نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 (استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

3 (دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی،تهران ،ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان در سال 1398 بود. روش پژوهش، توصیفی– پیمایشی است که داده‏های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‏آوری گردید. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از متولیان تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت‌بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین معلمان تربیت‌بدنی شهرستان‏های استان لرستان بودند که حجم نمونه با توجه به جدول گرجسی مورگان 217 نفر تعیین گردید؛ که به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‏گیری برای جمع‏آوری داده‏ها، پرسشنامه‏ى محقق‌ساخته‏ای شامل 45 سؤال رتبه‏بندی شده درباره‏ى قوت‏ها، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدهاى تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان بود که روایی صوری پرسشنامه‏ها مورد تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (94/0= α) مورد تأیید قرار گرفت. براى تجزیه‌وتحلیل داده‏ها، علاوه بر شاخص‏هاى توصیفى، آزمون مقایسه‏ى میانگین‏ها و آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابى درونى و بیرونى نیز استفاده شد. یافته‏هاى پژوهش نشان داد که تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان در مختصات SWOT در ناحیه so قرار داشت که ازلحاظ عوامل درونى در ناحیه‏ى قوت‏ها و ازنظر عوامل بیرونى سازمان در ناحیه‏ى فرصت‏ها جاى داشت. همچنین با استفاده از تحلیل ماتریس SWOT، 5 راهبرد تهاجمی جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت‏ها ارائه شد. همچنین مشخص شد در بخش قوت‏ها بالاترین رتبه مربوط به کیفیت‌بخشی درس تربیت‌بدنی مدارس با تدوین و چاپ کتاب‏های تربیت‌بدنی در پایه‏های اول تا ششم ابتدائی و اول تا سوم متوسطه اول، در بررسی ضعف‏ها، بالاترین رتبه مربوط به فقدان انجمن‏های فعال ورزش دانش‌آموزی و بالاترین رتبه در فرصت‏ها مربوط به نگرش مثبت برخی مسئولین و مدیران ارشد استان برای رشد و ارتقاء ورزش دانش‌آموزی و در بخش تهدیدها بالاترین رتبه مربوط به عدم وجود برنامه مدون جهت فعالیت‌های ورزش دانش‌آموزی استان مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

الوانی، م. (1393). مدیریت عمومی، چاپ سی و دوم، تهران: نشر نی.
اعرابی، م.؛ آقازاده، ه.؛ نظامی وند چگینی، ه (1395). دست‏نامة برنامه‏ریزی استراتژیک. چاپ سوم، دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
بدری آذرین. ی. (1385) بررسی وضعیت موجود در توسعه نیروی انسانی تربیت‌بدنی آذربایجان غربی. تهران: انتشارات پژوهشگاه - تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
جوادی پور، م؛ سمیع نیا، م (1392)، تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران. پژوهش‏های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی 3(5)؛15-28.
حمیدی، م (1389). تدوین راهبردهای توسعة ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران. نشریة پژوهش در علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، 26، 27 – 40.
خسروی زاده، ا.؛ حمیدی، م. (1396). مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ورزشی، انتشارات پژوهشگاه - تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران.
خسروی‏زاده، ا. (1387). مطالعه و طراحی برنامة استراتژیک کمیتة ملی المپیک. جمهوری اسلامی ایران. رسالة دکتری مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران. ص: 90.
رشید لمیر، ا.؛ دهقان قهفرخی، ا.؛ رشید لمیر، ا. (1392). تدوین برنامة راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزة ورزش و تربیت بدنی. نشریه مدیریت ورزشی، 5 (4): 198-179.
رضائیان، ع (1395). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
زیاری، ح.؛ طیبی ثانی، م.؛ حامی، م. (1396). تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی استان سمنان با روش ترکیبی SWOT و AHP. نشریه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 5 (33): 1-10.
سمیع نیا، م.؛ جوادی پور، م. (1392)، تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران. پژوهش‏های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی 3(5)؛15-28.
سیف‏پناهی، ج. (1390). طراحی و تدوین راهبرد ورزش قهرمانی استان کردستان. حرکت (مدیریت ورزشی)، (8): 57-74.
قالیباف، م. (1389). نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور از برنامة پیشرفت و عدالت. نشر. نگارستان حامد، تهران. ص: 36.
کاشف، م.؛ میرحسن، س.؛ احمدی، م.؛ معرفت، د. (1397). بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC. پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، 6 (4): 27-37.
گودرزی، م.؛ هنری، ح. (1386). طراحی و تدوین نظام جامع ورزشی کشتی ایران. نشریة پژوهش در علوم ورزشی، 14، صص: 54–33.
مشرف‏جوادی، ب. (1380). بررسی نیازها، مشکلات و موانع انجمن‏های ورزشی بانوان کشور، کمیته مدیریت برنامه‏ریزی. سازمان تربیت‌بدنی، حوزه معاونت بانوان کشور.
مظفری، ا. (1388). طراحی و تدوین نظام جامع ورزش قهرمانی کشور. طرح پژوهشی، پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
نادری نسب، م.؛ احسانی، م.؛ خبیری، م.؛ امیری، م.؛ قره خانی، ح. (1389). بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور. نشریه مدیریت ورزشی
نظری، و.؛ رضوی، م.، حسینی، ع. (1394). تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران. پژوهش‏های معاصر در مدیریت ورزشی. دانشگاه بوعلی سینا
نظری، ا.؛ سالاریان، ن. (1394). الگوی ارزیابی عملکرد شرکت‌های مهندسی مشاور معماری با رویکرد کارت امتیازی متوازن. مهندسی عمران شریف. 3 (2)، ص: 77-84.
نوروزی، س. (1393). تدوین برنامه راهبردی فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران با رویکرد SWOT. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی همدان.
یوسف‏پور، م. (1391)، استراتژی‏های تدوین توسعه ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان، طرح پژوهشی، پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
Boyd, Patrick Robinson. (2015). “Forging future success: a strategic planning guide for fijies national sport federations”. Fiji association of sports and national Olympic committee. www.fijiolympiccommittee.com.
Leigh, R (2004), Managing Public Sport and Leisure Services - Sports & Recreation, Page 61.