نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر فلات‌زدگی شغلی بر تعهد سازمانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی معلمان مدارس متوسطه اول شهر نورآباد انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه‌ آماری پژوهش تمامی معلمان مدارس متوسطه اول شهر نورآباد در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 320 نفر بوده‌اند. برای انتخاب نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد و 175 نفر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای انتخاب گردید. جهت جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسش‌نامة استاندارد فلات‌زدگی شغلی میلیمن (1992)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)، سکوت سازمانی داین و همکاران (2003) استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی شامل تحلیل عامل تأییدی و از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین فلات‌زدگی شغلی و تعهد سازمانی در سطح 0/05 درصد رابطه‌ی معناداری وجود ندارد اما با میانجی‌گری سکوت سازمانی این رابطه منفی و معنا‌دار است. همچنین سکوت سازمانی با تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه‌ای منفی و معنادار دارد و فلات‌زدگی شغلی با سکوت سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه‌ای مثبت و معنادار دارند. به طور کلی نتیجه می‌شود که مدل مفهومی اثربخشی تعهد سازمانی بر فلات‌زدگی شغلی با نقش واسطه‌ای سکوت سازمانی با مدل تجربی برازش ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، ص.، فیاضی، م.، طیاری، ا و سیفی، ع. (1399). رابطه فلات شغلی (محتوایی و ساختاری) با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و نقش میانجی انگیزه درونی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 54(2)، 51-67. 10.22059/jlib.2021.307344.1508 Doi:
امین بیدختی، ع.، پرداختچی، م و علی‏یاری، س. (1401). بررسی معیارهای صلاحیت حرفه‏ای معلمان دوره ابتدایی (مطالعه موردی). پژوهش در نظام‏های آموزشی، 15(56)، 34-47. Doi: 20.1001.1.23831324.1401.16.56.3.0
امین‏بیدختی، ع؛ و علیجانی، ر. (1395). پیش‌بینی توانمند‏سازی کارکنان بر مبنای مهارت سیاسی با نقش واسطه‌ای سکوت سازمانی و رفتار سکوت کارکنان. نشریه فرایند مدیریت و توسعه، 29(4)، 3-20. Doi: 20.1001.1.1.7350719.1395.29.4.1.4
دامغانیان، ح.، و شهباز، ع. (1399). تأثیر فلات‏زدگی شغلی بر روی سکوت سازمانی با نقش میانجی انگیزش شغلی. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،29(97)، 41-68.
دانایی‌فرد، ح.، و پناهی، ب. (1389). تحلیل نگرش‏های شغلی کارکنان سازمان‏های دولتی (تبیین جوّ سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی). پژوهشنامه مدیریت تحول، 2(3)، 1-19.
رجبی، ف.، میرسپاسی، ن. و سمیعی، م. (1396). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی (موردمطالعه: اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان مرکزی). مدیریت بهره‌وری، 11(43)، 187-209.
زارعی، م.، و الله‏کرمی، آ. (1401). شناسایی مؤلفه‏های شایستگی معلمان و ارائه چارچوبی جهت ارزشیابی آنان. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 16(56)، 91-102. Doi: 20.1001.1.23831324.1401.16.56.7.4
عبدالوند، م.، و ذاکری، م. (1397). بررسی تأثیر فلات‏زدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت پاکشو با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی. فصلنامه مهندسی مدیریت نوین، 7(2)، 89-99.
عزیزی تراب، ز.، مهاجران، ب.، و حسنی، م. (1401). طراحی الگوی کیفیت‏بخشی نظام رتبه‏بندی معلمان. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 16(57)، 37-50. Doi: 20.1001.1.23831324.1401.16.57.3.2
فیاضی، م.، و ضیایی، ث. (1393). تأثیر فلات‏زدگی شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، (11) 6، 74-91.
فیاضی، م. (1399). تأثیر فلات‏زدگی شغلی بر تعهد عاطفی و دل‌بستگی به کار، موردمطالعه: کتابداران دانشگاهی کشور. فصل‌نامه علوم مدیریت ایران، (32) 8، 139-156.
کرمی، س.، محمداسماعیلی، ن.، و حاجی عسگری نوش‏آبادی، س. (1399). بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی (موردمطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی‌ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری). پژوهش‏های مدیریت عمومی، 13(47)، 135-160. 10.22111/jmr.2020.32205.4866 Doi:
کمالپور، خ.، و نظری، ن. (1398). نقش سکوت سازمانی در تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت. انجمن جامعه‏شناسی آموزش‌وپرورش، 12(2)، 133-145.
کیخا، ا.، میرکمالی، س.، و ابراهیمی، ب. (1399). تأثیر تبیین روابط بین سکوت سازمانی و تعهد‌ سازمانی بر مسئولیت‏پذیری. فرآیند مدیریت و توسعه،32(4)، 93-118.
محسنی، س.، کهکی، ف.، آهویی، م.، و ثناگو، ا. (1395). رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی. فصلنامه نسیم تندرستی، 5 (2), 54-61.
هاشمی، م.، یاری حاج عطالو، ج.، و ملکی آوارسین، ص. (1401). آموزش‏وپرورش ناب – ملزومات و پیامدها. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 16(57)، 119-130. Doi: 20.1001.1.23831324.1401.16.57.9.8
Abdulvand, M., & Zakari, M. (2017). Examining the effect of job burnout on the job performance of employees of Paksho company, considering the mediating role of job satisfaction and organizational commitment. Modern Management Engineering Quarterly, 7(2), 89-99. [In Persian]
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.‏
Amin Bidakhti, A., & Alijani, R. (2022). Examining the criteria of professional qualification of primary school teachers (case study). Journal of Research in Educational Systems, 15(56), 34-47. Doi: 20.1001.1.23831324.1401.16.56.3.0[In Persian]
AminBeidokhti, A., & Alijani, R. (2015). Predicting employee empowerment based on political skill with the mediating role of organizational silence and employee silence behavior. Journal of Management and Development Process, 29(4), 3-20. Doi: 20.1001.1.17350719.1395.29.4.1.4. [In Persian]
Azizi Torab Z., Mohajeran, B., & Hasani, M. (2022). Designing the quality model of teacher rating system. Journal of Research in Educational Systems, 16(57), 37-50. Doi: 20.1001.1.23831324.1401.16.57.3.2 [In Persian]
Badiane, K. (2016). A study on career plateauing, organizational commitment and organizational citizenship behavior of Taiwan-based expatriates: a holistic approach to international mobility. International Journal of Human Resource Studies, 6(2), 134-167.‏ doi:10.5296/ijhrs.v6i2.9254
Bayramoglu, D., & Cetinkanat, C. A. (2020). Examining the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Silence of Teachers. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 71, 25-40.‏ DOI: 10.33788/rcis.71.2
Cetin, A. (2020). Organizational silence and organizational commitment: A study of Turkish sport managers. Annals of Applied Sport Science, 8(2), 0-0.‏ DOI: 10.29252/aassjournal.830
Dabbagh, P., Esfahani, A. N., & Shidk, A. (2012). Studing relationship beetwin perceived organization justice and organization silence. Case study: (khorshid hospital personals). Institute of interdisciplinary bus. Res. 3(10), 468-478.
Damghanian, H., Shahbaz, I. (2019). The effect of job plateauing on organizational silence with the mediating role of job motivation. Scientific Quarterly Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 29(97), 41-68. [In Persian]
Danai Fard, H., & Panahi, B. (2009). Analysis of the job attitudes of employees of government organizations (explaining the atmosphere of organizational silence and the behavior of organizational silence). Journal of Change Management, 2(3), 1-19. [In Persian]
Demirtas, Z. (2018). The Relationships between Organizational Values, Job Satisfaction, Organizational Silence and Affective Commitment. Online Submission, 4(11), 108-125.‏ doi: 10.5281/zenodo.1321680
Deniz, N., Noyan, A., & Ertosun, Ö. G. (2013). The relationship between employee silence and organizational commitment in a private healthcare company. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 691-700.‏ https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.540
Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies40(6), 1359-1392. DOI:10.1111/1467-6486.00384
Ebrahimi, S., Fayazi, M., Tayari, A & Saifi, A. (2019). The relationship between job plateau (content and structure) with job satisfaction and organizational commitment and the mediating role of intrinsic motivation of university library librarians. Library research and academic information, 54(2), 51-67. Doi:10.22059/jlib.2021.307344.1508. [In Persian]
Fayazi, M. (2019). The effect of job burnout on emotional commitment and attachment to work, case study: university librarians of the country. Iranian Journal of Management Sciences, 8(32), 139-156. [In Persian]
Fayazi, M., & Ziyai, S. (2013). The effect of job plateauing on job burnout and willingness to leave librarians. Journal of Change Management, 6(11), 74-91. [In Persian]
Hashemi, M., Yari Haj Atalo, J., and Maleki Avarsin, S. (2022). Pure education - requirements and consequences. Journal of Research in Educational Systems, 16(57), 119-130. Doi: 20.1001.1.23831324.1401.16.57.9.8 [In Persian]
Huaman-Ramirez, R., & Lahlouh, K. (2022). Understanding Career Plateaus and Their Relationship with Coworker Social Support and Organizational Commitment. Public Organization Review, 1-22.‏ DOI:10.1007/s11115-022-00621-0
Jung, J., & Tak, J. (2008). The Effect of Perceived Career Plateau on Employees, Attitudes Moderating Effects of Career Motivation and Perceived Supervisor Support With Korean Employees. Journal of Career development, 35(2), 187-201. DOI:10.1177/0894845308325648
Kamalpour, K., & Nazari, N. (2018). The role of organizational silence in organizational commitment and willingness to leave the service. Association for Sociology of Education, 12(2), 133-145. [In Persian]
Karmi, S., Mohammad Ismaili, N., & Haji Asgari Noushabadi, S. (2019). Examining the relationship between job burnout and job conflict with the mediating role of organizational commitment (case study: Teraz Piriz Construction Holding affiliated to the National Pension Fund). Public Management Research, 13(47), 135-160. Doi:10.22111/jmr.2020.32205.4866. [In Persian]
Kikha, A., Mirkamali, S. M., & Ebrahimi, B. (2019). The effect of explaining the relationship between organizational silence and organizational commitment on accountability. Management and Development Process, 32(4), 118-93. [In Persian]
Kim, S. D., & Yong-Kuk, L. (2021). The Relationship between Career Plateau, Exercise Satisfaction, Exercise Commitment, and Career Transition Intention of Student Athletes. Ilkogretim Online, 20(3).‏ doi: 10.17051/ilkonline.2021.03.133
Klein, H. J., & Park, H. M. (2015). Organizational commitment. In: J. D. Wright (Ed.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (2nd ed.), (Vol 17. pp. 334–340). Oxford, UK: Elsevier.
Liu, D., Wu, J., & Ma, J. C. (2009, July). Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company. In 2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering (pp. 1647-1651). IEEE.‏ DOI:10.1109/ICCIE.2009.5223551
Millman, J. F. (1992). Causes, consequences and moderating Factors of Career plateauing. University of Southern California.
Mohseni, S., Kahki, F., Ahoi, M., & Thanago, A. (2015). The relationship between silence and organizational commitment with burnout of medical staff. Nasim Tossansi Quarterly, 5(2), 54-61. [In Persian]
Ongori, H., & Agolla, J. E. (2009). Paradigm shift in managing career plateau in organisation: The best strategy to minimize employee intention to quit.‏
Paadi, K., Barkhuizen, N., & Swanepoel, S. (2019). Exploring the building blocks of an employee value proposition for graduate interns. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 11(1), 51-67.
‏Padma, S. (2016). Career Plateau-A Literature Review.
Perkins, D. (2014). Conceptualizing defensive silence in project-manager-to-project-sponsor communication. Leadership & Organization Development Journal.‏
Phungula, N., Dhanpat, N., & Braine, R. D. (2022). The effect of employee value proposition on normative commitment. EUREKA: Social and Humanities, 2, 46-57. DOI: https://doi.org/10.21303/2504-5571.2022.002322
Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. In Research in personnel and human resources management. Emerald Group Publishing Limited.
Rajabi,., Mirspasi,., & Samie, M. (2016). Investigating the effect of organizational silence on the productivity of human resources (case study: General Administration of Transportation and Terminals of Central Province). Productivity Management, 11(43), 187-209. [In Persian]
Shabeer, S., Mohammed, S. J., Jawahar, I. J., & Bilal, A. R. (2019). The mediating influence of fit perceptions in the relationship between career adaptability and job content and hierarchical plateaus. Journal of Career Development, 46(3), 332-345. https://doi.org/10.1177/0894845318763960
Utami, N. M. S., Sapta, I., Verawati, Y., & Astakoni, I. (2021). Relationship between workplace spirituality, organizational commitment and organizational citizenship behavior. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(1), 507-517. DOI:10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.507
Yang, W. N., Johnson, S., & Niven, K. (2018). “That's not what I signed up for!” A longitudinal investigation of the impact of unmet expectation and age in the relation between career plateau and job attitudes. Journal of Vocational Behavior, 107, 71-85.‏ https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.03.006
Zarei, M. & Allah Karmi, A. (2022). Identifying the competence components of teachers and providing a framework for their evaluation. Journal of Research in Educational Systems, 16(56), 91-102. Doi: 20.1001.1.23831324.1401.16.56.7.4