نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد قم.ایران.

2 - استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی ، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش شناسایی عوامل وشاخص‌های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهر تهران براساس آموزه های دینی بوده و روش پژوهش بصورت آمیخته و با توجه به مصاحبه با خبرگان بوده است. نمونه پژوهش شامل16 نفر از خبرگان بوده که با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و از ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی عوامل و شاخص‌ها شناسایی شده و خبرگان آنها را بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت از نظر اهمیت درجه بندی نمودند و همچنین مواردی در پاسخ به سوال باز مطرح نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و آزمون tتک نمونه ای انجام و نتایج سوال باز با نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. با عنایت به یافته‌های پژوهش حاضر از منظر خبرگان و افراد صاحبنظر عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای مدیران مدارس در قالب 7 عامل و 66 شاخص شناسایی گردید. این عوامل عبارتند از: 1.عامل فردی 2. عامل اجتماعی 3. عامل اخلاقی4. عامل فنی-تخصصی 5.عامل پژوهشی6. عامل اقتصادی7.عامل حقوقی.

کلیدواژه‌ها

ایمانی پور، م. (1391). اصول اخلاق حرفه‏ای در آموزش. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. 5(6): 38-25.
تولایی، ر. (1389). عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان، دوماهنامه علمی-ترویجی توسعه انسانی پلیس. 25: 55-46
جهانیان، ر. (1389). صلاحیت‏های موردنیاز مدیران آموزشی، فصل‏نامۀ تحقیقات مدیریت آموزشی. 3(2): 142-121.
حسینیان، م. (1385). اخلاق در مشاوره و روانشناسی. تهران: کمال تربیت.
 خورشیدی، ع. (1386). مدیریت و رهبری آموزشی. تهران: یسطرون
خورشیدی، ع. (1395). مدیریت تعالی با رویکرد منابع انسانی. تهران: نورعلم
خیاط مقدم، س و طباطبایی نسب، م. (1395). مؤلفه‏های اخلاق حرفه‏ای در مدیریت، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. 10(3): 136-127.
داکوبرت، د. (1380). فرهنگ مکتب‏های فلسفی. ترجمه احمد اردوبادی. تهران: خوشبخت.
رضالو، م. (1391). عوامل مؤثر بر ایجاد مدرسه برتر در مدارس متوسطه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیزیت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر.
سندتحول بنیادین آموزش و پرورش. (1390). تهران: شورای عالی وزارت آموزش و پرورش
صافی، ا. (1388). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه. تهران: سمت.
طالب نیا، ق و رجب دری، ح. (1396). بررسی تأثیر اخلاق حرفه‏ای بر انگیزش کارکنان. فصلنامه اخلاق. 12(47): 101-77.
عبدالحسینی، ب. (1397). شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی. مجله مدیریت مدرسه. 13(68): 97-85.
فرامرز قراملکی، ا. (1386). تعریف امانت داری و ابعاد آن در حرفه. مجموعه مقالات همایش اخلاق حرفه‏ای در تمدن ایران و اسلام. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرامرز قراملکی، ا. (1393). اخلاق حرفه‏ای. قم: مجنون.
فرزانه، س. (1393). بررسی مؤلفه‏های اخلاق حرفه‏ای اساتید. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیزیت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهزان مرکز.
فرمهینی فراهانی، م. (1390). تربیت در نهج البلاغه. تهران: آییژ.
فرمهینی فراهانی، م و اشرفی، ف. (1393). اصول اخلاق حرفه‏ای در نهج البلاغه. فصلنامه پژوهشنامه علوی. 17(4): 86-67.
کاظمی، م. (1390). بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‏ای و احساس موفقیت در عملکرد مدیران آموزشی دبیرستان‏های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیزیت آموزشی. دانشگاه پیام نور.
محمدی، م. (1392). فلسفه اخلاق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مظاهری، ح. (1382). اخلاق در اداره، تهران: نشر بوستان کتاب.
مظاهری، ح. (1386). اخلاق. قم: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا (س)
ملکی، ح. (1390). مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه. تهران: سمت.
میرزاخانی، م. (1394). بررسی مولفه‏های اخلاق حرفه‏ای معاونین تربیتی و دیدگاه مدیران ومعاونین تربیتی دبیرستانهای منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیزیت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
یاری، م. (1392). شناسایی مؤلفه‏های اخلاق حرفه‏ای مدیران منابع انسانی در صنعت. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیزیت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
هندی، چالرز. (1387). عصر سنت‏گریزی: مدیریت و سازمان در قرن بیست و یکم، ترجمة عباس مخبر، چاپ چهارم، تهران: طرح نو.
Alston W. (2007). Internalism & Externalism in Epistemology, Routledge Encyclopedia of Philosophy.
Burchell b & Armstrong Tumawu k. (2014). Employee Motivation and Work Ethic in the State and Private sector in Ghana: A Survey of Teaching and Banking Professions, Available Online at http://www.onlineresearchjournals.org/JAA.
Idris M. (2016). the Impact of Supervision, Motivation and Work Ethic on Teachers’ Professional Competence: A Case Study of Private Islamic High School Teachers. International Journal of Human Resource Studies. (1): 2162-3058.
Keow Ngang t & Chan Chan t. (2015). The Importance of Ethics, Moral and Professional Skills of Novice Teachers, Procedia. Social and Behavioral Sciences. 2(3): 8 – 12.