نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ج.ا. ایران.

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان و در شرکت های دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات تهران انجام شده‌‌است. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات به تعداد 980 بوده که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 276 نفری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته توسعه فردی با پایایی(90/0=α) استفاده شد که روایی محتوای آن ها نیز بررسی و تأیید گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد، توسعه فردی شامل هفت بعد عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، فرایند توسعه و راهبردهای توسعه فردی و نهایتا نتایج توسعه فردی بوده است. یافته‌های بخش کمی نیز نشان داد مدل از برازش خوبی با داده‌ها برخوردار بوده است و تمامی ابعاد برنامه توسعه فردی، در مدل نهایی باقی ما‌نده است؛ فقط تعدادی از زیرمؤلفه‌ها از مدل حذف شد.

کلیدواژه‌ها

ابیلی، خ. و مزاری، ا. (1393). توسعه منابع انسانی (با تأکید بر مفاهیم خودتوسعه‏ای، خودرهبری و خودمدیریتی). تهران: امید.
ابیلی، خ.، مزاری، ا. و زمانی، م. (1395). برنامه‏ریزی توسعه فردی (راهنمای عمل خودتوسعه‏ای مدیران و کارکنان). تهران: ابجد.
آقاپور، ش.، موحد موحدی، ح.، علم بیگی، ا. و شبانعلی فمی، ح. (1391). بررسی نقش مهارت‏های توسعه فردی در برنامه درسی در شکل‏گیری قابلیت اشتغال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‏های کشاورزی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، (1)63، 113-128.
بیگی، و. و قلی‌پور، آ. (1395). توسعه منابع انسانی با بهره‏گیری از طرح توسعه فردی در سازمان‏های پروژه محور. مدیریت دولتی، 8(1)، 15-32.
خلخالی، ع. (1394). تأثیر تمرین‏های فراتدریس بر بازشناسی ضمیر ناخودآگاه تدریس استادان. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‏ها، ۴ (۲)، ۱۴۹-۱۸۴.
خنیفر، ع.، باغبان، ک.، رضایی، ع. م. و هژبریان، س. (1395). تدوین برنامه استراتژیک توسعه فردی کارکنان در صنعت نفت. دهمین کنفرانس بین‏المللی مدیریت، تهران، ایران.
رجب‏بیگی، م.، فروزنده، ل. ا. و وایزی، ا. (1388). عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(14)، 93-119.
References
Abu El Khair, R. H. (2016). Productive university requirements, And their relationship with Organizational effectiveness in technical colleges in Gaza Governorates. Gaza, Palestine: Al Azhar University.
Alagaraja, M. (2013). Mobilizing organizational alignment through strategic human resource development. Human Resource Development International, 16(1), 74-93. doi:10.1080/13678868.2012.740794.
Alagaraja, M., Cumberland, D. M., & Choi, N. (2015). The mediating role of leadership and people management practices on HRD and organizational performance. Human Resource Development International, 18(3), 220-234.
Al-aldaeja, F. M. (2016). The effect of organizational development of the parties participating in King Abdullah II Award on the organizational performance. Tlemcen, Algeria: Abu Bakr Blqayd University.
Amah, E. (2006). Human Resource Management. Port Harcourt, Nigeria: Amethyst Publishers.
Annakis, D., Dass, M., & Isa, A. (2014). Exploring factors that influence talent management competency of academics in Malaysian GLC’s and non-government universities. Journal of International Business and Economics, 2(4), 163-185.
Austin, E. J., Saklofske, D. H., & Egan, V. (2005). Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual differences, 38(3), 547-558.
Beausaert, S., Segers, M., & Gijselaers, W. (2011). The use of a personal development plan and the undertaking of learning activities, expertise-growth, flexibility and performance: The role of supporting assessment conditions. Human resource development international, 14(5), 527-543. 10.1080/13678868.2011.620782.
Beck, R. J., Livne, N. L., & Bear, S. L. (2005). Teachers' self‐assessment of the effects of formative and summative electronic portfolios on professional development. European Journal of Teacher Education, 28(3), 221-244.
Bell, M. P., Berry, D. P., Marquardt, D. J., & Green, T. G. (2013). Introducing discriminatory job loss: Antecedents, consequences, and complexities. Journal of Managerial Psychology, 28(6), 584-605.
Bullock, M. A., & Moore, J. M. (2007). Atmospheric conditions on early Mars and the missing layered carbonates. Geophysical Research Letters, 34(19). L19201, doi:10.1029/2007GL030688.
Cennamo, L., & Gardner, D. (2011). Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit. IEEE Engineering Management Review, 39(2), 24-36.
Davenport, T. H. (2005). Improving Knowledge Worker Performance, MIT Sloan Management Review, 46(4), 215-235.
Denisa, N. (2008). Knowledge Based Organization, Springer.
Denzin, N., & Lincoln, Y. (2000). Handbook of Qualitative Research, London: Sage Publication Inc.
Francis, A. A., & Roger, A. A. (2012). Motivation and retention of health workers in Ghana’s district hospitals, Journal of Health Organization and Management, 26(4), 467-485.
Gunlu. E. (2010). Job Satisfaction and Organization Commitment of hotel managers in turkey. International Journal of contemporary hospitality management, 22(3), 693-717.
Knowledge Workers Forum, Knowledge Workers (2006). Website: http://www. referenceforbusiness.com/management/Int-Loc/Knowledge-Workers.html
Aaker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2019). Marketing Research (13th Edition). John Wiley & Sons.
Mehrara, M., & Rezaei, A. (2015). Knowledge Economy Index (KEI) in Iran and comparison with other countries of region: the vision 1404 document. International Journal of Applied Economic Studies, 3(2), 1-7.
Mohanta, G. C., Kannan, V., & Thooyamani, K. P. (2006). Strategies for improving productivity of knowledge workers-An overview. Strength Based Strategies, 77-84.
Moon, Y. J., & Kym, H. G. (2006). A model for the value of intellectual capital. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 23(3), 253-269.
Neagu, I. C. (2009). Career placement of skilled migrants in the US labor market: A dynamic approach. The World Bank.
Nelson, K., & McCann, J. E. (2010). Designing for knowledge worker retention & organization performance. Journal of Management and Marketing Research, 3, 1.
Rahman, W., & Nas, Z. (2013). Employee development and turnover intention: theory validation. European journal of training and development, 37(6), 564-579.
Ramírez, Y. W., & Nembhard, D. A. (2004). Measuring knowledge worker productivity. Journal of Intellectual Capital, 5(4), 602-628.
Scholten, V. (2006). The Early Growth of Academic Spin-offs, Factors Influencing the Early Growth of Dutch Spin-offs in the Life Sciences, Phd Thesis, Wageningen University and Research centrum, Netherlands.
Sveiby, K. E., & Simons, R. (2002). Collaborative climate and effectiveness of knowledge work–an empirical stud.  Journal of knowledge Management, 6(5).
Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2003). Structure and structural dimensions for knowledge‐based organizations. Measuring Business Excellence, 17, 18-25.