نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در فضای پیوسته در حال تغییر‏، نظام‏های آموزشی و تربیتی عهده‏دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، یکی از مواردی که توجهات زیادی را در آموزش به خود جلب کرده سلامتی و داشتن مهارت‏های بنیادی در دانش‏آموزان هستند. این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش‏وپرورش، بر اساس روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل به بررسی تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان پرداخته است. جامعه آماری تمام دانش‏آموزان دختر پایه دوم ابتدایی به تعداد 2000 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای مرحله‏ای، نمونه‏ای 30 نفری از دانش‏آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به‏عنوان شرکت‏کننده استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانش‏آموزان گروه آزمایش (15 نفر)، فعالیت‏های تربیت‏بدنی به‏صورت تلفیقی با درس ریاضی انجام دادند، درحالی‏که دانش‏آموزان گروه کنترل (15 نفر) فقط با همان روش سنتی درس ریاضی را خواندند. این پژوهش در قالب 10 جلسه 45 دقیقه‏ای و هفته‏ای یک‏بار انجام گرفت. برای جمع‏آوری داده‏ها از آزمون‏های آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی و تنفسی، انعطاف-پذیری، سرعت و تعادل (هادوی، 1388)، کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (احمدی، 1390)، آزمون ریاضی از کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (آزمون، 1391) و تکنیک‏های ارزشیابی اسمیت (1997) استفاده گردید. تحلیل آماری داده‏ها به کمک آزمون یومن ویتنی و تی مستقل بیانگر این بود که عملکرد در مهارت‏های بنیادی گروه آزمایش با سطح تفاوت آماری 05/0>p در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته‏ها می‏تواند پیامدهای قابل‏توجه نظری و کاربردی برای تلفیق درس تربیت-بدنی با درس ریاضی بر روی مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان داشته باشد.
در فضای پیوسته در حال تغییر‏، نظام‏های آموزشی و تربیتی عهده‏دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، یکی از مواردی که توجهات زیادی را در آموزش به خود جلب کرده سلامتی و داشتن مهارت‏های بنیادی در دانش‏آموزان هستند. این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش‏وپرورش، بر اساس روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل به بررسی تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان پرداخته است. جامعه آماری تمام دانش‏آموزان دختر پایه دوم ابتدایی به تعداد 2000 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای مرحله‏ای، نمونه‏ای 30 نفری از دانش‏آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به‏عنوان شرکت‏کننده استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانش‏آموزان گروه آزمایش (15 نفر)، فعالیت‏های تربیت‏بدنی به‏صورت تلفیقی با درس ریاضی انجام دادند، درحالی‏که دانش‏آموزان گروه کنترل (15 نفر) فقط با همان روش سنتی درس ریاضی را خواندند. این پژوهش در قالب 10 جلسه 45 دقیقه‏ای و هفته‏ای یک‏بار انجام گرفت. برای جمع‏آوری داده‏ها از آزمون‏های آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی و تنفسی، انعطاف-پذیری، سرعت و تعادل (هادوی، 1388)، کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (احمدی، 1390)، آزمون ریاضی از کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (آزمون، 1391) و تکنیک‏های ارزشیابی اسمیت (1997) استفاده گردید. تحلیل آماری داده‏ها به کمک آزمون یومن ویتنی و تی مستقل بیانگر این بود که عملکرد در مهارت‏های بنیادی گروه آزمایش با سطح تفاوت آماری 05/0>p در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته‏ها می‏تواند پیامدهای قابل‏توجه نظری و کاربردی برای تلفیق درس تربیت-بدنی با درس ریاضی بر روی مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

آزمون، ج. و جوادی، م. (1391). راهنمای معلم تربیت‏بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان دوم ابتدایی، چاپ اول: وزارت آموزش‏وپرورش.
آقازاده‏، م. و سنه، ا. (1390). تاریخچه برنامه درسی تربیت‏بدنی. مجله رشد آموزش تربیت‏بدنی، 39، 20-23.
احمدی، پ. (1390). طراحی و سازمان‏دهی محتوای برنامه درسی: رویکرد بین‏رشته‏ای در برنامه درسی تلفیقی. چاپ اول. تهران: آییژ.
احمدی، پ. (1387). تحلیلی بر کثرت و تنوع مفهوم تلفیق در حوزه برنامه درسی. دانشگاه الزهراء.
امین‏زاده، ا. و حسن‏آبادی، ح. (1391). مهارت‏های بنیادی در کودکان دارای ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن. روان‏شناسی تحولی: روان‏شناسان ایرانی. 8(31)، 235-245
حاتمی، ح. (1393). مقایسة اثربخشی روش‏های تدریس سنتی و تلفیقی تربیت‏بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعة مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر مقطع دوم راهنمایی. رساله دکتری. دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
رستمی‏نسب، ع. ع.، خانه‏باز، ع. و فضیلت‏پور، م. (1394). بررسی تأثیر آموزش کتاب تفکر و سبک زندگی بر یادگیری تفکر و سبک زندگی و مهارت‏های دانش‏آموزان شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی 94-93. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 9(29)، 81-105.
عالی‏زاده، ب.، محمدزاده، ح. و حسینی، ف. س. (1392). مقایسه‏ی شاخص‏های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان پسر 10-7 ساله با وضعیت اقتصادی- اجتماعی مختلف. فصلنامه رفتار حرکتی، 13، 155-166.
کاظم‌پور، ا. (1395). تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش‏آموزان. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار در خلاقیت در علوم انسانی، 6(1)، 73-90.
کلانتر قریشی، م. (1390). تأثیر آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط در خودکارآمدی، عزت‏نفس و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 5(12)، 89-107.
فهیمی‏نژاد، ع. (1392). مقایسه اثر دو روش تدریس سنتی و تلفیقی بر میزان یادگیری ریاضی و فارسی و تربیت‏بدنی در دانش‏آموزان پسر اول ابتدایی. رساله دکتری. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. دانشکده‏ی علوم انسانی.
مظفری، س. ا. ا. (1380). آموزش دروس در تلفیق با تربیت‏بدنی. مجله دانشور، 338.
ملکی، ح. (1384). رویکرد تلفیقی به برنامه درسی (کتاب سال انجمن برنامه‏ریزی درسی ایران): انجمن اولیا و مربیان.
مهر محمدی، م. (1387). برنامه درسی نظرگاه‏ها، رویکردها و چشم‏اندازها (ویراست دوم). تهران: سمت. مرکز تحقیقات و توسعه علوم انسانی، مشهد، شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی).
نزاکت‏گو، ب. و فتحی، ج. (1398). اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل بر عملکرد درک مطلب زبان‏آموزان ایرانی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 13(44)، 119-137.
هادوی، ف. (1388). اندازه‏گیری و ارزشیابی در تربیت‏بدنی (مفاهیم- کاربرد- آزمون‏ها)، چاپ پنجم. تهران: دانشگاه تربیت‏معلم.
هومن، ع. (1384). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: پارسا.
یاقوتی، ح.، جوادی‏پور، م. و خسروی، ع. ا. (1392). رویکرد تلفیقی در برنامه‏ی درسی تربیت‏بدنی مقطع ابتدایی: تبیین امکان از دیدگاه متخصصان. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 1(2)، 149-164.
References
Aghazadeh, M., & Sana, A. (2011). History of physical education curriculum. Journal of Growth education physical education, 39, 20-23. [In Persian]
Ahmadi, P. (2011). Design and organize course program content: An interdisiciplinary approach to integrated curriculum, first edition. Tehran: Ayiyz. [In Persian]
Ahmdi, P. (2008). An analysis of the plurality and diversity of the concept of integration in the curriculum. Alzahra university. [In Persian]
Alizadeh, B., Mohammadzadeh, H., & Hossini, F. S. (2013). Comparison of body measurements, physical activity and basic skills of male students aged 7-10 years with different socioeconomic status. journal of motor behavior, 13, 155-166. [In Persian]
Aminzadeh, A., & Hasanabadi, H. (2012). Basic in children with mathematics disability and co-morbid mathematics and reading disability. Developmental psychological, Iranian psychologists, 8(31), 235-245. [In Persian]
Azmoon, J., & Javadi, M. (2012). Physical education teachers guide primary special for secondary primary teachers, first edition: Ministry of education. [In Persian]
Berlin, D. F., & Lee, H. (2005). Integrating science and mathematics education: Historical analysis. School Science and Mathematics105(1), 15-24.
Bryan, J. A., & Fennell, B. D. (2009). Wave modelling: a lesson illustrating the integration of mathematics, science and technology through multiple representations. Physics education44(4), 403.
Erwin, H. E., Abel, M. G., Beighle, A., & Beets, M. W. (2011). Promoting children’s health through physically active math classes: a pilot study. Health Promotion Practice12(2), 244-251.
Fahiminejad, A. (2013). Comparison of the effect of two traditional and final teaching methods on the amount of mathematical and physical education and physical education in elementary school students. Ph.D. Thesis.Azad Islamic university, science & research branch, Tehran, Faculty of Humanities. [In Persian]
Hadavi, F. (2009). Measurement and evaluation in physical education (concepts-applications-tests), fifth edition. Tehran: Tarbiat Moalem University. [In Persian]
Hatami, H. (2014). Comparison of the effectiveness of traditional and combined teaching methods of physical education on the learning of the empirical scince and development of social skills of skills of secondary school students. Ph.D. thesis, Islamic Azad university of sciences and research branch, Tehran. [In Persian]
Housner, L. D. (2009). Integratied physical Education ’A Gige for The Elementery classroom Teacher. (2ED) west university, 89-92.
Hraste, M., De Giorgio, A., Jelaska, P. M., Padulo, J., & Granić, I. (2018). When mathematics meets physical activity in the school-aged child: The effect of an integrated motor and cognitive approach to learning geometry. PLoS One13(8), e0196024.
Kalantar Goraishi, M. (2011). The Impact of Combined Learning on Participatory Learning and Learning in the Level of Self-Efficacy, Self-Esteem, and Academic Achievement. journal of research in educational systems, 5(12), 89-107. [In Persian]
Katlin, R. (1992). Integration from The Student Perspective: Costructing Meaning. Center of The Learning and Teaching of Elementary Subjects.
Kazempour, A. (2016). The Impact of Combined Arithmetic in Math on Students' Learning and Creativity. Quarterly Journal of Creative Arts in the Humanities, 6(1), 73-90. [In Persian]
Maleki, H. (2005). Integrated Approach to the Curriculum (Book of the Year of the Curriculum Association of Iran): Association of Parents and Managers. [In Persian]
Mehrmohammadi, M. (2008). Curriculum of views, approaches and perspectives (Second Edition). Tehran: Samt. Human Sciences Research and Development Center, Mashhad, Publishing Company (Astan Quds Razavi Publishing). [In Persian]
Mozaffari, S. A. A. (2001). Learning lessons in combination with physical education. Journal of Daneshvar, 338, 8(33), 65-70. [In Persian]
Nezakatgoo, B., & Fathi, J. (2019).Effectiveness of language teaching with Moodle's help on performance of comprehension in Iranian Learners. Journal of research in educational systems, 13(44), 119-137. [In Persian]
Placek, J. H., & Sullivan, O. M. (1997). The Many Face of Integrated Physical Education. JOPERD., 68(1), 98-105.
Rauschenbach, J. (1996). Tying It All Together Integrating Physical Education & Other Subject Areas. JOPERD, 67(2), 2-8.
Rostami Nasab, A. A., Khanehbaz, A., & Fazilatpour, M. (2015).  The study of the effect of teaching the book of thought and life style on learning the thinking and lifestyle and students skills in Qaleh Ganj city in the academic year of 1393-94. Journal of research in educational system, 9(29), 81-105. [In Persian]
Smith, T. K. (1997). Authentic assessment: Using a portfolio card in physical education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance68(4), 46-52.
Thompson, S. D., & Robertson, J. L. (2015). The Effects of integrating mathematics into the physical education setting. Master of Arts in Education action Reaserch, 101.
Vazou, S., Saint-Maurice, P. F., Skrade, M., & Welk, G. (2018). Effect of integrated physical activities with mathematics on objectively assessed physical activity. Children5(10), 140.
Yaghoti, H., Javadipour, M., & Khosravi, A.A. (2014). Integrated approach in primary school physical education curriculum: a possible explanation of the exports view. Journal of theory & practice in curriculum, 1(2), 149-164. [In Persian]
آزمون، ج. و جوادی، م. (1391). راهنمای معلم تربیت‏بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان دوم ابتدایی، چاپ اول: وزارت آموزش‏وپرورش.
آقازاده‏، م. و سنه، ا. (1390). تاریخچه برنامه درسی تربیت‏بدنی. مجله رشد آموزش تربیت‏بدنی، 39، 20-23.
احمدی، پ. (1390). طراحی و سازمان‏دهی محتوای برنامه درسی: رویکرد بین‏رشته‏ای در برنامه درسی تلفیقی. چاپ اول. تهران: آییژ.
احمدی، پ. (1387). تحلیلی بر کثرت و تنوع مفهوم تلفیق در حوزه برنامه درسی. دانشگاه الزهراء.
امین‏زاده، ا. و حسن‏آبادی، ح. (1391). مهارت‏های بنیادی در کودکان دارای ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن. روان‏شناسی تحولی: روان‏شناسان ایرانی. 8(31)، 235-245
حاتمی، ح. (1393). مقایسة اثربخشی روش‏های تدریس سنتی و تلفیقی تربیت‏بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعة مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر مقطع دوم راهنمایی. رساله دکتری. دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
رستمی‏نسب، ع. ع.، خانه‏باز، ع. و فضیلت‏پور، م. (1394). بررسی تأثیر آموزش کتاب تفکر و سبک زندگی بر یادگیری تفکر و سبک زندگی و مهارت‏های دانش‏آموزان شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی 94-93. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 9(29)، 81-105.
عالی‏زاده، ب.، محمدزاده، ح. و حسینی، ف. س. (1392). مقایسه‏ی شاخص‏های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت‏های بنیادی دانش‏آموزان پسر 10-7 ساله با وضعیت اقتصادی- اجتماعی مختلف. فصلنامه رفتار حرکتی، 13، 155-166.
کاظم‌پور، ا. (1395). تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش‏آموزان. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار در خلاقیت در علوم انسانی، 6(1)، 73-90.
کلانتر قریشی، م. (1390). تأثیر آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط در خودکارآمدی، عزت‏نفس و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 5(12)، 89-107.
فهیمی‏نژاد، ع. (1392). مقایسه اثر دو روش تدریس سنتی و تلفیقی بر میزان یادگیری ریاضی و فارسی و تربیت‏بدنی در دانش‏آموزان پسر اول ابتدایی. رساله دکتری. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. دانشکده‏ی علوم انسانی.
مظفری، س. ا. ا. (1380). آموزش دروس در تلفیق با تربیت‏بدنی. مجله دانشور، 338.
ملکی، ح. (1384). رویکرد تلفیقی به برنامه درسی (کتاب سال انجمن برنامه‏ریزی درسی ایران): انجمن اولیا و مربیان.
مهر محمدی، م. (1387). برنامه درسی نظرگاه‏ها، رویکردها و چشم‏اندازها (ویراست دوم). تهران: سمت. مرکز تحقیقات و توسعه علوم انسانی، مشهد، شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی).
نزاکت‏گو، ب. و فتحی، ج. (1398). اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل بر عملکرد درک مطلب زبان‏آموزان ایرانی. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 13(44)، 119-137.
هادوی، ف. (1388). اندازه‏گیری و ارزشیابی در تربیت‏بدنی (مفاهیم- کاربرد- آزمون‏ها)، چاپ پنجم. تهران: دانشگاه تربیت‏معلم.
هومن، ع. (1384). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: پارسا.
یاقوتی، ح.، جوادی‏پور، م. و خسروی، ع. ا. (1392). رویکرد تلفیقی در برنامه‏ی درسی تربیت‏بدنی مقطع ابتدایی: تبیین امکان از دیدگاه متخصصان. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 1(2)، 149-164.
References
Aghazadeh, M., & Sana, A. (2011). History of physical education curriculum. Journal of Growth education physical education, 39, 20-23. [In Persian]
Ahmadi, P. (2011). Design and organize course program content: An interdisiciplinary approach to integrated curriculum, first edition. Tehran: Ayiyz. [In Persian]
Ahmdi, P. (2008). An analysis of the plurality and diversity of the concept of integration in the curriculum. Alzahra university. [In Persian]
Alizadeh, B., Mohammadzadeh, H., & Hossini, F. S. (2013). Comparison of body measurements, physical activity and basic skills of male students aged 7-10 years with different socioeconomic status. journal of motor behavior, 13, 155-166. [In Persian]
Aminzadeh, A., & Hasanabadi, H. (2012). Basic in children with mathematics disability and co-morbid mathematics and reading disability. Developmental psychological, Iranian psychologists, 8(31), 235-245. [In Persian]
Azmoon, J., & Javadi, M. (2012). Physical education teachers guide primary special for secondary primary teachers, first edition: Ministry of education. [In Persian]
Berlin, D. F., & Lee, H. (2005). Integrating science and mathematics education: Historical analysis. School Science and Mathematics105(1), 15-24.
Bryan, J. A., & Fennell, B. D. (2009). Wave modelling: a lesson illustrating the integration of mathematics, science and technology through multiple representations. Physics education44(4), 403.
Erwin, H. E., Abel, M. G., Beighle, A., & Beets, M. W. (2011). Promoting children’s health through physically active math classes: a pilot study. Health Promotion Practice12(2), 244-251.
Fahiminejad, A. (2013). Comparison of the effect of two traditional and final teaching methods on the amount of mathematical and physical education and physical education in elementary school students. Ph.D. Thesis.Azad Islamic university, science & research branch, Tehran, Faculty of Humanities. [In Persian]
Hadavi, F. (2009). Measurement and evaluation in physical education (concepts-applications-tests), fifth edition. Tehran: Tarbiat Moalem University. [In Persian]
Hatami, H. (2014). Comparison of the effectiveness of traditional and combined teaching methods of physical education on the learning of the empirical scince and development of social skills of skills of secondary school students. Ph.D. thesis, Islamic Azad university of sciences and research branch, Tehran. [In Persian]
Housner, L. D. (2009). Integratied physical Education ’A Gige for The Elementery classroom Teacher. (2ED) west university, 89-92.
Hraste, M., De Giorgio, A., Jelaska, P. M., Padulo, J., & Granić, I. (2018). When mathematics meets physical activity in the school-aged child: The effect of an integrated motor and cognitive approach to learning geometry. PLoS One13(8), e0196024.
Kalantar Goraishi, M. (2011). The Impact of Combined Learning on Participatory Learning and Learning in the Level of Self-Efficacy, Self-Esteem, and Academic Achievement. journal of research in educational systems, 5(12), 89-107. [In Persian]
Katlin, R. (1992). Integration from The Student Perspective: Costructing Meaning. Center of The Learning and Teaching of Elementary Subjects.
Kazempour, A. (2016). The Impact of Combined Arithmetic in Math on Students' Learning and Creativity. Quarterly Journal of Creative Arts in the Humanities, 6(1), 73-90. [In Persian]
Maleki, H. (2005). Integrated Approach to the Curriculum (Book of the Year of the Curriculum Association of Iran): Association of Parents and Managers. [In Persian]
Mehrmohammadi, M. (2008). Curriculum of views, approaches and perspectives (Second Edition). Tehran: Samt. Human Sciences Research and Development Center, Mashhad, Publishing Company (Astan Quds Razavi Publishing). [In Persian]
Mozaffari, S. A. A. (2001). Learning lessons in combination with physical education. Journal of Daneshvar, 338, 8(33), 65-70. [In Persian]
Nezakatgoo, B., & Fathi, J. (2019).Effectiveness of language teaching with Moodle's help on performance of comprehension in Iranian Learners. Journal of research in educational systems, 13(44), 119-137. [In Persian]
Placek, J. H., & Sullivan, O. M. (1997). The Many Face of Integrated Physical Education. JOPERD., 68(1), 98-105.
Rauschenbach, J. (1996). Tying It All Together Integrating Physical Education & Other Subject Areas. JOPERD, 67(2), 2-8.
Rostami Nasab, A. A., Khanehbaz, A., & Fazilatpour, M. (2015).  The study of the effect of teaching the book of thought and life style on learning the thinking and lifestyle and students skills in Qaleh Ganj city in the academic year of 1393-94. Journal of research in educational system, 9(29), 81-105. [In Persian]
Smith, T. K. (1997). Authentic assessment: Using a portfolio card in physical education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance68(4), 46-52.
Thompson, S. D., & Robertson, J. L. (2015). The Effects of integrating mathematics into the physical education setting. Master of Arts in Education action Reaserch, 101.
Vazou, S., Saint-Maurice, P. F., Skrade, M., & Welk, G. (2018). Effect of integrated physical activities with mathematics on objectively assessed physical activity. Children5(10), 140.
Yaghoti, H., Javadipour, M., & Khosravi, A.A. (2014). Integrated approach in primary school physical education curriculum: a possible explanation of the exports view. Journal of theory & practice in curriculum, 1(2), 149-164. [In Persian]