نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت اموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی 1397-98 انجام پذیرفت. این پژوهش ازنظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود و ازنظر روش رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه 18 آموزش‌وپرورش شهر تهران بودند که ازاین‌بین 23 نفر از افراد صاحب‌تجربه در زمینه موضوع مطالعه (متخصص در مدیریت آموزشی از دو حوزه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی) به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در فرایند مصاحبه‏های پژوهش که به‌صورت نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد، مشارکت داده شدند. پایایی مصاحبه‏ها با استفاده از دو بار ارائه به متخصصین مورد تأیید قرار گرفت. داده‏های گردآوری‌شده مورد تحلیل مضامین قرار گرفتند و بر اساس نظام کدگذاری باز، گزینشی و محوری در روش نظریه‏پردازی داده بنیاد (مطابق با رویکرد اشتراوس و کوبین) تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‏ها مدل مفهومی نهایی پژوهش نشان داد که عوامل شناسایی‌شده حاصل از بخش کیفی شامل 1) عوامل تشکیل‌دهنده که دربرگیرنده برنامه‌ریزی استراتژیک مربیگری و ارزشیابی 2) عوامل اثرگذار که عبارت بودند از فرهنگ‌سازمانی، ساختار سازمانی و صلاحیت حرفه‏ای و 3) عوامل اثرپذیر که عبارت بودند از تغییرپذیری، یادگیری مستمر سازمانی و اشتیاق شغلی. همچنین یافته‏ها حاصل از گراندد تئوری نشان داد که از میان 147 شاخص (گویه) موجود، 33 مؤلفه اصلی قابل‌شناسایی بودند بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه‏های موجود این ابعاد و مؤلفه‌ها نام‏گذاری شده‏اند. نتایج این یافته‏ها نشان می‏دهد که با اعمال مدیریت غیرمتمرکز، می‏توان به توسعه و بهسازی سازمان آموزش‌وپرورش امید داشت و از طرف دیگر، همه افراد ذینفع آموزش‌وپرورش یاد می‏گیرند که مسئول یادگیری خود باشند. این موضوع، انجام مدیریت غیرمتمرکز را تسریع و تسهیل می‏کند و علاوه بر ایجاد انگیزه، به اشتیاق نسبت به کار کمک می‏کند.

کلیدواژه‌ها

رضایی، م. م.؛ مرزوقی، ر.؛ سلیمانی بالاوی، ا.؛ مظاهری، ر. (1393). تمرکز و عدم تمرکز در نظام آموزشی. شیراز: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راهکارها، مرکز همایش‏های علمی همایش نگار.
فاطمی، ا.؛ فولادیان، م. (1388). نظام آموزشی و بازدهی آموزشی: مطالعه تطبیقی 70 کشور جهان. نشریه راهبرد فرهنگ. 7(2): 130-103.
مهر محمدی، م. (1397). مدیریت هم‌زمان مدارج تمرکززدایی در نظام برنامه‌ریزی درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی.4(1):1-16.
Ada, S., Baysal, Z. N., & Erkan, S. S. Ş. (2016). An example of decentralized management in education: provincial directory model. Journal of education and training studies4(10), 266-270.
Andersson, R., Quigley, J. M., & Wilhelmsson, M. (2009). Urbanization, productivity, and innovation: Evidence from investment in higher education. Journal of Urban Economics66(1), 2-15.
Booranakit, N., Tungkunanan, P., Suntrayuth, D., & Ebenezer, J. (2018). Good Governance of Thai Local Educational Management. Asia-Pacific Social Science Review18(1), 62-77.
Brimley, V., Garfield, R. R., & Verstegen, D. A. (2005). Financing education in a climate of change.
Jedaman, P., Buaraphan, K., Pimvichai, J., Yuenyong, C., & Jeerasombat, S. (2019). Educational management in transition of science: Policies and strategic leaders for sustainable education 4.0 in the 21st century science classroom. In AIP Conference Proceedings, 2081)1(, 22-32.
Levin, H. M. (1991). Raising productivity in higher education. The Journal of higher education, 62(3), 241-262.
Nagy, S., & Scribner, S. (2017). Linking Centralized and Decentralized Nursing Education.
Pop, C., Cioara, T., Antal, M., Anghel, I., Salomie, I., & Bertoncini, M. (2018). Blockchain based decentralized management of demand response programs in smart energy grids. Sensors18(1), 162.
Richardson, J., Millage, P., Millage, J., & Lane, S. (2014). The effects of culture on leadership styles in China, Germany, and Russia. Journal of Technology Management in China, 9(3), 45-64.
Naderi, A., Shaabani, F., Esmaeili, A., Salman, Z., Borella, E., & Degens, H (2018) Effects of Low and Moderate Acute Resistance Exercise on Executive Function in Community-Living Older Adults. Sport, Exercise, and Performance Psychology. ISSN 2157-3905 (In Press)
Son, N. Q. (2018). Enhancing efficiency operation of the education management information system in ethnic minorities boarding secondary schools in the northern mountainous province in the context of the Industrial Revolution 4.0-Situation and Solutions. Journal of ethnic minoritirs research, 4(22), 61-74.
Swisher, L. L., Woodard, L. J., Quillen, W. S., & Monroe, A. D. (2010). Centralized and decentralized organizational models of interprofessional education for physical therapist and medical students. Journal of Physical Therapy Education24(1), 12-18.
Taye, M., Sang, G., & Muthanna, A. (2019). Organizational culture and its influence on the performance of higher education institutions: The case of a state university in Beijing. International Journal of Research8(2), 77-90.
Waddington, D. (2018). Challenges of Canada's Decentralized Education System. College Quarterly21(2), 21-34.
Zapata-Barrero, R. (2015). Multiple diversity in a decentralized education system. In Diversity management in Spain. Manchester University Press.