نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای روان‌شناسی عمومی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم بود، که در سال تحصیلی 97-1396، مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 302 نفر دانش‏آموز، به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای دومرحله‌ای، انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده، شامل مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین‌چاری و دهقانی‌زاده (1391) و معدل دانش‌آموزان به‌عنوان شاخص عملکرد تحصیلی بود. داده‏های گردآوری‌شده با استفاده از روش آماری ماتریس همبستگی و تحلیل مسیر انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که هر دو متغیر اهداف پیشرفت (اهداف تبحری، عملکردی و اجتنابی) و سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم معناداری (001/0>p) بر عملکرد تحصیلی دارند. هم‌چنین، نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم تمام مسیرها بر عملکرد تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی معنادار است (001/0>p). می‏توان نتیجه گرفت که عملکرد تحصیلی به‌طور معناداری تحت تأثیر اهداف پیشرفت و سرزندگی تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی بخت، ح.، یاراحمدی، ی.، اسدزاده، ح.، و احمدیان، ح. (1397). اثربخشی برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان. تدریس پژوهشی، 6(2)، 182-163.
بهرامی، ف.، و بدری، م. (1396). رابطه ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9)، 210-189.
پورعبدل، س.، صبحی قراملکی، ن.، عباسی، م. (1394). مقایسه‌ی اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، (3)4، 127-121.
حسین چاری، م.، و دهقانی‌زاده، م. (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده، نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 4(2)، 22-47.
سیفی، م.، و بازارویچ قادراف، ق. (1397). رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: بررسی نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه نامه)، 1261-1270.
صبحی، ن.، غفاری، م.، و مولایی، م. (۱۳۹۵). مدل روابط حس انسجام، خود دلسوزی و عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای هوش شخصی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۶، ۱۶۵-۱۷۵.
غلام‌زاده، ف. (1393). نقش جهت‌گیری‌های برنامه درسی معلمان بر کیفیت تدریس و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم تربیتی. دانشگاه بیرجند.
مشتاقی، س؛ و مؤیدفر، ه. (1395). نقش مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی (امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی) و جهت‌گیری اهداف پیشرفت در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 3(2)، 52-33.
میرزابیگی، ا.، بختیارپور، س.، افتخار صعادی، ز.، مکوندی، ب.، و پاشا، ر. (1397). مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه نامه)، 1085-1104.
ویسانی، م.، غلامعلی لواسانی، م.، و آجی، ج. (1391). نقش اهداف دستیابی، انگیزه و استراتژی‌های یادگیری در اضطراب آماری آزمون یک مدل علی است. مجله روان‌شناسی، 16 (2)، 142-160.
Bahrami, F., & Badri, M. (2017). The relationship between perceptions of learning environment and academic life with the mediating role of cognition, metacognition, motivation for progress and self-efficacy in students. Two Quarterly Cognitive Strategies in Learning, 5, 9, 210-189. [In Persian]
Bakker, A. B., Vergel, A. I. S., & Kuntze, J. (2015). Student engagement and performance: A weekly diary study on the role of openness. Motivation and Emotion, 39(1), 49-62.
Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. Perspectives on psychological science, 1(2), 164-180.
Bathaei, M. (2014). The prediction of educational vitality based on the components of meta-cognitive beliefs, cognitive emotion regulation and demographic factors in high school girl students. Master's thesis in consulting and guidance, Azad Islamic University, Branch Khomainishahr. [In Persian]
Begeer, S., Howlin, P., Hoddenbach, E., Clauser, C., Lindauer, R., Clifford, P., & Koot, H. M. (2015). Effects and moderators of a short theory of mind intervention for children with autism spectrum disorder: A randomized controlled trial. Autism Research, 8(6), 738-748.
Bipp, T., & Van Dam, K. (2014). Extending hierarchical achievement motivation models: The role of academic vitality for achievement goals and academic performance. Personality and Individual Differences, 64, 157-162.
Bresó, E., Schaufeli, W. B., & Salanova, M. (2011). Can a self-efficacy-based intervention decrease burnout, increase engagement, and enhance performance? A quasi-experimental study. Higher Education, 61(4), 339-355.
Comerford, J., Batteson, T., & Tormey, R. (2015). Academic Buoyancy In Second Level Schools: Insights From Ireland. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 98-103.‏
Ebrahimi Bakht, H., Yarahmadi, Y., Asadzadeh, H., & Ahmadian, H. (2018). The Effectiveness of the Curriculum on Educational Performance, Academic Passion, and Academic Activity. Teaching Research, 6(2), 182-163. [In Persian]
Elliot, A. J., Church, M. A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 218–232.
Fredricks, J. A., Filsecker, M., & Lawson, M. A. (2016). Student engagement, context, and adjustment: Addressing definitional, measurement, and methodological issues.
Geller, J., Toftness, A. R., Armstrong, P. I., Carpenter, S. K., Manz, C. L., Coffman, C. R., & Lamm, M. H. (2018). Study strategies and beliefs about learning as a function of academic achievement and achievement goals. Memory, 26(5), 683-690.
Gholamzadeh, F. (2014). The role of teacher curriculum orientations on the teaching quality and academic vitality of students in the fifth and sixth grade students. Master's thesis in Educational Science, Faculty of Educational and Psychology of Birjand University. [In Persian]
Hokmi, S., & Shokri, O. (2015). The relationship between achievement goal orientations and academic well-being: Patterns of mediating effects of progressive emotions. Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 5 (11), 31-65. [In Persian]
Hossein Chari, M., & Dehghanizadeh, M. (2012). Academic vitality and perception of family communication pattern, mediating role of self-efficacy. Journal of Teaching and Learning Studies, 4 (2), 22-47. [In Persian]
Khezri Azar, H. (2009). The role of self-efficacy, the value of the homework, the goals of Achievement and the educational engagement in the mathematical development of third-year students of mathematical sciences in Mahabad. Master's thesis in Educational Psychology, Faculty of Educational and Psychology of Tehran University. [In Persian]
Lee, J. Q., McInerney, D. M., Liem, G. A. D., & Ortiga, Y. P. (2010). The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective. Journal of Contemporary Educational Psychology, 35(4), 264-279.
Liu, X., Gao, X., & Ping, S. (2019). Post-1990s College Students Academic Sustainability: The Role of Negative Emotions, Achievement Goals, and Self-efficacy on Academic Performance. Sustainability, 11(3), 775.
Liu, Y. (2015). International note: The relationship between achievement goals, anxiety and academic-related boredom with academic performance. Journal of Adolescence, 41, 53-55.
Marengo, S. M., Klibert, J., Langhinrichsen-Rohling, J., Warren, J., & Smalley, K. B. (2019). The relationship of early maladaptive schemas and anticipated risky behaviors in college students. Journal of Adult Development, 26(3), 190-200.
Martin, A. J. (2014). Academic buoyancy and academic outcomes: Towards a further understanding of students with attention‐deficit/hyperactivity disorder (ADHD), students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of Educational Psychology84(1), 86-107.‏
Middleton, M. J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of educational psychology, 89(4), 710. [In Persian]
Mirzabigi, A., Bakhtiarpour, S., Eftekhar Saadi, Z., Makvandi, B., & Pasha, R. (2019). Comparison of academic vitality, feeling of belonging to school, motivation for academic achievement among Ilam high school boys and girls. Journal of Research in Educational Systems, 12, 1085-1104. [In Persian]
Moshtaghi, S. & Moaiedfar, H. (2016). The role of psychological capital components (hope, optimism, resilience, and self-efficacy) and orientation of achievement goals in predicting students' academic procrastination. Journal of Educational and College Studies, 3(2), 52-33. [In Persian]
Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91, 328–346.
Osipovic, D., Allen, P., Petsoulas, C., & Moran, V. (2017). Next Steps of through Competition and Cooperation, Perfectionism and academic engagement. London School of Hygiene and Tropical Medicine, 15 Tavistock Place, London WC1H 9SH: Additional Report.
Picado, L., Pinto, A. M., & da Silva, A. L. (2017). The Functional Content Of The Early Maladaptive Schemas In The Explanation Of Burnout And Engagement. International Education and Research Journal, 3(10).
Pietarinen, J., Soini, T., & Pyhältö, K. (2014). Students’ emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research, 67, 40-51.‏
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33–40.
Pourabdel, S., Sobhi Gharamlaki, N., & Abbasi, M. (2015). Comparison of academic procrastination and academic playfulness in students with and without specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities (3) 4. 127-121. [In Persian]
Rabieinejad, M., Kajbaf, M., Mazaheri, M., Talebi, H., & Abedi, A. (2015). Educational model for educational performance based on multiple intelligence with self-concept mediation and self-esteem: a structural model. Journal of Science and Research in Applied Psychology, 17(1), 4-15. [In Persian]
Rastegar, A. (2017). Presenting a causal model of the relationship between cognitive need and cognitive involvement with the mediating role of achievement goals and academic excitement (a case of virtual course students). Social Cognition, 6(1 – 11), 9-26. [In Persian]
Savari, K., & Borna, M. (2015). The Causal Relationship between Religious Attitudes and Goals of Progress with Exercise Cheating Through Mediation of Academic Performance, Applied Research in Educational Sciences, 2(2), 38-29.
Seifi, M., & Bazarovic Qadraf, GH. (2019). The relationship between achievement goals and academic performance: Investigating the mediating role of academic self-efficacy. Journal of Research in Educational Systems, 12, 1261-1270. [In Persian]
Shahbazian Khouniq, A., Samimi, Z., & Habibi Klibar, R. (2018). Differentiation of Students with High and Low Academic Activity Based on Academic Optimism and Goal Orientation, Journal of Modern Educational Thoughts. 14(1), 267-246. [In Persian]
Shih, S. S. (2018). Examining Relationships of Taiwanese Adolescents’ Achievement Goals to Academic Engagement and Coping. Journal of Education and Human Development, 7(1), 153-165.
Shim, S. S., Cho, Y. J., & Wang, C. (2013). Classroom goal structures, social achievement goals, and engagement in middle school. Learning and Instruction, 23, 69-77.
Sobhi, N., Ghafari, M., & Molai, M. (2016). The Relationship Model of Students' Sense of Cohesion, Self-Compassion, and Academic Performance: The Mediating Role of Personal Intelligence. Iranian Journal of Medical Education, 2, 1-4. [In Persian]
Taylor, R. D. (2018). Demanding Kin Relations, Adjustment Problems and Academic Achievement and Engagement among Low-Income, African American Adolescents. Journal of Child and Family Studies, 27(3), 707-716.
Visany, m., Golamali Lavasani, M., Ejei, J. (2012). The role of achievement goals, motivation and learning strategies on statistics anxiety test a causal model. Journal of Psychology, 16 (2), 142-160. [In Persian]
Yu, J., & McLellan, R. (2019). Beyond academic achievement goals: The importance of social achievement goals in explaining gender differences in self-handicapping. Learning and Individual Differences, 69, 33-44.