نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

چکیده

هدف کلی از این مقاله ارزشیابی سیستم اطلاعات مدیریت در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. با کاربرد این روش سیستم اطلاعات مدیریت چهار دانشگاه منتخب (اصفهان، تهران، شیراز و اهواز) با یکدیگر مقایسه شدند. جامعه آماری موردمطالعه با روش نمونه‌گیری خوشه‏ای 1511 نفر دانشجو، 1038 نفر استاد، 518 نفر مدیر و 1158 نفر از کارمندان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته متشکل از ابعاد سیستم اطلاعات مدیریت بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین گروه‌های مخاطب توزیع و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه، داده‏های به‌دست‌آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه اصفهان با دارا بودن بالاترین میانگین در تمامی ابعاد نسبت به سایر دانشگاه‌ها بهترین وضعیت را داشت.

کلیدواژه‌ها

Aesthete, W. J. (1995). "Benchmarking in Higher Education: Adapting Best Practices to Improve quality" Education Report, ASHE – ERIC, Higher, No. 5. Washington, DC: George Washington University.
Anderson, B. J. (1999) "Integrating Benchmarking and Poor-quality Cost Measurement for Assisting the Quality Management Work, Benchmarking", An International Journal, Vol.6, Issue 4
Anderson, B. J. (1999). Integrating Benchmarking and Poor Quality Cost Measurement for Assisting the Quality Management Work, Benchmarking, An International Journal, 6, 4.
Camp, R. C. (1995). Business Process Benchmarking: Finding and, Implementing Best Practices. Milwaukee, WI: Quality Press.
CHEA (Council for Higher Education Accreditation). (2009). Accreditation and Recognition Programs. Retrieved on 29.9.2014
Damme, D. (2000). Accreditation global higher education promoting ownership of program and service evaluation results.
DeLong, W. H., & Mclean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. Information systems Research, 3 (1):60-95
Eisner, E.W. (1979) The Use of Qualitative Forms of Evaluation for Improving Educational Practice. In Educational Evaluation and Policy Analysis, 1, 6, 11-19.
Jackson, N. J. (1998) Introduction to Benchmarking Assessment Practice in N. Jackson (ed.) Pilot Studies in Benchmarking, Assessment Practice in UK Higher Education. Gloucester: Quality Assurance Agency,
 Price, I. A Plain Persons Guide to Benchmarking. Special Report of the Unit for Facilities Management Research. Sheffield: Sheffield, Hallam University,1994
Shafer, B. S. & Coati, L. E. (1992) "Benchmarking in Higher Education: A Tool for Improving Quality and Reducing Cast". Business Officer, Vol. 26, No. 5: 28-35
Spindling, M. J. (1992). The Benchmarking Book. New York: American Management