نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران،ایران

2 دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی معلمان و شاگردان برای پرورش هوش هیجانی در دوره پیش‏دبستان انجام شد. روش پژوهش، سنتزپژوهی بود. جامعه آماری پژوهش اسنادی کلیه اسناد شامل مقاله، کتاب علمی، رساله‏ها، منابع علمی و پایگاه‏های اطلاعات علمی مرتبط با مؤلفه‏های تعیین ویژگی‏های موردنیاز مربیان و شاگردان به‏منظور پرورش هیجانی در دوره پیش‏دبستان بود که 79 منبع با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها به سه شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. یافته‏ها نشان داد که ویژگی‏های کودکان پیش‏دبستانی برای پرورش هوش هیجانی عبارت‏اند از: تعامل با محیط، تعامل‏محور بودن، تأثیرپذیری از هیجانات، انتخاب، تشخیص جنسیتی قدرت ادراک تفاوت‏ها و تشابهات، هیجانی بودن و غیره ویژگی‏های مربیان/معلمان برای پرورش هوش هیجانی عبارت‏اند از: بیانگری هیجان، طرح‏کننده و ناقل مفاهیم، سؤال‏گری، بازیگری، شناخت کودکان، هنرمندی، فرآیند‏محور بودن، شناخت بازی کودکان و غیره ازلحاظ موضوعی نیز دروس دوره پیش‏دبستانی تلفیقی است که مبتنی بر این مضامین در تلفیق است: تلفیق محتوا، تلفیق مهارتی، تلفیق فرآیندی، تلفیق محیط یادگیری، تلفیق موضوعی، تلفیق دروس، ترکیب نقشی و تلفیق فعالیتی.

کلیدواژه‌ها

امیدی ارجنکی، ص.، کرد نوقابی، ر. و قربعلی، ا. (1392). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی دانش‏آموزان دختر آموزش ابتدایی. دانش و پژوهش در روان‏شناسی کاربردی، 14(51)، 5-13.
کاتمن، ج. (1997). پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه حمیدرضا بلوچ. (1395). تهران: رشد.
محمدپور، ا. (1392). تجربه نوسازی (مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه زمینه‏ای). تهران. جامعه‏شناسان.
References
Baloch, H. R. (Translator). (1395). Emotional Intelligence in children. (Author JohnCateman) Tehran: Growth Publishing.
Barnett-Page, E., & Thomas, J. (2009). Methods for the synthesis of qualitative research: a critical review. BMC medical research methodology, 9(1), 1-11.
Brackett, M. A. (2016). The Emotion Revolution: Enhancing Social and Emotional Learning in School: Enhancing Social and Emotional Learning in School. Independent School, 75(4), n4.
Creswell, J. W. (2003). Research DesignQualitative and Qualitative and Mixed Methods Approaches. CA: Sage.
Elias, M. J. (2003). Academic and Social-Emotional Learning. Educational Practices Series.
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ for character, health and lifelong achievement.
Goleman, D. (2005). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ? New York: Bantam Books.
Kremenitzer, J. (2005). Emotional Intelligence in teacher education. Focus on Teacher Education, 5(4), 233-257.
Lynn, A. (2001). The emotional intelligence activity book: 50 activities for promoting EQ at work. Amacom.
Madhar, M. (2010). Emotional Intelligence of Teachers and Effective Class Room Management. Retrieved October 9, 2015 from http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=1666122.
Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2000). Selecting a measure of emotional intelligence: The case for ability scales.
Meanwell, E., & Kleiner, S. (2014). The emotional experience of first-time teaching: Reflections from graduate instructors, 1997–2006. Teaching Sociology, 42(1), 17-27. Retrieved from http://www.asanet.org/journals/TS/Jan14TSFeature.pdf
Mohammadpour, A. (1392). Experience of modernization (study of change and development in Horraman using grounded theory method). Tehran. Publications of Sociologists.
Mortiboys, A. (2002). The emotionally intelligent lecturer (Vol. 12). Birmingham,, UK: SEDA.
Nangle, D. W., Erdley, C., Carpenter, E. M., & Newman, J. E. (2002). Social skills training as a treatment for aggressive children and adolescents: A developmental–clinical integration. Aggression and violent behavior, 7(2), 169-199.
Orme, G. (2001). Emotionally intelligent living. London: Crown House.
Omidi Arjanki, S., Kord Noghabi, R., & Ghorbali, A. (2013). The Effect of Emotional Intelligence Training on Enhancing Primary Girl School Students Emotional Intelligence. Knowledge and research in applied psychology, 14(1), 5-13.
Pessoa, L. (2008). On the relationship between emotion and cognition.  Nature reviews neuroscience, 9(2), 148-158.
Rokoa, S. (2013). Primary School Children's Emotional Intelligence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 203, 163-167.
Suydam, M. N., & Crocker, D. A. (1991). Research on mathematics education reported in 1990. Journal for Research in Mathematics Education, 297-353.
Werner, K., Gross, J., Kring, A., & Sloan, D. (2010). Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. In: Guilford Press.
Wintre, M. G., Gates, S. K., Pancer, W. M., Pratt, M. S., Polivy, J., Birnie-Lefcovitch, S., & Adams, G. (2009). The student perception of university support and structure scale: Development and validation. Journal of youth studies, 12(3), 289-306.