نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده
معلمان بنا به نظر اندیشمندان علوم اجتماعی، و مطابق با اسناد تعلیم و تربیت نقش مهمی در بازتولید الگویی دارند. در تحقیق حاضر، واکاوی الگوهای مصرفی در بین معلمان به جهت تاثیر بازتولید فرهنگی و انتقال نسلی تدارک دیده شد. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری داده ها کمی و از نظر نوع هدف کاربردی ونیز، شیوه اجرایی آن از نوع کمی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان موظف(تعداد35797نفر)شاغل در مدارس دوره‌های ابتدایی و متوسطه شهر تهران 98-1397که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، تعداد400نفر به‌عنوان نمونه آماری برای اجرای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با تعداد38 سوال انتخاب شد، ضریب آلفای کرونباخ70% به دست آمد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری رگرسیون، تحلیل واریانس وتحلیل مسیر با کمک نرم افزارspss صورت گرفت. یافته‌ های تحقیق نشان داد: سرمایۀ اجتماعی با 25/0 بیشترین شدت تأثیر بر الگوی مصرف معلمان بر اساس الگوی نهایی وبلن داشته است. همچنین متغیر سرمایۀ اجتماعی با الگوی مصرف نهایی همبستگی دارند. ضریب تعیین تعدیل‌شده مطابق با نوع الگوی مصرف نهایی(وبلن) معادل 263/0 و سطح الگوی مصرف مصادره نهایی(دانلئویی) معادل 27/0 بوسیله متغیرهای مستقل تبیین می‌شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است الگوی مصرف در بین معلمان شهر تهران با سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن نسبت معکوس دارد و ازمیان عوامل زمینه ای سن و جنس با مصرف نهایی و مقطع تدریس و تاهل با مصرف مصادره نهایی رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژگان: الگوی مصرف نهایی (وبلن)، الگوی مصرف مصادره نهایی (دانلئویی)، سرمایه اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

الیاسی، م. و همکاران. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی دربین جوانان، مجله جامعه فرهنگی، 2(2)، 65-56.
ارمکی آزاد، ت. و سلیمان پور. ش. (1394). مصرف متظاهرانه معلم‏های منطقه 4 شهر تهران، نشریه جامعه، فرهنگ، رسانه، 5(17)، 30-11.
باکاک، ر. (۱۳۸2). مصرف، ترجمه خسرو صبوری، تهران: انتشارات شیرازه.
باکاک، ر. (1381). مصرف، ترجمه خسرو صبری، تهران: انتشارات شیرازه.
بوردیو، پ. (1384). شکل‏های سرمایه، سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، دمکراسی و توسعه، مترجم افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: انتشارات شیرازه.
بوردیو، پ. (1395). تمایز (نقد اجتماعی قضاوت‏های ذوقی)، مترجم حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.
پاتنام، ر. و همکاران، (1385)، سرمایه‏های اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه: افشین خاک باز، حسین پویان، تهران: نشر شیراز
عابدینی، ص. و مولایی، ق. (1391). بررسی جامعه‏شناختی رابطه سرمایه‏های اجتماعی، با میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خلخال. پژوهش‏نامه علوم اجتماعی. 6(3)، 96-77.
فلاحی، ا.، مولایی، ع.، قاضی، ش. (1391). اثر روش تدریس تغییریافته طرح کارایی تیم (TED) و سخنرانی بر رضایتمندی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه آموزش پزشکی، 1(1)، 12-7.
ریتزر، ج. و داگلاس جی، گ. (1390). نظریه جامعه شناسی مدرن، مترجم خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
سوندرز، پ. (1391). نظریه اجتماعی ومسئله شهری، ترجمه محمودشارع پور، تهران: تیسا.
وبلن، ت) 13۸۳) نظریه طبقه مرفه، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
Bocock, R. (1992).consumption and lifestyle. in: Bocock.R and Kenneth, T (eds), social and cultural forms of modernity, polity press in association with open university.
Bukodi, E. (2007). Social Stratification and cultural consumption in Hungry.
Bourdieu, P. (1984). Distinction. London: Routledge and Kegan Paul.
Bourdieu, P. (1996).The Rules of Art, Translated By Susan Emanuel, Polity Press.
Bourdieu, P. (1979)."Distinction", trans. Richard Nice, London and New vork, Routledge & Kagan paul.
Chan, T. & et al. (2007). Social stratification and cultural Consumption.
Clark, david. (2003), The consumer society and postmodern city, Routledge