مدیر مسئول


فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

سردبیر


فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

مدیر اجرایی


افسانه لطفی عظیمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

روان شناسی تربیتی

دبیر تخصصی


افسانه لطفی عظیمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

روان شناسی تربیتی

دبیر تخصصی


صغری ابراهیمی قوام دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

  • qavam.s2015gmail.com

اعضای هیات تحریریه


کورش پرند استاد دانشگاه شهید بهشتی

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


محمد توکل استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی دلاور استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روش تحقیق

اعضای هیات تحریریه


فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


فاطمه قائمی دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعضای هیات تحریریه


فاطمه کاتب استاد دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر

اعضای هیات تحریریه


علیرضا کیامنش استاد دانشگاه خوارزمی

روش تحقیق و ارزشیابی

  • kiamaneshdpimail.net
  • 02188704883

اعضای هیات تحریریه


کامران محمدخانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات

مدیریت آموزش عالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مایکل فراری استاد، دانشگاه تورنتو

ویراستار ادبی


فریده محسنی هنجنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

  • f_mohseniazad.ac.ir