نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

صدای دانش‏ آموز استراتژی برای توسعه‏ی دل‌بستگی، تعلق‌خاطر و غلبه بر سکوت دانش‌آموزان است. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‏آموز ابر اساس ادراک مدیران در مدارس ابتدایی به شیوه‏ی پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی 20 مدیر نمونه با سابقه‏ی مدیریت بالاتر از 15 سال در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر قم، به روش نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری و به روش تحلیل محتوای استقرایی با کدگذاری در سه سطح باز، محوری و گزینشی بررسی شدند که روایی صوری و محتوایی آن را 4 نفر از اساتید تأیید کردند و برای پایایی، روش توافق بین دو کدگذار استفاده شد. درباره مؤلفه‌های صدای دانش‎آموز، درنهایت 5 مقوله اصلی شامل مدیریت بر مبنای ارزش، بصیرت، رهبری توزیعی، مدیریت عالی و مدیریت میانی با 31 کد باز و 7 کد گزینشی به دست آمد. بخش کمی نیز شامل 160 مدیر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه محقق ساخته صدای دانش‏آموز با 31 گویه و با روایی همگرای بالای 50/0 و پایایی ترکیبی 90/0، جمع‌آوری شد. در اعتبارسنجی مدل، تحلیل داده‏های کمی با روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، نشان‌دهنده‌ی دقت لازم گویه‏ها برای اندازه‏گیری مقوله‏هاست. درنهایت می‌توان گفت تمرکز بیشتر بر شنیدن صدای دانش‏آموز به‌عنوان یک کاتالیزور برای تغییر در مدارس و برای بهبود مدیریت مدرسه، عمل می‏کند.

کلیدواژه‌ها

تیلور، ر. و آرسانستین، ک. (2017). سقلمه، بهبود تصمیمات، ترجمه مهری مدآبادی (1397). تهران: هورمزد.
حیدری، ا. و مرزوقی، ر. (1391). بررسی و مقایسه سبک‏های عمومی تصمیم‌گیری در مدیران دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شیراز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(12)، 67-84.‎
رابینز، ا. پ. و جاج، ت. ای. (2009). رفتار سازمانی. ترجمه مهدی زارع. (1394). نشر: نص.
‎سلیمانی، ن.، ابراهیمی، م. و شفیع‌زاده، ح. (1399). ارائه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در آموزش‌وپرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(ویژه‌نامه)، 255-269.
سیاهکل رودی، م. (1394). طراحی مدل تصمیم‌گیری اخلاقی در دانشگاه پیام نور. رساله دکتری دانشگاه پیام نور مرکز.
شیرازی، ع. (1392). مدیریت آموزشی تئوری. تحقیق و کاربرد. تهران: مهربان نشر.
ضامنی، ف.، اندرامی، ع؛ و ترانه. (1399). رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی (به‌منظور ارائه مدل). پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(ویژه‌نامه)، 225-238.
عباس پور، ع. (1382). شأن تصمیم‌گیری در مدیریت: در جستجوی درک مدل‏ها و پارادایم‏های تصمیم‌گیری سازمانی. کمال مدیریت، (2و3)، 29-56.
فرهنگی، ع. ‏ا.، شاه میرزایی، و. و حسین زاده، ع. (1395). نظریه‏پردازان و مشاهیر مدیریت. تهران: مهربان نشر.
کرسول، ج. د. (2007). پژوهش کیفی و طرح پژوهش. ترجمه حسن دانایی‏فرد و حسین کاظمی (1396). تهران: صفار.
مقیمی، س. م. (1394). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: راه دان.
میر کمالی، س. م. (1393). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.
نجفی، ع. (1386). تصمیم‌گیری سازمانی. کارگاه تصمیم‌گیری سازمانی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
References
Abdillah, A. Nusantara, T. Subanj, S. Susanto, H. & Abadyo, A. (2016). The Students Decision Making in Solving Discount Problem. International Education Studies; 9(7), 57.
Abrar, M. & Ahmad Baig, S. (2018). Brig Handbook of Methods & Research in Effective Management Decision Making. London: Brig Academics.
Baker, D. F. (2017). Teaching Empathy and Ethical Decision Making in Business Schools. Journal of Management Education, 1–24.
Ceschi, A., Costantini, A., Sartori, R., Weller, J. & Di Fabio, A. (2019). Dimensions of decision-making: an evidence-based classification of heuristics and biases. Personality and Individual Differences, 146, 188-200.
Creelman, D. (2012). Mintzberg’s refreshing view of leadership. Decision Processes, 75(2), 93-116.
Derakhshan, R., Turner, R., & Mancini, M. (2019). Project governance and stakeholders: A literature review. International Journal of Project Management, 37(1), 98–116.
De Sordi, J. O. de Paulo, W. L. Bitencourt Jorge, C. F. da Silveira, D. B. Dias, J. A. & de Lima, M. S. (2021). Overcompliance and reluctance to make decisions: Exploring warning systems in support of public managers. Government Information Quarterly, 101592. doi:10.1016/j.giq.2021.101592.
Tipton, E., Spybrook, J., Fitzgerald, K. G., Wang, Q., & Davidson, C. (2021). Toward a System of Evidence for All: Current Practices and Future Opportunities in 37 Randomized Trials. Educational Researcher, 50(3), 145-156.
Hollands, F., Pan, Y., & Escueta, M. (2019). What is the potential for applying cost-utility analysis to facilitate evidence-based decision making in schools?. Educational Researcher48(5), 287-295.
Farina, A. J. (2013). A mixed-method exploration of school organizational and social relationship factors that influence dropout-decision making in a rural high school. Indiana University of Pennsylvania.
Glover, T. A., Kettler, R. J., Reddy, L. A., & Kurz, A. (2019). Formative assessment approaches to inform teacher practices: Key considerations. Assessment for Effective Intervention44(2), 67-68.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research2(163-194), 105.
Hogarth, R. M. (2001). Educating intuition. Chicago: University of Chicago Press.
Horner, R. H. & Halle, J. W. (2019). Implications of Emerging Educational Reforms for Individuals with Severe Disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 1–6.
Kaplan, L. S., & Owings, W. A. (2017). Organizational behavior for school leadership: Leveraging your school for success. Routledge.
Keung, C. (2018). The Effect of Shared Decision-Making on the Improvement in Teachers' Job Development. New horizons in Education, 56(3), 31-46.
Lieberman, M. D. (2000). Intuition: A social cognitive neuroscience approach. Psychological Bulletin, 126, 109-137.
Lin, C. S. (2016). Educating Students’ Privacy Decision Making through Information Ethics Curriculum. Creative Education, 7(01), 171.
Lumby, J. (2019). Distributed leadership and bureaucracy. Educational Management Administration & Leadership, 47(1), 5-19.
Maltempi, M. G. (2019). Principals' Perceptions of the Barriers and Impediments to Distribute Leadership and Share Decision Making under an Era of Heightened Accountability: An Exploratory Study Using Q-Technique. Long Island University, CW Post Center.
Marieke van Geel;Trynke Keuning; Adrie J. Visscher; Jean-Paul Fox. (2016). Assessing the Effects of a School-Wide Data- Based Decision-Making Intervention on Student Achievement Growth in Primary Schools. American Educational Research Journal; April 2016, Vol. 53, No. 2, pp. 360–394.
Miser, H. J. (1993). Operations Analysis in the Army Air Forces in World War II: Some Reminiscences. Interfaces, 23(5), 47-49.
Or, M. H., & Berkovich, I. (2021). Participative decision making in schools in individualist and collectivist cultures: The micro-politics behind distributed leadership. Educational Management Administration & Leadership, 1-21. 17411432211001364.
Moors, A., & De Houwer, J. (2006). Automaticity: a theoretical and conceptual analysis. Psychological bulletin132(2), 297.
Torres, D. G. (2019). Distributed leadership, professional collaboration, and teachers’ job satisfaction in US schools. Teaching and Teacher Education79, 111-123.
Plessner, H. & Czenna, S. (2008). The benefits of intuition. In H. Plessner, C. Betsch, & T. Betsch (Eds.), Intuition in judgment and decision making: 251-265. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Olayiwola, S., & Alabi, K. (2015). The Micropolitics of School Principals' Decision Making in Nigeria: Principals' Perspective. International Journal of Educational Leadership and Management3(2), 173-191.
Özgenel, M. (2018). Modeling the relationships between school administrators’ creative and critical thinking dispositions with decision making styles and problem solving skills. Educational Sciences: Theory & Practice18(3), 673-700.
Salas, E., Rosen, M. A., & DiazGranados, D. (2010). Expertise-based intuition and decision making in organizations. Journal of management36(4), 941-973.
Shapiro, J. P., & Stefkovich, J. A. (2016). Ethical leadership and decision making in education applying theoretical perspectives to complex dilemmas. Fourth edition. Routledge.
Sladek, J. (2017). A mixed methods study on educational leadership and ethical decision making in situations of high turbulence (Doctoral dissertation, Lindenwood University).
Resto, V. K. (2020). The Systems Thinker: How Principals Employ Systems-Level Thinking in Their Decision-Making and Its Potential Impact on Culture and Student Achievement (Doctoral dissertation, Sage Graduate School). Todd A.
Torres, D. G. (2019). Distributed leadership, professional collaboration, and teachers’ job satisfaction in US schools. Teaching and Teacher Education79, 111-123.
Torlak, N. G., Demir, A., & Budur, T. (2021). Decision-making, leadership and performance links in private education institutes. Rajagiri Management Journal.
Turner, R. (2020). How does governance influence decision making on projects and in project-based organizations?. Project Management Journal51(6), 670-684.
Valentine, D. N. (2016). How Do Parents Engage in School-Choice Decisions? (Doctoral dissertation, The George Washington University).