نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی، گروه مدیریت آموزشی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات متحده عربی

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد تمام، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی به‌منظور ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی در سال 1398 انجام پذیرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر برحسب نوع داده آمیخته (اکتشافی)، برحسب هدف، کاربردی-بنیادی، ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی و ازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شعب بانک ملی ایران بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 10 نفر برای بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نیز، جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملی ایران، شعب تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‏ای مرحله‏ای، تعداد 346 نفر از کارکنان بانک ملی به‏عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‏های به دو روش کتابخانه‏ای و میدانی انجام پذیرفت. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه شامل روایی صوری، محتوا و روایی سازه بود و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (عوامل ساختاری: 0.794، عوامل محتوایی: 0.836، عوامل زمینه‏ای: 0.825) و ضریب پایایی ترکیبی (ابعاد فردی: 0.736، ابعاد آموزشی: 0.838، ابعاد سازمانی: 0.779)، اندازه‏گیری و مورد تایید قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل داده‏ها در بخش کیفی تحلیل محتوای متن (کدگذاری) و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. در بخش استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه‏ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی شامل عوامل فردی، آموزشی و سازمانی است. همچنین یافته‏های حاصل از پژوهش نشان داد که در وضعیت موجود، عوامل فردی ارتقای نظام آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

بیات، س.، قلی پور، آ. و پورعزت، ع. (1393). شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری شهر یادگیرنده در منطقه 6 شهرداری تهران. فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ، 11(31)، 156-139
بینش، م. و حسینیان، س. (1391). بالندگی فردی و سازمان: چگونه می‏توانیم در زندگی فردی و سازمانی پرانرژی، نوآور و موفق باشیم؟. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
پیدایی، م. (1388). آسیب‌شناسی آموزش کارکنان با تأکید بر اثربخشی آن در سازمان‌های ایرانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
رستمی، م. (1384). توسعه منابع انسانی از برنامه‌ریزی تا عمل. تهران: مدیریت امور اداری و تشکیلات.
عباسی ا.، رشیدی. ع. (1391). بررسی تأثیر اجرای دوره‏های آموزشی بر عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی.فرایند مدیریت و توسعه، ۲۵ (۳): ۱۲۱-۱۴۳.
عموزاد، م.، قهرمانی، م.، خراسانی، ا و فراستخواه، م (1394). بررسی نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان‌های ایرانی (مطالعه وضعیت موجود). آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(6)، 25-1
Everett, J. A. C., Faber, N. S., Savulescu, J., & Crockett, M. J. (2018). The costs of being consequentialist: Social inference from instrumental harm and impartial beneficence. Journal of Experimental Social Psychology, 79, 200-216. doi: 10.1016/j.jesp.2018.07.004.
Fallen, T. (1997). Core symptom pattern of social phobia. Depress-Anxiety. 4(5): 223-232.
Gazdar, A. (2017). PL05. 01: Pathology. Journal of Thoracic Oncology, 12(1), S12-S13.
Giner-Sorolla, R., & Chapman, H. A. (2017). "Beyond purity: Moral disgust toward bad character": Corrigendum. Psychological Science, 28(12), 1871. https://doi.org/10.1177/0956797617736343.
Han, H., Kim, J., Jeong, C., & Cohen, G. L. (2017). Attainable and relevant moral exemplars are more effective than extraordinary exemplars in promoting voluntary service engagement. Frontiers in Psychology, 8, Article 283.
Helzer, E. G., & Critcher, C. R. (2018). What do we evaluate when we evaluate moral character? In K. Gray, & J. Graham (Eds.), Atlas of moral psychology (pp. 99–107). New York, NY: The Guilford Press.
Krause, K. W. (2016). Pathology or Paradigm Shift? Human Evolution, Ad Hominem Science and the Anomolous Hobbits of Flores. Skeptical Inquirer.
Mayer J (2001). Lay participation in care in a Hospital setting. Nursing Praxis: Portsmouth, England: International.
Peters, M. (1997). Education and the postmodern condition. Praeger Publishers.
Rummler, G. A. (1986). Organization redesign. Introduction to performance technology, 1.
Yu, H., Gao, X., Zhou, Y., & Zhou, X. (2018). Decomposing gratitude: Representation and integration of cognitive antecedents of gratitude in the brain. Journal of Neuroscience, 38, 4886–4898.