نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی روش توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کیفی پژوهش، با تحلیل محتوای اسناد مصوب دانشگاه (از جمله کتابچه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه و نیز سند راهبردی دانشگاه)، شایستگی‌های مورد انتظار از کارکنان شناسایی گردید. سپس با مراجعه به سرپرستان کارکنان، لیست شایستگی‌های شناسایی شده تکمیل و اصلاح گردید. در بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه میزان اهمیت شایستگی‌های شناسایی‌شده در مسیر شغلی کارکنان با نظرسنجی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که شایستگی‌های شناسایی شده برای کارکنان دانشگاه را می‌توان در قالب پنج دسته از شایستگی‌های ‌محوری دسته‌بندی نمود که عبارتند از: شایستگی‌های فردی، میان‌فردی، ادراکی، سازمانی و فنی. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که از دیدگاه کارکنان، شایستگی‌های فردی بیشترین اهمیت را در مسیر شغلی آنها دارند و در مراتب بعدی شایستگی‌های سازمانی، ادراکی، فنی و میان‌فردی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

بازرگان، ع. (1387). مقدمه‏ای بر روش‏های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
پورعابدی، م، ضرابی، و، سجادی نائینی، ح.، رضی، ز. (1395). طراحی مدل شایستگی چند بعدی مدیران و کارکنان. فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 2، 27-52.
درگاهی، ح.، علیپور فلاح‏پسند، م.، حیدری قره‏باغ، ه. (1389). ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی. راهبرد، 23، 91-113.
دیانتی، م.، عرفانی، م. (1388). شایستگی: مفاهیم و کاربردها. تدبیر، 206، 14-19.
سازمان مدیریت صنعتی (1382). گزارش طرح نیازسنجی آموزشی مدیران بر اساس شایستگی‏ها.
سوداگر، ح.، یزدان‏پناه، ز.، آل طه، س.، منصورکیانی، ع. (1393). بررسی رابطه بین شایستگی و رشد حرفه‏ای در کارکنان اداره کل محیط زیست خراسانی شمالی. فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، 40، 85-98.
گمینیان، و. (1382). توانمندسازی در آموزش و پرورش. فصلنامهمدیریتدرآموزشوپرورش. شماره 36، 111-120.
 هوشیار، و.، رحیم‏نیا، ف. (1392). ارائه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 13، 55-68.
Barton H, Barton L. )2011 (trust and psychological empowerment in the Russian work context"; Human Resource Management Review; 21(3).
Campion M A, Fink A A, Ruggeberg B J, Carr, L, Phillips G M, Odman R.B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. Personnel Psychology; 64(1): 225-262.
Cardy R L, Selvarajan, T T. (2015). Competencies: Alternative frameworks for competitive advantage. Business Horizons; 49: 235-245.
Chung- Herrara B G, Enz C A., Lankau M J. (2003). “Grooming future hospitality leaders: A Competencies model”. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly; 44(3): 17-25.
Clark J, Armit K. (2012). “Leadership competency for doctors: a framework”, Leadership in Health Aervices;” Vol. 23 No. 2, pp. 115-129.
Cochran G. (2013). Developing a Competency Model for a 21th Century Extension Organization, Ohio State University, a doctor of dissertation; 83: 179-193.
Cooper K. (2014). “Effective Competency Modeling abd Reporting”. AMACOM. New York. NY.
Cornett P A, Parsons M L. (2009)." Developing leaders through the healthy workplace intervention"; Perioperative Nursing Clinics; 4(1).
Crawford L N, Anat H. (2014). Competencies for managing change, International journal of project management; 28 (4): 45-83.
Dimitriades Z. (2004)"Individual, job, organizational and contextual correlates of employment empowerment: Some greek evidence ";Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies; 9(2): 20-29.
Draganidis F, Mentzas G. (2016). Competency Based Management: A Review of Systems and Approaches, Information Management & Computer Security; 14(1): 51 - 46.
Gaminian V. (2004). EmpowermentinEducation. Journal of management in Education. Numbers of 25 & 26.
Quinn R E, Spreitzer G M. (1997);"The road to empowerment: Seven questions every leader should consider organizational dynamics", Journal of quality management; 26)10(: 19-28.
Rothwell W J. (1994). Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within. New York: American Management Association.
Rodriguez D P. (2000). Developing competency models to promote integrated human resource practices. Human Resource Management; 41(3): 309-324.
Sanchez J C, Levine E. (2009). What is (or should be) the difference between competency modeling and traditional job analysis? Human Resource Management Review; 19: 53-63.
Sanchez J C. (2010). University training for entrepreneurial competencies its impact on intention of creation, International Entrepreneurship and Management Journal; 7(2): 239-254 .
UNIDO. (2002). UNIDO Competencies.
Yates S M. (2009);" Professional competencies: Perspectives and challenges for the tertiary sector"; International Perspectives on Competence in the Workplace: Implications for Research, Policy and Practice, DOI 10.1007/978-1-4020-8754-7_5, 2009.
Yuvaraj D. (2011). A Study on the Brand Choice Decisions of Consumers With Reference to Cosmetics. Indian Journal of Applied Research; 4: 91-95. 10.15373/2249555X/June2014/28.