نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی بر اساس تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی هیجانی در نوجوانان شهر تهران در سال 1400-1401 انجام گرفت. این پژوهش ازنظر نوع هدف کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری  کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه 22 تهران به تعداد 90000 نفر بود که به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بر اساس جدول مورگان تعداد 300 نفر انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی حقایق و همکاران (1396)، مقیاس تجدیدنظر شده الگوی ارتباطی خانواده (RFCP) Kothner and Fitzpatrick (2012) و پرسشنامه خود تمایزیافتگی Scowern and Friedland (1998) استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد تمامی ضرایب همبستگی معنی‌دار می‏باشند (01/0>p). بر اساس نتایج به‌دست‌آمده همبستگی بین تمایزیافتگی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی در سطح آلفای ۰۱/۰ منفی معنی‌دار است. همبستگی بین جهت‌گیری همنوایی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مثبت معنی‏دار و همبستگی بین جهت‌گیری گفت‌وشنود با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی منفی معنی‌دار است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان وابستگی به شبکه‏های اجتماعی را با استفاده از متغیرهای پیش‏بین تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی تبیین نمود. نتایج این مطالعه می‏تواند به متخصصان آموزشی در بررسی مسائل نوجوانان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اکبرزاده، ن.، محمدخانی، ک و ابوالقاسمی، م. (1399). تدوین و اعتباریابی الگوی یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‏های اجتماعی در آموزش عالی ایران. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(ویژه نامه)، 207-224. http://www.jiera.ir/article_109740.html
تجلی، ف.، اردلان، ا. (1389). رابطه ابعاد الگوهای ارتباط خانواده با خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی. مجله روان‌شناسی، 14(1)، 62-78.
حامدی نسب، ص.، و آیتی، م. (1398). نقش استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه‏ای دبیران زبان انگلیسی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(45)، 127-140. https://doi.org/10.22034/jiera.2019.148635.1630
غفوری، ن و حقایق، ع. (1400). رابطه عملکرد خانواده با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در نوجوانان. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11 (3)، 64-47. http://dorl.net/dor/20.1001.1.22285318.1400.11.3.3.5
غلام‏زاده بافقی، ط.، و جمالی بافق، ط. (1397). بررسی رابطه بین عضویت در شبکه‏های اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متأهل. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(ویژه نامه)، 1151-1165. http://www.jiera.ir/article_65047.html
کشتکاران، ط. (1388). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه شیراز. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 11(39)، 43-53.
کوروش نیا، م.، و لطیفیان، م. (1386). بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده. خانواده پژوهی، 3(12)، 855-875.
کیخسروانی، م.، دهقانی، آ.، و دهقانی، ی. (1396). رابطه علی خودتنظیمی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی‌گری هیجان‌خواهی. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، ۱۱ (۴۳)، ۲۴۹-۲۶۶. http://etiadpajohi.ir/article-1-1469-fa.html
میکائیلی، ن.، و حبیبی، ی. (1396). طراحی و آزمون الگوی علّی رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت با خودتنظیمی هیجانی، حساسیت به طرد و خودافشایی برخط با میانجی‌گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6 (20)، 418-395. https://www.doi.org/10.22034/ciu.2022.1306
Adilova, M. (2023). The Psychological Effect of Traps In The Social Network on Youth Mind And Spirituality. Open Access Repository, 4(2), 500-505. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2WDNP
Bowen, M. (1993). Family therapy in clinical practice. Jason Aronson.
Chen, Y., Sherren, K., Smit, M., & Lee, K. Y. (2023). Using social media images as data in social science research. New Media & Society, 25(4), 849-871.https://doi.org/10.1177/14614448211038761
Davis, R. A. (2014). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in human behavior, 17(2), 187-195. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00041-8
Aydm, B., & San, S. V. (2018). Internet addiction among adolescents: the role of self-esteem. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3500-3505. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.325
Fallah Mehneh, T. (2017). “Disorder of Internet Addiction”. PsI, 1: 26-31. [in Persian] https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.007
Hou, Y., Xiong, D., Jiang, T., Song, L., & Wang, Q. (2019). Social media addiction: Its impact, mediation, and intervention. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace, 13(1). https://doi.org/10.5817/CP2019-1-4
Lelisho, M. E., Pandey, D., Alemu, B. D., Pandey, B. K., & Tareke, S. A. (2023). The negative impact of social media during COVID-19 pandemic. Trends in Psychology, 31(1), 123-142. https://doi.org/10.1007/s43076-022-00192-5
Moqbel, M., & Kock, N. (2018). Unveiling the dark side of social networking sites: Personal and work-related consequences of social networking site addiction. Information & Management, 55(1), 109-119. [in Persian] https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.007
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2017). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computer‐mediated Communication, 13(1), 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
Nielsen, A. C. (2019). Global faces and networked places. Retrieved January, 29, 2015.
Ifinedo, P. (2016). Applying uses and gratifications theory and social influence processes to understand students' pervasive adoption of social networking sites: Perspectives from the Americas. International Journal of Information Management, 36(2), 192-206. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.007
Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2012). Communication theories: Origins, methods, and uses in the mass media (pp. 300-310). New York: Longman.
Katz, E. (1959). Mass communications research and the study of popular culture: An editorial note on a possible future for this journal. Departmental Papers (ASC), 165. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.007
Kwon, O., & Wen, Y. (2015). An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in human behavior, 26(2), 254-263. https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.011
Orman, C. M. (2006). What to do if you are (or fear that you may become) addicted to the'net.
Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (2013). The Differentiation of Self Inventory: Development and initial validation. Journal of counseling psychology, 45(3), 235. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0167.45.3.235
Orman, C. M. (2006). What to do if you are (or fear that you may become) addicted to the'net.
Taylor, S. J., Muchnik, L., Kumar, M., & Aral, S. (2023). Identity effects in social media. Nature Human Behaviour, 7(1), 27-37. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01459-8
Wang, C. W., Ho, R. T., Chan, C. L., & Tse, S. (2015). Exploring personality characteristics of Chinese adolescents with internet-related addictive behaviors: Trait differences for gaming addiction and social networking addiction. Addictive behaviors, 42, 32-35. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.10.039
Yao, M. Z., & Zhong, Z. J. (2014). Loneliness, social contacts and Internet addiction: A cross-lagged panel study. Computers in Human Behavior, 30, 164-170. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.08.007
Kefi, H. & Perez, C. (2017). Dark Side of Online Social Networks: Technical, Managerial, and Behavioral Perspectives. In Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining, 1-22. R. Alhajj and J. Rokne, Eds. New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7163-9_110217-1
Zhou, S. X., & Leung, L. (2012). Gratification, loneliness, leisure boredom, and self-esteem as predictors of SNS-game addiction and usage pattern among Chinese college students. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 2(4), 34-48. DOI: 10.4018/ijcbpl.2012100103
Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2012). Internet gaming addiction: A systematic review of empirical research. International journal of mental health and addiction, 10(2), 278-296. https://doi.org/10.1007/s11469-011-9318-5