نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول، استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22034/jiera.2024.417028.3048

چکیده

زمینه: تاب‌آوری به‌عنوان ظرفیت انسان برای فائق آمدن یا سازگاری با موقعیت‌های معکوس زندگی به‌طور گسترده در سال‌های اخیر موردتوجه ویژه‌ای قرارگرفته است.
هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی برازش مدل تاب‌آوری تحصیلی بر اساس سواد رسانه‌ای و تفکر نوآورانه با نقش میانجی تنظیم هیجان‌های تحصیلی بود.
روش: روش پژوهش حاضر ازنظر راهبرد کمی و ازنظر تکنیک توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1400 -1401 با جمعیت 34676 نفر بود. بدین منظور تعداد 335 دانشجو (193 زن، 142 مرد) به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های سواد رسانه‌ای فلسفی (۱۳۹۳)، تفکر نوآورانه Morad (2021)، تنظیم هیجان‌های تحصیلی Pekrun (2002) و تاب‌آوری تحصیلی Samuels (2004) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری دلالت بر برازش قابل‌قبول مدل با داده‌ها بود. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که سواد رسانه و تفکر نوآورانه به‌طور مستقیم بر تاب‌آوری تحصیلی تأثیر دارند. همچنین این دو متغیر به‌طور غیرمستقیم و از طریق تنظیم هیجان‌های تحصیلی به ‌پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی می‌پردازند؛ بنابراین برای ارتقای تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان، باید بر روی سواد رسانه‌ای و تفکر نوآورانه متمرکز شد و تنظیم هیجانات تحصیلی آن‌ها را ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابوالفضلی، پروین، طهماسبی پور، نجف و نصری، صادق. (1399). اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب‌آوری تحصیلی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(5)، 383-397.
حیدری، ناصر و طباطبایی یزدی، مهدیه. (1390). مهارت‌های سواد دیجیتال در بین معلمان و دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی. مجله پژوهش در آموزش زبان مبتنی بر تکنو، 1(1)، 22-34.
شجاعی، مهناز و امیرپور، مهناز. (1391)/ بررسی وضعیت سواد رسانه‌ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان. 3(7)، 43-56.
عسگری، مهراتا، حیدری، علیرضا و عسگری، پرویز. (1394). رابطه هوش معنوی و جهت‌گیری مذهبی با بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب وجودی در دانشجویان. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(31)، 163-190.
عیسی بخش، مانیا، سیف، علی‌اکبر و درتاج، فریبرز. (1397). تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب‌آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 69-77.
محمودپور، عبدالباسط، دربا، محمد، خانجانی وشکی، سحر و پاشا، شیما. (1399). پیش‌بینی شایستگی تحصیلی بر اساس سبک‌های فرزندپروری، خودکارآمدی ادراک‌شده و تنظیم هیجان دانش‌آموزان. مجله علوم روان‌شناختی، 19(۹۳)، ۱۱۲۴-۱۱۱۵.
محمودپور، عبدالباسط، دربا، محمد، شیخی، سونای؛ نوذری، محمد و ذوالفقاری، شادی. (1399). پیش‌بینی انگیزش پیشرفت دانشجویان بر اساس خود ناتوان‌سازی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، نگرش‌های ناکارآمد و معنای تحصیل. رویش روان‌شناسی، ۱۹(۸)، ۵۱-۶۲.