نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

2 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

3 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 99-1398 انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس متوسطه اول استان‌ کهگیلویه و بویراحمد تشکیل داده‏اند. 900 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‏ای مرحله‏ای انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‏ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری به روائی محتوا و نتایج مدل اندازه‌گیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی (89/0) پرسشنامه‏ها تأیید شد. برای تحلیل داده‏ها از مدل‌سازی معادلات استفاده شد. بر اساس یافته‏ها، هر یک از مقادیر پیش‌بین مدل، درصدی از واریانس مشتری‌گرایی در نظام آموزشی را تبیین می‏کنند. در بررسی مدل نهایی پژوهش مشخص شد که مجموع متغیرهای مستقل قادر به تبیین 77 درصد از تغییرات مشتری‌گرایی در نظام آموزشی هستند که مقدار قابل‌توجهی است. قدرت پیش‏بینی مدل در مورد مشتری‌گرایی قوی گزارش شد. بر اساس نتایج بررسی معناداری ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش، آماره t برای ارتباط تمام متغیرها بیشتر از 96/1 بوده و بر این اساس در سطح اطمینان 95 درصد معنادار گزارش شدند (P-Value ≤ 01/0). با توجه به مقدار به‌دست‌آمده برای GOF به میزان 669/0 بوده که قوی بودن مدل را نشان می‏دهد و بنابراین برازش مناسب مدل کلی تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از شش عامل آموزش، بهبود مستمر، تعهد، مشارکت و کار تیمی و مشتری‌گرایی عامل آموزش نقش مؤثرتری در پیش‌بینی کیفیت مناسب اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دارد در این راستا جهت تقویت کیفیت آموزش ارائه خدمات رفاهی و حقوقی مناسبی برای معلمان پیشنهاد می‏شود تا میزان تعهد و وابستگی سازمانی آن‌ها به شغل افزایش یابد درنتیجه با انگیزه بالا و روحیه قوی‏تری کار کنند درنهایت سیستم نظارتی قوی و الکترونیک بر کار مربیان و معلمان و مدیران و کارکنان اداری در سطوح میانی و بالا نظارت کند تا احتمال آموزش‏های غلط و ضعیف برای دانش‌آموزان مخصوصاً در دوران ابتدایی به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها

اسلاوین، ر. ای. (2001). روان‌شناسی تربیتی؛ نظریه و کاربست. ترجمه‏ی یحیی سیدمحمدی، (1385). تهران: روان.
ایزری، م. و یزدخواستی، ع. (۱۳۸۵) فرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در آموزش‌وپرورش، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیران کیفیت، تهران.
پاسبان، م. و زنجانی، س. و فاتحی خشکناب، ل. (1392)، بررسی میزان آمادگی کارکنان دانشگاه‌ها برای پیاده‌سازی و استقرار مدیریت بهره‌وری و کیفیت جامع (مطالعه موردی)، مدیریت بهره‌وری، 6(24)، 158-141.
داوری، ع. و باباییان ع.، ح. (1394)، امکان‌سنجی به‌کارگیری و زمینه‏های تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش‌وپرورش، موردمطالعه آموزش‌وپرورش ایلام- شهرستان چرداول، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره‏ای آینده‌ساز- استان مازندران – ساری.
سیدی، س. م.، شهیدی، ن. و شرفی، ر. (1391)، امکان‌سنجی به‌کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر به‌منظور ایجاد نوآوری در نواحی چهارگانه آموزش‌وپرورش شیراز، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(2)، 1391.
قربان دوردی نژاد، ف. (1384) کاربرد مدیریت کیفیت جامع در فرایند یاددهی- یادگیری، فصلنامه تعلیم و تربیت، (مسلسل 82):31- 58.
کمانی، س. م. و حیدری خالص، م. (1395)، بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی در آموزش‌وپرورش در سطح شهرستان لردگان، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‏های نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
محمودی خاتون‌آباد، ف. (1390)، بررسی میزان آگاهی و به‌کارگیری مدیران از مدیریت کیفیت جامع و رابطه آن با اثربخشی از دیدگاه معلمان در سطح هنرستان‏های شهر کرج، این نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج.
Blandford, Sonia. (2013). The Impact of ‘Achievement for All’ on School Leadership. Educational Management Administration & Leadership. 41. 45-62. 10.1177/1741143212462701.
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement.
Militaru, M., Ungureanu,G, and Chenic,A.S (2013). The prospects of implementing the principles of Total Quality Management (TQM) in education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 93 (2013) 1138 – 1141.
Mitreva, E., and Filiposki, O. (2012). Proposal methodology of the subsystem-internal standardization as part of TQM system. International.
Srima, Sudarat & Wannapiroon, Panita & Nilsook, Prachyanun. (2015). Design of Total Quality Management Information System (TQMIS) for Model School on Best Practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 174. 2160-2165. 10.1016/j.sbspro.2015.02.016.
Srima, S, Panita W & Prachyanun N, (2015) Design of total quality management information system (TQMIS) for model school on best practice, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 2160 – 2165.
Taskov, N.& Mitreva, E. (2015). The motivation and the efficient communication both are the essential pillar within the building of the TQM (Total Quality Management) system within the Macedonian higher education institutions, Procedia - Social and Behavioral Sciences 180, 227 – 234.