نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

4 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران

چکیده

حکمرانی خوب به‏عنوان یک نظریه جدید در جهان مطرح است، این پژوهش به توانمندسازی به‏عنوان ابزاری، جهت ارتقاء و افزایش اثربخشی سازمانی نگریسته، چراکه هر سازمانی جهت کسب موفقیت به آن نیازمند بوده است، بنابراین در چارچوب حکمرانی خوب مدل جدیدی برای توانمندسازی ارائه شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بوده که طی دوره 1 ساله در سال 97/1398 انجام شده است. جهت گرداوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. این مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه توانمندسازی و حکمرانی خوب به‏صورت هدفمند صورت گرفت. ملاک انتخاب 16 نفر اصل اشباع نظری بوده است. جهت تحلیل یافته‏های مصاحبه از تحلیل مضمون استفاده گردید. طبق یافته‏های به‏دست‏آمده، 10 بعد توانمندسازی برمبنای حکمرانی خوب «مشارکت، حاکمیت قانون و ارزش‏ها، توسعه و آموزش، شفافیت، مسئولیت‏پذیری و پاسخگویی، کنترل، سرمایه اجتماعی و ارتباطات، رهبری، هدف روشن و نتیجه گرایی و عدالت با مجموع 25 مؤلفه» شناسایی شد. ازآنجاکه منابع انسانی شاخصی مناسب در برتری یک سازمان نسبت به سازمان‏های دیگر بود، تجهیز و آماده‏سازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و کلیه سازمان‏ها با هر نوع مأموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‏ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.

کلیدواژه‌ها

استراوس، آ. و کوربین، ج. (1385). اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی، ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسکات، س. و ژاف، د. (1381). تواناسازی کارکنان. ترجمه: مهدی ایران‏نژاد پاریزی. تهران: سروش
پاک‏طینت، ا. و فتحی‌زاده، ع. (1387). توانمندسازی کارکنان: ضرورت‏ها و راهکارها. فصلنامه مدیریت، 5 (11)، 33-47.
جهانگیری، ع. (1386) رمز توانمندسازی. (20/2/1387). مراجعه به سایت www. Creativity.ir
رهنورد، ف. (1390). الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم‏انداز 1404. نشریه چشم‏انداز مدیریت دولتی، 6، 43-58.
شریف‏زاده، ف. و قلی‌پور، ر. (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت. فرهنگ مدیریت، 1 (4)، 109-93.
عبدالهی، ب. و حیدری، س. (1388). عوامل مؤثر بر توانمندسازی اعضای هیئت‏علمی دانشگاه، مطالعه موردی دانشگاه تربیت‏معلم تهران. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 2 (1). 111-135.
فلیک، ا. (1392). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه‏ هادی جلیلی. تهران: نی.
نوروزی، م. (1384). بررسی ارتباط میان عوامل روان‏شناختی توانمندسازی کارکنان با عملکرد سازمانی شعب بانک شهر تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت.
یگانگی، س. ع.، الوانی، س. م. و معمارزاده طهران، غ. (1395). اولویت‏بندی شاخص‏های حکمرانی خوب در سازمان‏های کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین). رسالت مدیریت دولتی، 21، 1-10.
References
Abdellatif, A. M. (2003). Good governance and its relationship to democracy and economic development. In Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Seoul (Vol. 20, p. 31).
Abdollahi, B., & Heidari, S. (2009). Factors Affecting the Empowerment of Faculty Members of the University, Case Study of Teacher Training University of Tehran, Quarterly Journal of Iranian Higher Education Association, 2(1), 111-135. [In Persian]
Azeem, S. M., & Akhtar, N. (2014). Job satisfaction and organizational commitment among public sector employees in Saudi Arabia. International Journal of Business and Social Science, 5(7).
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review, 13(3), 471-482.
Flick, A. (1392). An Income on Qualitative Research, Translation by Hadi Jalili, Tehran: NESHNARI. [In Persian]
Grindle, M. (2012). Good governance: The inflation of an idea. Planning ideas that matter, 259-282.
Jahangiri, A. S. (2007). Enablement Code (20/2/1387). Visit www. Creativity.ir [In Persian]
Kinicki, A., & Fugate, M. (2015). Organizational behavior: A practical, problem-solving approach. Published by McGraw-Hill Education.
Knack, S. F. (2003). Democracy, governance, and growth. University of Michigan Press.
Mays, N., & Pope, C. (2000). Assessing quality in qualitative research. Bmj, 320(7226), 50-52.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2002). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. Sage London; Beverly Hills.
Nazim, A., (2013). Effect of employee's empowerment on employee's turnover intention (Anempirical evidence from banking industry of KPK, Pakistan), 3rd International Conference on Management, Economic and Social Sciences January 8-9. Kuala Lumpur,Malaysia
Nowruz, M. (2005). The Relationship between Psychological Factors of Employee Empowerment and Organizational Performance of Bank Shahr Branches in Tehran. Master's Thesis. University of Tehran. Faculty of Management. [In Persian]
Pactinat, A., & Fathizadeh, A. S. (2008). Empowerment of Employees: Necessities and Solutions, Management Quarterly, 5 (11), 33-47. [In Persian]
Rahnavard, F. (1390). Public Management Model for Realization of Landscape Perspectives 1404, Publication Perspective of Public Administration, 6. [In Persian]
Scott, S. & Jaff, D. (2002). Empowering employees. Translation: Mehdi Irannezad Parizi, Tehran: Soroush. [In Persian]
Sharif Zadeh, F. & Gholipour, R. (2003). Good Governance and the Role of Government, Management Culture, 1 (4), 109-93. [In Persian]
Stenbacka, C. (2001). Qualitative research requires quality concepts of its own. Management decision. Management Decision, 39 (7).
Strauss, A. & Corbin, J. (2006). Principles of Qualitative Research Method; Basic Theory, Translation by Biok Mohammadi, Tehran: Research Center for Humanities and Cultural Studies. (Persian)
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of management review, 15(4), 666-681.
UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2002) National study: China. In Organic Agriculture and Rural Poverty Alleviation. Potential and Best Practices in Asia, 52–72. Available from http://www.unescap.org/rural/doc/OA/China.PdF (last accessed December 2008).
Yeganegi, S., Al-wani, S. M., & Memarzadetehran, Gh. (2017). Prioritizing Good Governance Indicators in Kara Organizations (Case Study: Rafah Bank Branches in Qazvin Province). State Administration, 21, 1-10. [In Persian]