نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو رهبری اصیل استادان با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی در سال تحصیلی 99-1398، انجام پذیرفت. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی؛ ازنظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها، توصیفی-پیمایشی و ازنظر نوع داده‏ها، ترکیبی از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از اصل اشباع نظری و نمونه‏گیری هدفمند، تعداد 20 نفر برای این بخش انتخاب شدند. جامعۀ آماری بخش کمی ، اعضای هیئت‏علمی دانشگاه‏ علوم پزشکی ایران به تعداد 951 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای و نسبتی از طریق فرمول کوکران، تعداد 275 نفر به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‏ها از طریق مرور مبانی نظری، مصاحبه عمیق و پرسشنامه‏های محقق‌ساخته انجام پذیرفت. روایی و پایایی ابزار، همگی مورد تأیید قرار گرفت. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‏پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمی، از آزمون‏هایی همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مؤلفه‏های تشکیل‏دهنده رهبری اصیل با رویکرد انسان‏گرایی در سازمان‏های آموزش عالی شامل، مؤلفه‏های خودآگاهی، پردازش متعادل اطلاعات، شفافیت در روابط، عدالت درون‏سازمانی، فرهنگ‏سازمانی، حمایت سازمانی، رفتار شهروند سازمانی، اعتماد درون‏سازمانی، راهبرد مدیریتی و توانمندسازی خود شکوفایی، خودپنداره مثبت، روابط میان فردی، همدلی، اصالت، احترام، استدلال و خردگرایی، اشتیاق شغلی و اعتمادبه‏نفس بود. الگوی ارائه‏شده در پژوهش حاضر از برازش مطلوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

اکبری، م.، پورولی، ب.، دیانتی، م.، و رضایی، ن. (1395). رهبری اصیل و سرمایۀ روان‎شناختی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان‎شناختی. فصلنامه مدیریت دولتی، 8(3)، 511-532.
پیران نژاد، ع. (1392). رهبری اصیل، سبکی ضروری در مدیریت دانشگاه‏ها (مطالعه موردی دانشگاه‏های پیام نور استان‏های تهران و البرز). مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(6)، 322-350.
درخشان، م. و زندی، خ. (1396). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی. پژوهش‏نامه مدیریت تحول، 8(15)، 88-106.
داور پناه، ه.، سیادت، ع.، افشار، م. ه.، ربیعی دولت‏آبادی، ح. (1395). بررسی رابطه بین رهبری اصیل و جوسازمانی (ملاحظه‏گری – نفوذ و پویایی) در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات. نوآوری‏های مدیریت آموزشی، 11(3)، 35-48.
رستگار، ا.، طالبی، س.‏، نادی، ز.، صیف، م. ح. (1396). رابطه‏ی رهبری اصیل و رفتار شهروند سازمانی معلمان. مدیریت و برنامه‏ریزی در نظام‏های آموزشی، 10(1)، 49-62.
فضلی زنجانی، م. (1394). نقش رهبری خدمت‏گزار و حمایت سازمانی ادراک‏شده در اشتیاق شغلی کارکنان. دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی.
کاملی، ع.، یزدانی، ح.، نیک‏خواه، ر.، هژبرافکن، ح. (1395). تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافی با میانجی‏گری سرمایه روان‏شناختی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(2)، 177-201.
یزدانی، ح.، حمیدی زاد، ع. و کاملی، ع. (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری و جوسازمانی بر مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی (پیمایشی پیرامون بخش ستادی بانک ملت). مدیریت فناوری اطلاعات، 7(1)، 199-216.
میرمحمدی، س. م. و رحیمیان، م. (1393). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روان‏شناختی. تربیت مدرس، 18(3)، 181-204.
یزدانی، ع.، سلیمان‌پور عمران، م.(1396). رابطه بین مهارت‏های ارتباطی با کیفیت تدریس اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ۹ (۴)، ۸۲-۸۹.
یوسفی، س. (1392). بهینه‏سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان‏های پروژه محور در ایران. معماری و شهرسازی، 12(1)، 20-29.
References
Agote, L., Aramburu, N., & Lines, R. (2016). Authentic leadership perception, trust in the leader, and followers’ emotions in organizational change processes. The Journal of Applied Behavioral Science52(1), 35-63.
Avolio, B. J. (2016). Introduction: The golden triangle for examining leadership developmental readiness. New directions for student leadership;  (149), 7-14.
Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2017). Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership. John Wiley & Sons.
Braun, S., & Hornuf, L. (2018). Authentic Leadership and Followers’ Cheating Behaviour: A Laboratory Experiment from a Self-Concept Maintenance Perspective. In Authentic Leadership and Followership (pp. 215-244). Palgrave Macmillan, Cham.
Dirik, H. F., & Seren Intepeler, S. (2017). The influence of authentic leadership on safety climate in nursing. Journal of Nursing Management, 25(5), 392-401.
Fallatah, F., Laschinger, H. K., & Read, E. A. (2017). The effects of authentic leadership, organizational identification, and occupational coping self-efficacy on new graduate nurses' job turnover intentions in Canada. Nursing Outlook65(2), 172-183.
George, J. M., & Jones, G. R. (2007). Organizational spontaneity in context. Human performance10(2), 153-170.
Joo, B. K., Joo, B. K., Jo, S. J., & Jo, S. J. (2017). The effects of perceived authentic leadership and core self-evaluations on organizational citizenship behavior: The role of psychological empowerment as a partial mediator. Leadership & Organization Development Journal38(3): 463-481.
Klein, J. (2017). Steps to promote open and authentic dialogue between teachers and school management. School Leadership & Management; 1-22.
Lake, A. (2017). Obesogenic enviroments: current evidence of exploring the built and food enviroments. Pespectives in public health, 37(1), 38-44.
Leck, J. (2016). Job Satisfaction of Full-Time Faculty Members at a For-Profit University.
Lagan, T. E. (2007). Examining authentic leadership: Development of a four-dimensional scale and identification of a nomological network. State University of New York at Albany.
Leroy, H., Anseel, F., Gardner, W. L., & Sels, L. (2015). Authentic leadership, authentic followership, basic need satisfaction, and work role performance: A cross-level study. Journal of Management41(6), 1677-1697.
Llies, R., Morgeson, F. P., & Nahrgang, J. D. (2005). Authentic leadership and eudemonic well-being: Understanding leader-follower outcomes. The Leadership Quarterly, 16, 373-394.
Luthans, F., Norman, S., & Hughes, L. (2006). Authentic leadership. Inspiring leaders, 84-104.
Lake, R. W. (2017). A humanist perspective on knowledge for planning: Implications for theory, research, and practice. Planning Theory and Practice18(2), 291-319.
Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed). New York: van Nostrand Reinhold.
Miao, Q., Eva, N., Newman, A., & Cooper, B. (2019). Ceo entrepreneurial leadership and performance outcomes of top management teams in entrepreneurial ventures: The mediating effects of psychological safety. Journal of Small Business Management, 57(3), 1119-1135.
Murphy, J., Louis, K. S., & Smylie, M. (2017). Positive school leadership: How the Professional Standards for Educational Leaders can be brought to life. Phi Delta Kappan99(1), 21-24.
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York, NY: McGraw-Hill Education.
Pan, M. Y., & Wu, M. (2003). The Classification and Localization of Higher Education Institutions [J]. In Fudan Education Forum, 3(6).
Reynolds, T. J., & Gutman, J. (1988). Laddering theory, method, analysis, and interpretation. Journal of Advertising Research, 28(1), 11-31.
Sharp, R., Green, A., & Lewis, J. (2017). Education and social control: A study in progressive primary education. Routledge.
Smith, M. B. (2017). Values, self and society: Toward a humanist social psychology. Routledge.
Stewart, D., Verbos, A. K., Birmingham, C., Black, S. L., & Gladstone, J. S. (2017). Being Native American in business: Culture, identity, and authentic leadership in modern American Indian enterprises. Leadership13(5), 549-570.
Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of management; 34(1), 89-126.