نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‏ دکتری، گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏ساری، ساری، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری،ایران

10.22034/jiera.2024.420815.3061

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل ایجاد جامعه کارآفرینانه در نظام آموزشی پایه با رویکرد جامعه‌شناسانه انجام شده است.
روش: این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی (کمی ‏و کیفی) بوده است، جامعه ‏آماری در بخش کیفی خبرگان آموزشی و پژوهشی و مدیران متخصص در رابطه با نظام آموزشی ‏پایه و کارآفرینی و در بخش کمی مدیران، معلمان، دبیران و مشاوران در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. نمونه‏‌ها در بخش کیفی شامل 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی 385 نفر به روش تصادفی خوشه‌‏ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‏‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و به روش تحلیل محتوا عرفی با کدگذاری بررسی و بر اساس آن مدلی با 3 بعد، 9 مؤلفه و 100 گویه طراحی گردید. برای اعتباریابی مدل ابتدا پرسشنامه‏‌ای طراحی و پس از تعیین روایی صوری و محتوایی، 20 سؤال حذف و 80 سؤال باقی ماند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، بار عاملی تمامی سؤالات بالای 4/0، روایی همگرایی بالای 5/0، پایایی هر دو ملاک (آلفای کرونباخ، پایایی ‏ترکیبی) تمام ابعاد بالای 8/0 و روایی واگر مورد تأیید است و درنهایت شاخص نکویی برازش مدل بیشتر از 36/0 به ‌دست ‌آمده است. مدل طراحی‌شده از روایی، پایایی و برازش مناسب و قوی برخوردار بوده و سیاست‌گذاران و برنامه‌‏ریزان می‏توانند از آن برای ارزیابی و بررسی وضعیت موجود، نظام آموزشی پایه در جهت ایجاد جامعه کارآفرینانه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی زرندی، مریم، منظری‌ توکلی، حمدالله، و منظری توکلی، علیرضا. (1401). بررسی نقش معلم در ارتقا سطح توانایی حل مسئله دانش‌آموزان دختر. پژوهش در نظام‌های آموزشی، (58)16، 113-102. doi: 10.22034/jiera.2022. 167789
احمدپور کریم‌آبادی، فریبا، بهمئی، لیلا، و  برکت، غلامحسین. (1401). ارائه مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی. نوآوری‏های مدیریت آموزشی، (3)17، 113-127.
اکبری، عابدین، تقی‏‌پور، حسینعلی، تقی ‏پوریان گیلانی، محمدجواد، و غفاری‌ مجلج، محمد. (1402). طراحی الگوی ویژگی‌های مدارس کارآفرین در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد. فصلنامه خانواده و پژوهش، (1)20، 119-136. doi: http://qjfr.ir/article-1-1868-fa.html
بهمنی، ندا. (1392). شناسایی محتوا و روش تدریس کارآفرینی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه در دانش‌‏آموزان مقطع ابتدایی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
بهمنی، ندا، آراستی، زهرا، و حسینی، سید رسول. (1398). مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(4 (پیاپی 28))، 630-645. doi: https://sid.ir/paper/411338/fa
بهمنی، ندا، آراستی، زهرا، حسینی، سید رسول. (1396). آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، (4)10، 573-555. doi: 10.22059/jed.2018.214252.651935
جدی گرگری، جواد، محب زادگان، یوسف، و عزیزی، محمد. (1400). شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر آموزش کارآفرینی دانش‎آموزان دوره دوم متوسطه (رویکرد کیفی). پژوهش‌های برنامه درسی، (2)244،11-267. doi: 10.22099/jcr.2021.6464
حاجی‏زاده، ابراهیم، و اصغری، محمد. (1390). روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی‌ و‌ بهداشتی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
داوری، علی، رضازاده، آرش. (1397). مدل‏سازی معادلات ساختاری با نرم‏‌افزار pls، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
درینی، محمد، آقاجانی‌افروزی، علی‌اکبر، و  طهماسبی روشن، ندا. (1401). بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری، نگرش ‌و‌ ذهنیت (موردمطالعه دانشجویان استان‏ مازندران). پژوهش در نظام‌های آموزشی. (56)16، 131-145.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه. (1397). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه، ص 73.
طغرایی، محمدتقی، میر واحدی، سید سعید، و هاشمی، سمیه. (1398). طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه. نوآوری‏های آموزشی، (3)18، 59-82. doi: 10.22034/jei.2019.99317
عسکری‌‏فر، کاظم، ابراهیمی، ابوالقاسم، و علوی، سید مسلم. (1397). ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش‌‏آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، (1)51، 101-120.  doi: 10.22059/jed.2018.256815.652580
کریمیان، زهرا، صالحی، کیوان، و خدایی، ابراهیم. (1399). ارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایند شکل‌گیری روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس فنی و حرفه‌ای. اندیشه‌های نوین تربیتی، 16(1)، 7-44. doi: https://sid.ir/paper/412662/fa
نجاریان کاخکی، محمد، امیر‏خانی، امیرحسین، و اشرفی، مجید، سعیدی، پرویز. (1401). طراحی الگوی مدرسه کسب‌و‌کار دانش‏‌‌‌‌آموزی جهت توسعه کارآفرینی در مقطع متوسطه. ماهنامه جامعه‌‏شناسی سیاسی ایران، (12)5، 55 16-1667. doi:10.30510/psi.2022.296173.2026
هاشمی، سید خدیجه، مسعودی ندوشن، عصمت، و گلزاری، زینب. (1400). ارائه الگوی کیفیت‌بخشی تبدیل مدرسه فنی‌ و حرفه‌ای به مدرسه کارآفرین. نوآوری‏های آموزشی، (1)20، 83-108.  doi: 10.22034/jei.2021.128602
 هاشمی، محرمعلی، یاری حاج‌عطالو، جهانگیر، و ملکی آوارسین، صادق. (1401). آموزش‌وپرورش ناب – ملزومات و پیامدها. پژوهش در نظام‌های آموزشی، (57)16، 119-130.