نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت، ارائه الگوی مطلوب و اعتبار سنجی آن است. جامعه‌ی پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت، در دانشگاه‌های استان خوزستان، و کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تعداد 440 نفر بودند و با توجه به استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه، به تعداد 210 نفر تعیین گردید. در این پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن مورد تائید قرارگرفته، استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی با رویکرد تأییدی استفاده گردید. بر اساس یافته‌های پژوهش مؤلفه‌های الگوی مطلوب در ابعاد هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی، ارزش‌شناسی، زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی و دینی ارائه گردید. بر اساس این ابعاد 60 مؤلفه اصلی استخراج گردید. الگوی مطلوب طراحی و اعتبارسنجی شد. می‌توان گفت یکی از بهترین شیوه‌ها در تعلیم و تربیت استفاده از محبت است. پیشنهاد می شود دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت از این الگو نهایت استفاده را ببرند.

کلیدواژه‌ها

حسین زاده، ع.؛ قاسمی گورتی، ع. (1394). تبیین مهم‏ترین روش‏های عاطفی آسیب‏زا در تربیت با تکیه‏بر آیات قرآن کریم و احادیث ائمه. پژوهشنامه معارف قرآنی، 6(22)، 55-78.
حسن زاده، ف. (1388). روش تربیتی محبت در تعلیم تربیت اسلامی. دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
خواجه پور فیروزآبادی، ک.؛ هاشمی، ا.؛ رفعتی، ر. (1394). نقش محبت و مهرورزی در فرآیند تعلیم و تربیت. اولینکنفرانسبینالمللیمدیریت، اقتصاد، حسابداریوعلومتربیتی، دانشگاه پیام نور نکا.
ساکی، م.؛ موسوی، س. (1394). جایگاه محبت در تربیت: سبک زندگی اسلامی در عصر انتظار. دومینکنفرانسملیتوسعهپایداردرعلومتربیتیوروان‌شناسی، مطالعاتاجتماعیو فرهنگی، تهران.
شجاری، م. (1391). نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه. سومین همایش ملی سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی، دانشگاه زنجان، 3 آبان 1391.
شعبانی چافجیری، ه.؛ رخشنده نیا، س. ا.؛ حسینی اجداد، س. ا. (1391). الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با تکیه بر سه عنصر علم، محبت و آزادی از منظر دین. مطالعات الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، 1(1)، 121-154.
شریعتی، م. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر مهرورزی بر افسردگی و خود انتقادی دانشجویان دختر، فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 17(63).
کاشفی، م.ر. (1388). آیین مهرورزی. قم: بوستان کتاب.
Jones,A., Griffiths,M., Rowland,S., Phipps,A., )2014(. Kindness,Care and Love: Exploring the Hinterlands of Active Learning Relationships in Education. Hosted by Higher Education Research Group University of Edinburgh.
Kaplan,D., DeBlois,M; Dominguez,V, Michele E. Walsh (2016(. Studying the teaching of kindness: A conceptual model for evaluating kindness education programs in schools. Evaluation and Program Planning 58, 160–170.