343–359. DOI: 10.1037/a0025217
Habib, H. (2020). Organizational Commitment among Secondary School Teachers in Relation to Job Burnout. Shanlax International Journal of Education, 8(3), 72-76. DOI:10.34293/education.v8i3.2760
Hershcovis, M. S. (2011). Incivility, social undermining, bullying...oh my! A call to reconcile constructs within workplace aggression research. Journal of Organizational Behavior, 32(3), 499–519. DOI:10.1002/job.689
Huipoo, K., Pei Wa, L., Chong King, O., Keong, S. M., & Choon hou, T. (2012). A Study on the impacts towards the loyalty of the employee among the back of house staffs in hotel industry. Bachelor thesis, Faculty of Business and Finance. University Tunk Abdul Rahman. conscientiousness. Journal of Applied Psychology, 97(2), 343–359.
Jing, E. L., Gellatly, I. R., Feeney, J. R., & Inness, M. (2022). Social undermining and three forms of organizational commitment: The moderating role of employees’ attachment style. Journal of Personnel Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000307
Jung, H.-S., & Yoon, H.-H. (2022). The Effect of Social Undermining on Employees’ Emotional Exhaustion and Procrastination Behavior in Deluxe Hotels: Moderating Role of Positive Psychological Capital. Sustainability, 14, 931. https://doi.org/10.3390/su14020931
Jung, H. S., Yoon, H. H. (2019). The effects of social undermining on employee voice and silence and on organizational deviant behaviors in the hotel industry. J. Serv. Theory Pract, 29, 213–231. doi:10.1108/JSTP-06-2018-0131
Kaabamir, N., & Naami, A. (2016). The effect of perceived organizational justice on organizational loyalty and job well-being by mediating of social undermining and moderating of job control among the staffs of Golestan hospital in Ahvaz. Nursing training, 17, 55-63. [In Persian]
Keeves, G. D., Westphal, J. D., & McDonald, M. L. (2017). Those closest wield the sharpest knife: How ingratiation leads to resentment and social undermining of the CEO. Administrative Sciences Quarterly, 62, 484–523. https://doi.org/10.1177/0001839216686053
Khan, M. A. & Malik, O. F. (2022). Shahzad, A. Social Undermining and Employee Creativity: The Mediating Role of Interpersonal Distrust and Knowledge Hiding. Behavioral Sciences, 12, 25. https://doi.org/10.3390/bs12020025
Kim, H. Y., & Wiesenfeld, B. M. (2017). Who represents our group? The effects of prototype content on perceived status dispersion and social undermining. Pers. Soc. Psychol. Bull, 43, 814–827. doi:10.1177/0146167217699581  
Kukenberger, M. R., Mathieu, J. E. & Ruddy, T. (2012). A cross level test of team empowerment and process influences on members' informal learning and commitment. Journal of Management. 41(3). https://doi.org/10.1177/0149206312443559
Kumar, D. N. S., & Shekhar, N. (2012). Perspectives envisaging employee loyalty: A case analysis. Journal of Management Research, 12(2), 100-112. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1033786746?accountid=14407
Kurniawan, D., Putra, C. I. W., & Sianipar, P. B. H. (2021). Analysis Of Company Performance with The Approach Balanced Scorecard in Bank Xyz. Review of International Geographical Education Online, 11(7). Doi: 10.48047/rigeo.11.07.258
Kurniawan, S., & Zen, A. (2021). Impact of Servicescape to Visitor’s Loyalty to Revisit Botani Square Mall Bogor. International Conference on Global Optimization and Its Applications, 1(1)
Lee, K., Kim, E., Bhave, D. P., & Duffy, M. K. (2016). Why victims of undermining at work become perpetrators of undermining: An integrative model. Journal of Applied Psychology, 101(6), 915, 924. https://doi.org/10.1037/apl0000092
Mahdad, A., & Khoshnami, A. (2015). The relation between perceived organizational justice and citizenship behavior: mediating role of organizational loyalty among governmental staffs. Journal of social psychology, 10(36), 31-44. [In Persian]
Mostafa, A. M. S., Farley, S., & Zaharie, M. (2021). Examining the boundaries of ethical leadership: The harmful effect of coworker social undermining on disengagement and employee attitudes. Journal of Business Ethics, 174(2), 355–368. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04586-2
Mulaphong, D. (2022). Social Undermining in Public Sector Organizations: Examining its Effects on Employees’ Work Attitudes, Behaviors, and Performance. Public Organiz Rev, https://doi.org/10.1007/s11115-022-00652-7.
Ong, L. D., & Tay, A. (2015). Co-workers’ social undermining behaviour, Trust in Co-workers and employees’ work behaviours. Which Type of Brand Posts Functions Best on Facebook Brand Pages of Credit Cards? An Examination of Miles Credit Cards’ Facebook Brand Pages in Turkey, 9, 70.
Pangkey, J. L., Irfana, T. B., & Irsan, K. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Disiplin Terhadap Motivasi Kerja Staff Admin Pt Mandarin Expert. Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara,6(2), 14-34. https://doi.org/10.31599/jmu.v1i2.645
Rodríguez-Muñoz, A., Antino, M., León-Pérez, J. M., & Ruiz-Zorrilla, P. (2022). Workplace Bullying, Emotional Exhaustion, and Partner Social Undermining: A Weekly Diary Study. Journal of Interpersonal Violence, 37(5–6). doi: 10.1177/0886260520933031
Saljege Tazarji, F., & Bahreinizade, F. (2019). Predicting affective exhaustion based on social undermining and family-work conflict among elementary teachers of Kerman city. Journal of job and organizational consulting, 11(40), 53-82. [In Persian]
Saputra, F., & Mahaputra, M. R. (2022). Effect of job satisfaction, employee loyalty and employee commitment on leadership style (human resource literature study). Dinasti International Journal of Management Science, 3(4), 762-772.
Saputra, Y., Rosihan, R. I., Spalanzani, W., Kumalasari, R., & Riyanti, H. (2022). Analisis perilaku konsumen dalam memutuskan minimarket sebagai tempat berbelanja. Jurnal REKAVASI, 10(1), 45–55. doi: https://doi.org/10.34151/rekavasi.v10i1.3880
Sârbescu, P., Sulea, C., & Moza, D. (2017). Supervisor undermining and driving errors in truck drivers: A moderated mediation model. Transp. Res. Part F Traffic Psychol. Behav, 45, 122–130. https://doi.org/10.1016/j.trf.2016.12.006
Sayadi, S., Pourkayani, M., Kamali, M. J., & Nazari, M. (2020). The relationship between organizational commitment and citizen' organizational behavior with motivation in work (case study: Islamic Azad University of Khozestan Province). Journal of research in educational systems, 14, special issue, 439-460. [In Persian]
Shariatmadari, M., Cheraghi, J. K., Hamidifar, F., & Shogi, B. (2020). Presenting a structural model of virtuous leadership to predict job enthusiasm, job satisfaction and innovative behaviors based on organizational commitment, organizational atmosphere, and management strategies. Journal of research in educational systems, 14(51), 81-97. [In Persian]
Shu, C. Y., & Lazatkhan, J. (2017). Effect of leader-member exchange on employee envy and work behavior moderated by self-esteem and neuroticiam. J. Work Organ. Psychol, 22, 69–81. doi:10.1016/j.rpto.2016.12.002
Smith, M.B.; Webster, B.D. A. (2017). moderated mediation model of Machiavellianism, social undermining, political skill, and supervisorrated job performance. Personal. Individ. Differ, 104, 453–459. doi:10.1016/j.paid.2016.09.010
Talebifar, V. (2021). Examining the relationship among original leadership and social undermining by mediating role of organizational loyalty among teachers of second period of high school in Birjand town. M.A. thesis, faculty of educational sciences and psychology, Birjand University. [In Persian]
Watkins, T. (2021). Workplace interpersonal capitalization: Employee reactions to coworker positive event disclosures. Academy of Management Journal, 64(2), 537–561. https://doi.org/10.5465/amj.2018.1339
Wetzels, M., Odekkerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1): 177. https://doi.org/10.2307/20650284
Yadav, S., & Agarwal, V. (2016). Benefits and barriers of learning organization and its five discipline. IOSR Journal of Business and Management, 18(12), 18-24. doi: 10.9790/487X-1812011824
Yao, T., Qiu, Q., & Wei, Y. (2019). Retaining hotel employees as internal customers: Effect of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty of employees. International Journal of Hospitality Management, 76, 1–8. doi:10.1016/j.ijhm.2018.03.018