نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران

چکیده

درجامعه امروزی،گرایش کارآفرینان وراهبردهای کارآفرینی می‌توانددرخلاقیت وادراک توانمندی‌های دانش‌آموختگان وهنرجویان جامعه تأثیرگذار باشد.به‌طورکلی،این پژوهش ازمحدودمطالعاتی است که برروی تأثیرگذاری راهبردهای کارآفرینی سازمانی برخلاقیت وhدراک توانمندی‌ها ]صورت گرفته است هدف پژوهش حاضر ]شناسایی واولویت‌بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار برخلاقیت و ادراک توانمندی‌های هنرستان‌های هنرجویان فنی وحرفه‌ای شهرستان ایرانشهر بود.این پژوهش ازنظر هدف کاربردی وازنظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری موردمطالعه د این پژوهش شامل مدیران ومتخصصان کارآفرینی هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای شهرستان ایرانشهر بودندکه باتوجه به محدودبودن جامعه بااستفاده ازروش سرشماری، تعداد 25 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی مورداستفاده در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق و ساختاریافته بود. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تصمیم‌گیری سلسله مراتبی(AHP) با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نشان داد راهبردهای حمایتی-تشویقی در اولویت اول تأثیرگذاری بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارند. راهبردهای حمایتی در این اولویت‌بندی شامل قوانین حمایتی مناسب و کافی برای پشتیبانی از هنرجویان کارآفرین و روان‌سازی و تسهیل قوانین و مقررات ناظر و تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار می‌شود همچنین راهبرد فرهنگی-اجتماعی در رده دوم اولویت‌های تأثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارد که از طریق ایجاد فرهنگ و روحیه کارآفرینی در جامعه کارآفرینان سازمانی می‌تواند ایفای نقش نماید و راهبردهای مدیریتی-سیستمی، راهبرد آموزشی-مهارتی، راهبرد فردی و راهبرد محیطی در اولویت‌های بعدی تأثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارند بنابراین آنچه در بررسی راهبردهای کارآفرینی سازمانی، بسیار اهمیت دارد، وجود معیارهای صریح و روشن عملکرد است، که توسط آن بتوان تلاش‌ها را هدایت نمود و نتایج به‌دست‌آمده را ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها

احمدپورداریانی، م. (1387). مبانی کارآفرینی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فراندیش.
افتخاری، ع.؛ سجاسی قیداری، ح. و رضوی، ح. (1392). راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده، فصلنامه روستا و توسعه، 13(4)، 41-57.
ایمانی پور، ن. (1389). الگوهای تصمیم گیری کارآفرینی، تهران، مرکز آموزش‏های الکترونیکی دانشگاه تهران.
توسلی خدمتی، ا. (1392). بررسی زمینه‏های بروز و پرورش کارآفرینی در دبیرستان‏های دولتی کارودانش شهرستان کرج، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
حسین پور، د. و آقاجانی، ح. (1391). الگوی کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی: اداره کل تعاون استان تهران، 24(6)، 3-14.
رشیدی، م. و پورصادق، ن. (1390). خلاقیت و شکوفایی نیاز کارآفرینی سازمانی، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 2(2)، 12-22.
دراکر، پ. (1390). نوآوری و کارآفرینی، ترجمه علی حسین کشاورزی، تهران، سمت.
عربیون، ا.، دهقان نجم آبادی، ع.، رضازاده، آ.، زرنگاریان، ی.، ساعدی تپه دشت، ت. (1390). تأثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان موردمطالعه: کتابخانه‏های دانشگاه تهران (پردیس‏های مستقر در شهر تهران). نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی.
طاهری، ع.ا.؛ شایان جهرمی، ا. و ترابی، س. (1391). بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی حرفه‏ای شهرستان گچساران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(4)، 15-31.
مقیمی، م. (1396). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.
میرفخرالدینی، س. ح.؛ زارع احمدآبادی، ح.؛ دشتکی، ع. (1394). بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد، فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‏های مدیریت بازرگانی، 8(4)، 75-91.
Augusto, J., Helena, M. & Gonçalves, V., (2013). Social value and organizational performance in non-profit social organizations: Social entrepreneurship, leadership, and socioeconomic context effects. Journal of 152 Business Research, 66(10), pp. 2139-2146.
Ahmadpour Dariani, Mahmood (2008), Foundations of Entrepreneurship, Fifth Edition, Tehran, Farandish Publications
Arabion, A. Dehghan Najm Abadi, A. Rezazadeh, A. Zarnegarian, Y. Saedi Tapedasht, T. (2012) The Effect of Organizational Structure on the Entrepreneurial Trend of Organization persons Case Study: Tehran University Libraries (Campuses in Tehran). Journal of Academic Librarianship 2012; 45(58): 33-53
Drucker, Peter. (2014) Innovation and Entrepreneurship, Translation by Ali Hossein Agricultural, Tehran, Sadegh.
Eftekhari, A. Sajasi Ghidari, H. Razavi, H. (2011) Strategies for Agricultural Entrepreneurship Development in Rural Areas: Case Study of the Villages in the City Khoda Bandeh. Village Development and Quarterly; Third Year, No. 13. (Article in Persian)
Hough, J. & Scheepers, R. (2008). Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership. Journal of Global Strategic Management; 3 (1): 17- 25.
Hossein Pour, D. Aghajani, H. (2010) Organizational Entrepreneurship Model; Case Study: Cooperative Office of Tehran Province, 2010, No. 6
Johnson, S. & Van de Ven, A.H. (2012).A framework for entrepreneurial strategy. In M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, & D.L. Sexton (Eds.), Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset.
Ireland R.D., Hitt, M.A., Camp S.M. and Sexton D.L. (2011) Strategic entrepreneurship: entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic Management Journal; 22: 479-491.
Imanipour, Narges (2010), Entrepreneurial Decision Making Patterns, Tehran, E-Learning Center, University of Tehran
Mintzberg, H. (1987b). The strategy concept II: Another look at why organizations need strategies. California Management Review; 30(1): 25–32.
Mirfakhrodini, H. Zare Ahmadabadi, H. Dashtataki, AR. (2013).The Investigating of relationship Organizational Entrepreneurship and Organizational Performance Excellence in Pishgaman Kavir Company in Yazd, Journal of Research in Business Management;. 4,. 8.
Moghimi, M. (2015). Entrepreneurship in Civil Society Organizations, Second Edition, Tehran, Tehran University Press.
Rashidi, M. Poursadegh, N. (2009). Creativity and Prosperity of organizational Entrepreneurship Needs, Quarterly Journal of Management and Human Resources in Oil Industry; 2,2.
Rigsby J.A. & G, Greco. (2013). Mastering Strategy: Insight from World’sGreatest Leaders and Thinkers, McGraw-Hill-Irwin
Shalley, C.E., & Gilsson, J.E. (2014). The emergence of team creative cognition: The role of diverse outside ties, sociocognitive network centrality, and team evolution. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(2), 23-41
Taheri, A. Shayan Jahromi, A. Torabi, S. (2010).The Investigating of the relationship organizational entrepreneurship with creativity in the technical organization of Gachsaran. New Approach Quarterly in Educational Management; 1, 4.
Tavasoli Khedmati, A. (2011). The Investigating of the Fields of Incentives and Entrepreneurship Development in the public High Schools of Kar & danesh in Karaj City. Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University.