نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت‌آموزشی، واحد ساری،دانشگاه آزاداسلامی، ساری،ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تبیین وضعیت موجود و مطلوب کارکردهای مشابه با کارکرد دانشگاه‏پژوهی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 70 نفر از خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بودند که تعداد 60 نفر با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد سنجش کارکردهای دانشگاه‏پژوهی مشتمل بر 37 جفت پرسش متناظر بوده است که بر پایه مقیاس پنج‏درجه‌ای لیکرت طراحی شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ویلکاکسون، همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که در‌ همه‌ی ‌ابعاد‌ و گویه‏های دانشگاه‏پژوهی شکاف ‌وجود‌ دارد. در ابعاد، به ترتیب از بیشترین تا کمترین شکاف مربوط به تحلیل سیاست‌ها، مرجعیت اطلاعات، پاسخگویی، ارزشیابی، پژوهشگری و تصمیم‏سازی، ارتباطات و  از میان گویه‏ها، بیشترین شکاف مربوط به گویه ارزیابی میزان و روند موفقیت فارغ‌التحصیلان در کاریابی و کارآفرینی از بعد ارزشیابی و کمترین شکاف مربوط به گویه ارتباط با دانشگاه‌ها و مؤسسات بین‌المللی از بعد ارتباطات بوده است. بین شکاف تمامی ابعاد، همبستگی مثبت مشاهده شده است. وضعیت موجود کارکردهای دانشگاه‏پژوهی ازنظر خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی برآورده‌کننده انتظارات نیست. با توجه به تأثیرات و برهم‏کنش شکاف‌ها بر یکدیگر، اتخاذ رویکرد تصمیم‏گیری چندوجهی جهت مدیریت و کاهش و رفع فاصله‌های موجود، اجتناب‏ناپذیر است. در این راستای ایجاد دفتر دانشگاه‏پژوهی می‌تواند راهکار مناسبی در جهت تحقق اهداف باشد.

کلیدواژه‌ها

امین‌بیدختی، ع.، نعمتی، م.، و زارع، م. (1389). دانشگاه پژوهی (IR)؛ ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاری‌های دانشگاه و صنعت، صنعت و دانشگاه، (10-9)3، 45-54.
امین‌بیدختی، ع.، نعمتی، م.، و زارع، م. (1391). ضرورت ایجاد واحد دانشگاه‏پژوهی در دانشگاه‏های اسلامی ایران، مدیریت در دانشگاه اسلامی، (1)1، 91-113.
انتظاری، ی. (1383). تحقیقات نهادی رهیافتی برای بهبود بهره‏وری، توسعه دانش در دانشگاه‏های ایران، نامه آموزش عالی، 2(1)، 4، 3.
آقامیرزایی، ط.، تقوایی‏یزدی، م.، و یوسفی سعیدآبادی، ر. (1398). طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش کارکردهای دانشگاه پژوهی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(۲)، ۲۶-۳۲.
بابایی، س.، و توکلی، غ. (1394). تدوین مدل فرایندی سیاست‏گذاری در سازمان‌های دولتی. سیاست‌گذاری عمومی، (3)1، 29-53.
بنسبردی، ع.، گودرزی، م.، و جلالی‏فراهانی، م. (1397). رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در دانشکده‏های تربیت‏بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران، نشریه مدیریت ورزشی، 1(1)، 10-16.
خزایی، س.، هوشمند، ا، ملائی‏پور، لیلا.، و محمدیان هفشجانی، ع. (1394). موارد کاربرد آزمون‌های پارامتریک و نا پارامتریک - نامه به سردبیر. پرستار و پزشک در رزم، ۳(۷)، ۶۷-۶۸.
خسروی، م. (1396). تحلیل نقش دانشگاه‏پژوهی در برنامه درسی آموزش عالی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی. فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، 7(27)، 146-121.
صدری، ع. (1397). استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(43)، 63-41.
طرقی، ج. (1396). طراحی الگوی دانشگاه‌‏پژوهی برای دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
طرقی، ج.، عارفی، م.، یمنی‏دوزی‏سرخابی، م.، و مرجانی، س. (1396). مطالعه تطبیقی دانشگاه‏پژوهی و ارایة ماتریس ابعاد دانشگاه‏پژوهی، دوفصلنامهمطالعاتبرنامه‏ریزیآموزشی، 53(11)، 6-33.
عباس‏پور، ع.، شاکری‏حسین‏آباد، م.، رحیمیان، ح.، و فراستخواه، م. (1398). مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه‏های دولتی: مطالعه آمیخته. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 22(44)، 7-13.
فراستخواه، م. (1388). دانشگاهو آموزش عالی، منظرهایجهانیومسئله‏هایایران. تهران: نی.
مرتضوی، م.، و ‏منیریان، ف. (1394). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت مخابرات استان همدان)، فصلنامه مدیریت توسعه ‏و ‏تحول، 20، 38-27.
نورشاهی، ن. (1384). مقایسه تجربیات دانشگاه‏پژوهی در دانشگاه‏های ایران و آمریکا، مؤسسه آموزش عالی، پنجاه و دومین نشست رؤسای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری.
یمنی‏دوزی‏سرخابی، م. (1391). کیفیتدر آموزش ‏عالی. ‏تهران: سمت.
Alina Sandu, E., Solomona,G., Morarb, D., Muhammada,A(2014). Considerations on implementation of a social accountability management system model in higher education. Social and Behavioral Sciences, 142, 169 –175.
Altbach, P. G., & Kelly, D. H (1985). Higher education in international perspective. London: Mansell.
Calderon, A (2011). Challenges and paradigms for institutional research in a globalized higher education system. Keynote address, Fourth Conference of U.K. and Ireland Institutional Research. London, England.
Coughlin, M. A., Hoey, J., & Hirano-Nakanishi, M.  (2009). Sector differences in the role of institutional research in informing decision making and governance in higher education. Asia Pacific Education Review, 10(1), 69-81.
Knight, W. E. (2010) ‏.In Their Own Words: Effectiveness in Institutional Research Association for Institutional Research. No.115.
Nemati, M. A., Abbaspour, A., & Sepahi, V (2018). Functions of Institutional Research in Iran and Universities of Medical Sciences around the World: A Systematic Review, Educ Res Med Sci, 6(2), e79651. [In Persian]
Serban, A. M(2002). Knowledge management: The fifth face of institutional research. New Directions for Institutional Research. 113, 105–112.
Taylor, J., Hanlon, M., York, M (2013).The evolution and practice of Institutional Research. New Direction for Institutional Research, 157, 59-75.
Visser, H., skene, J (2016). Institutional Research and External Reporting Chapter 10. Botha J, Muller N‏ (eds) 2016. Institutional Research in South African Higher Education.
Volkwein, J. F. (1999). The Four Face of Institutional Research. New directions for institutional research, 104, 9-19.
Volkwein, J. F. (2008). The foundations and evolution of institutional research. New Directions for Higher Education, 141, 5-20.
Whitchurch, C. 2008). Shifting identities and blurring boundaries: The emergence of third space professionals in UK higher education. Higher Education Quarterly. 62(4), 377–396.
Aghamirzaee, T., Taghvaee Yazd, M., & Yousefi Saeedabadi, R. (2019). Design and psychometric evaluation of measurement tools for institutional research functions. Education Strategies in Medical Sciences, 12(2).6-32.
Amin beidokhti, A., Nemati, M., & Zare, M. (2011). Institutional research (IR), neglected necessity to strengthen cooperation between universities and industry. Journal of industry & university, 3(9-10), 45-54.
Amin beidokhti, A., Nemati, M., & Zare, M. (2012). The Necessity of Establishing Institutional Research Unit in Iran Islamic Universities. managment in the Islamic University, 1(1), 90-113.
Babaei,S., & Tavakoli,G. (2015). A policy making process model for public model for public organization. Public policy, 1 (3).29-53.
benesbordi, A., goudarzi, M., & Jalali Farahani, M. (2018). The Relationship between Internal Communication Effectiveness and Change Acceptance in Physical Education Faculties of Tehran State Universities. Journal of Sport Management, 10(1), 1-16.
Entezari, y. (2004). Institutional Research for Improving Productivity, Knowledge Development in Iranian Universities. Higher education letter, 1, 2, 3, 4.
Farasatkhah, M. (2009). University and Higher Education, World Perspectives and Iranian Issues. Tehran. ney publisher.
Khazaee,s., Hoshmand, A., Molaee, L., mohamadiyan, A. (2015). Uses of parametric and non-parametric tests.Nurse and Physician within War. 3(7).67-68.
Khosravi, M. (2017). Analyzing the role of in institutional research on curriculum of higher education from curriculum experts approach's. Training measurement, 147(27), 7-121.
Mortazavi, M., Moniriyan, F. (2015). The Effect of Knowledge Management on Organizational Creativity (Case Study: Telecommunication Company of Hamedan). Journal of Development & Evolution Mnagement, 1394(20), 27-38.
Norshahi, N. (2005). Comparison of University Research Experiences in Iranian and American Universities, Institute of Higher Education. The 52nd Meeting of the Presidents of Universities and Higher Education Institutions. Research and technology.
Sadri, A. (2019). Institutionalizing of knowledge management in Iranian universities. Journal of research in educational system, 12 (43).41-63.
Torighi, J. (2017). Designing a University Research Model for the University of Isfahan. PhD Thesis. Shahid Beheshti University.
Torighi, J., Arefi, M., Yamani Douzi Sorkhabi, M., & Marjaei, H. (2017). Comparative Study of Institutional Research: Presenting Matrix of Institutional Research, 6(11), 33-53.
Yamini, M. (2012). Quality in higher education. Tehra: samt.