نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ، زاهدان. ایران

2 استادیار گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان ، ایران.

چکیده

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین رابطه بین حمایت سازمانی با عزت نفس و رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه زابل بود. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ کارکنان دانشگاه زابل به تعداد 500 نفر بودند، برای تعیین ﺣﺠﻢ نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد 217 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی استاندارد حمایت سازمانی آلن و همکاران (2008)، عزت نفس کوپر اسمیت (1990) و رضایت شغلی مینه سوتا (2009) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و رواﯾﯽ ﺳﺎزه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ترکیبی به ترتیب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 96/0، 77/0 و 95/0 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری Spss23 و SmartPLS3 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد بین حمایت سازمانی با عزت نفس کارکنان و رضایت مندی شغلی ایشان رابطه معناداری (p <0.05) وجود دارد و ویژگی های شغلی و فعالیت سازمانی دارای رابطه مثبت و معنادار و تنش های شغلی دارای رابطه منفی و معناداری با عزت نفس کارکنان و رضایت شغلی آنان می باشد.

کلیدواژه‌ها

اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده، م ت.(1389) ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه. تهران ، ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
بخت شاهی, ر؛ شیخی، ع؛ علیزاده، س. (۱۳۹۴). تبیین نقش معنویت محیط کاری بر عزت نفس سازمانی درسازمان هلال احمر استان گیلان، تبریز، کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سازمان مدیریت صنعتی، نمایندگی آذربایجان شرقی.
بهرامی، ح؛ صریحی اسفستانی، ر.(1394) .ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی ، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 24(78)، 16-1.
پاکروش، س ز؛ شاکری نیا، ا . (1394). رابطه بین عزت نفس سازمانی و حمایت سازمانی با رضایت شغلی درکارکنان بیمه سلامت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
ﭘﻮرﺟﺒﻠﯽ، م. (1388). راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ درﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ. پایانامه دﮐﺘﺮا، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ.
حافظ نیا، م ر.(1389). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران: انتشارات سمت .
حسنی آذر، ث ؛ علمی، م .(1395) بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با رضایت شغلی دبیران ، مطالعات جامعه شناسی ، 8(31)، 85 -69 .
رحیمی، ر؛ بحرالعلوم، ح؛ یونسیان، ع.(1393).ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی، مطالعات مدیریت ورزشی، 62 ، 164-147.
سوری، ا ؛ یوسفی، ب ؛ شعبانی مقدم ، ک.(1394). تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور، مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2(2)، 80- 71 .
شاکرى نیا، ا ؛ نبوى، س ص.(1389). رابطه رضایت شغلى و حمایت سازمانى ادراک شده با تعهد سازمانى در کارکنان ، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 5 (4)، 25-43.
صادقیان، ف؛ عابدی، م ر؛ و باغبان، ا. (1389).  بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش ، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 12(4): 115 - 132.
صحت, س ؛ محمدعلی خانی، ز . (۱۳۹۵). بررسی تأثیر حمایت سازمانی بر رضایت شغلی در شرکت های بیمه، همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری.
عبدالهی، ب. (1394). توانمندسازی کارکنان، تهران: نشر ویرایش.
علوی متین، ی؛ مهران پور، س . (۱۳۹۵). تأثیر حمایت سازمانی برمشتری مداری کارکنان و بازده کاری سازمان، اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری، تبریز، دانشگاه اسوه.
کفاش پور، آ؛ شجاعیان، ا ؛ علاقه بند حسینی طوسی، م.(1396). بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی. پژوهش پرستاری.۱۲ (۱) ، ۴۲-۴۸ .
مال ویرانی، م. (1396)رابطه سبک های هویت و عزت نفس با عملکردتحصیلی دانش آموزان ، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 2(9)، 36-28 .
مجیدى، ع؛ قهرمانى، ا؛ محمودآبادی، ع ا .(1388). بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 3 (4)، 437-451.
محمدی، ص ا.(1395). بررسی رابطه بین هویت سازمانی, رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان دبیران .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.
نادی، م ع؛ الزمان مشفقی، ن؛ اکبری کوشکچه، ف . (1395) .تأثیر پاداش و رفتار ارادی بر حمایت سازمانی ادراک شده، تبادل رهبر عضو، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد عاطفی و عملکرد وظیفة کارکنان ستادی آموزش و پرورش ، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17 (3)، 95-101.
هاشمی چلیچه ، س؛ هاشمی ، ز؛ نقش ، ز.(1397). نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت در رابطه میان جو روانی – اجتماعی کلاس و فرسودگی تحصیلی . فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی ، 12(43)، 121-136.
Allen, D. G., Shore, L. M. & Griffeth, R. W. (2008) The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process, Journal of Management, 29(1): 99-118
Copper, R.G., Smith,E.K. (1990) The Antecedents of self-esteem. Freeman and Company, Sanfransisco.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71: 500-507.
Kim, S. (2017) Perceived organizational support as a mediator between distributive justice and sports referees’ job satisfaction and career commitment, Annals of Leisure Research, 20 (2): 169-187.
McGuinness, N. W. and Little, B. (1996).The Influence of Product Characteristics on the Export Performance of New Industrial Products, Journal of Marketing, 45( 2):110-122.
Riggle, R.J., Edmondson, D.R., & Hansen, J.D. (2010). A meta-analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of Business Research, 62: 1027-1030.
Sang, J., Ji, Y., Li, P., & Zhao, H. (2017). Effect of perceived organizational support on suicidal ideation of young employees: The mediator role of self-esteem. Journal of Health Psychology, 22(11): 1357-1364.
Worley J. A., Fuqua D. R., Hellman C. M. (2010) The survey of perceived organizational support: Which measure should we use"?, SA Journal of Industrial Psychology, 35(1): 2-5.