نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی واز نظر تحلیل داده ها جزءتحقیقات آمیخته اکتشافی تحلیلی بود.وازحیث روش، توصیفی وازنوع پیمایشی بودجامعه آماریدر بخش کمی شامل مدیران مدارس ابتدایی شهرتهران شامل 907 نفربودکه ازاین تعداد 269 نفربه روش خوشه ای و طبقه ای نسبی وتصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل 125 گویه بودکه روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد. همچنین در بخش کیفی پژوهش با 15 خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 5 سؤال مصاحبه شد. یافته ها نشان دادکه مدل معادلات ساختاری شامل سه مولفه اصلی و12 مولفه فرعی ازقبیل 1- عوامل مدیریتی شامل(توجه مدیران بر فعالیت های فوق برنامه درمدارس، توجه مدیران برنحوه تدریس معلمان وتوجه برارزیابی مستمر عملکرد) 2- عوامل سازمانی شامل(توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه برمحتوای آموزشی، تدوین وتنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب وبروزرسانی امکانات وتجهیزات آموزشی) 3- عوامل مهارتی شامل(توجه بر مهارتهای کلامی معلمان، توجه بر مهارتهای غیر کلامی معلمان و توجه بر مهارتهای آموزشی معلمان) جزء مولفه ها ی کیفیت آموزشی می باشد. همچنین شاخص‌های برازندگی مطلق/ نسبی مانند NFI، NNFI، CFI، IFI، RFI، GFI، AGFI، NDIو CDIبه ترتیب با مقادیر92/0، 94/0، 96/0، 96/0، 89/0، 94/0، 90/0 94/0 و 93/0 که دارای برازندگی مناسب ، و می‌توان نتیجه گرفت مدل کیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی دارای ساختار مناسبی است.

کلیدواژه‌ها

توفیقی، ش.؛ صادقی فر، ج.؛ حموزاده، پ.؛ افشاری، س.؛ فروزان فر، ف.؛ تقوی شهری، س. (1390). کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 4(1)، 26-21.
خطیبی، ا.؛ سجادی، ن. و سیف پناهی، ج. (1390). مطالعه کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی مدرسه تهران از دیدگاه دانش آموزیان کارشناسی. مطالعاتمدیریتورزشی، 8(94)، 94-77.
زاهد بابلان، ع. (1391). میزان همخوانی روابط کلامی و غیر کلامی معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله روان‌شناسی مدرسه، 1(46)، 16-1.
شهرکی پور، ح. (1391). عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره‏های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی (مطالعه موردی واحد رودهن). پژوهش در برنامه ریزی درسی، 2(7)، 124-118.
صالحی، ک.؛ زین آبادی، ح. و کیامنش، ع. (1396). نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستانهای کار و دانش. موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستانهای کار و دانش منطقة 2 شهر تهران. فصلنامة نوآوری‏های آموزشی، 5(16)، 163-119.
طلوع دل، م.؛ و امینی فر، ز. (1395). بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقاء کیفیت یادگیری در فضاهای آموزشی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 1(11)، 9-1.
میرغفوری، ح.؛ شعبانی، آ.؛ محمدی، خ.؛ ومنصوری محمدآبادی، س (1395). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از (ISM) رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری. آموزشوارزشیابی، 10(43)، 33-13.
A. Alzamil, Z. (2014). Quality improvement of technical education in Saudi Arabia: self-evaluation perspective. Quality Assurance in Education, 22(2), 125-144.
Asli Lidice, Gokturk Saglam (2016). Using studen evaluations to measure educational quality. Procedia - Social and Behavioral Sciences,70, 1009 – 1015.
Harman, X. (2012). Big moves to improve the quality of teacher education in China. On the Horizon, 20(4), 324-335.
Hunter, R. C (2011). Public School Desegregation and Education Facilities. School Business Affairs, 2(77), 24-26.
Khatibi, A; Sajjadi, N & Sef Panahi, J. (2011). Study of the quality of educational services of Tehran School of Physical Education from the point of view of undergraduate students. Sports Management Studies. Eighth, Spring, 94, 77-94.
Belliaa, L; Spadaa, G; Pedacea, b; Fragliassoa,F (2018). Methods to evaluate lighting quality in educational environments. Energy Procedia, 78, 3138 – 3143.
Lee, c. (2010). The Effect of Learning Motivation, Total Quality Teaching and Peer-Assisted Learning on Study Achievement: Empirical Analysis from Vocational Universities or Colleges’ students in Taiwan. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(2), 56-73.
Mitra Debnath, R., & Shankar, R. (2012). Improving service quality in technical.
Niculescu, M (2015). The Quality of the Educational Process via Classroom Leadership. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 885 – 891.
Olga, V; Yanuschika, E; Pakhomovaa, G; Batbold, Kh (2015). E-learning as a Way to Improve the Quality of Educational for International Students. International Conference for International Education and Cross-cultural Communication. Problems and Solutions (IECC), Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia. Available online at www.sciencedirect.com.
Tsinidou, M; Gerogiannis, V &Fitsilis, P. (2010). Evaluation of the Factors that Determine Quality in Higher Education: An Empirical Study. Quality Assurance in Education, 18(3), 227-244.
Vandiver, B (2011). The Impact of School Facilities on the Learning Environment. ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, Capella University.
Varesi, Sh. (2010).Assessing educational facilities and providing various human improvement programs in nursing headquarters of educational hospitals, affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Master Theses in Nursing. Tehran: Tehran Faculty of Medical Sciences.
Zahed Babelan, A. (2012). The degree of consistency between the verbal and nonverbal relationships of teachers in the teaching process and its relationship with students' academic achievemen. Journal of Psychological Studies, 1(1), 46-61.