هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شناختی عمیق

سعید مهنا؛ سیاوش طالع پسند؛ شهلا رستمی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 7-22

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، آزمون روابط ساختاری بین هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‏بینی کننده‏های درگیری شناختی عمیق دانشجویان بود. شرکت‌کنندگان کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان بودند. نمونه شامل 400 دانشجو (204 پسر و 196 دختر) بودند که با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه راهبردهای ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش‌آموزان

شیوا علیپور کتیگری؛ حسن حیدری؛ محمد نریمانی؛ حسین داودی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 23-39

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی از نوع طرح‌های پیش‌آزمون-پس‌آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه پسران دانش‌آموز پایه هفتم بود که در سال تحصیلی 98-1397 در ناحیه 2 شهر رشت ...  بیشتر

بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش

تورج حسن زاده

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 41-57

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تالش در سال تحصیلی 1395 انجام پذیرفته است. ماهیت مطالعه‏ی حاضر پیمایشی بوده که به روش توصیفی-تحلیلی در میان 214 نفر از دانشجویان رشته‏های مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و جغرافیای دانشگاه پیام نور مرکز تالش که به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب‌شده ...  بیشتر

طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور

سلیمه سادات گلابگیرنیک؛ علی معقول؛ نازیا سادات ناصری؛ مسلم چرابین

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 59-74

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور در سال 1398 است که با رویکرد آمیخته (کمی، کیفی) و طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری موردمطالعه را دو گروه تشکیل دادند. در بخش کیفی، خبرگان جامعه علمی از متخصصان دانشگاه فرهنگیان و در بخش کمی کلیه اعضای هیئت‌علمی و اساتید مدعو، مدیران و معاونین دانشگاه فرهنگیان که بر ...  بیشتر

نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

فاطمه ملائی؛ مسعود حجازی؛ مجید یوسفی افراشته؛ ذکرالله مروتی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 75-90

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ذهن‏آگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی با سرزندگی تحصیلی بود. بدین منظور در این مقاله از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه‏ی پژوهش عبارت از کلیه دانش‌آموزان دختر دوره‏ی دوم متوسطه زنجان در سال تحصیلی 97- 1396، به تعداد 4834 بود و 10 مدرسه به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای، از 17 مدرسه‏ی ...  بیشتر

بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه پژوهی

طاهره آقامیرزایی محلی؛ مریم تقوایی یزدی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 91-107

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تبیین وضعیت موجود و مطلوب کارکردهای مشابه با کارکرد دانشگاه‏پژوهی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 70 نفر از خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بودند که تعداد 60 نفر با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه ...  بیشتر

رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

عاطفه کمایی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری؛ فرح نادری؛ بهنام مکوندی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 109-125

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم بود، که در سال تحصیلی 97-1396، مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 302 نفر دانش‏آموز، ...  بیشتر

شناسایی برخی از بدفهمی‏های دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر اساس مطالعه تیمز 2015

محدثه نگهبان؛ غلامعلی احمدی؛ مسعود کبیری

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 127-143

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر اساس نتایج مطالعه تیمز 2015 انجام ‌شد. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی 94-93، تعداد آن‌ها 1158887 نفر بوده است که 8035 دانش‏آموز با روش نمونه‌گیری طبقه‏ای خوشه‏ای دومرحله‌ای ...  بیشتر

خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان

اسد حجازی؛ سعداله هاشمی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 145-160

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1397-1396 بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای مناطق 7، 2، 18، 5 و 10 به ‌روش تصادفی انتخاب و از هر منطقه 2 دبستان دخترانه و 2 دبستان پسرانه و از هر دبستان تمامی معلمان ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین ایرانی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل سلسه‌مراتبی گروهی

علی اکبر اکبری؛ سید جلال موسوی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، صفحه 161-182

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین انجام‌شده است. در این پژوهش به‌منظور جمع‌بندی و تجمیع یافته‌های پژوهش‌های پیشین از روش فراترکیب بهره‌ گرفته شده است. در این راستا در قدم اول با جستجو در پایگاه‌های مختلف اسناد علمی تعداد 842 منبع اولیه که در آن‌ها به‌نوعی به دانشگاه کارآفرین (نسل سوم) اشاره‌شده ...  بیشتر