نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت اموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،ایران

3 استادیار گروه مدیریت اموزشی،دانشگاه ازاد اسلامی،بابل،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. پژوهش حاضر در سال 98-1397انجام شده است. ‌این پژوهش با توجه به هدف کاربردی وبه لحاظ نوع داده هاجز پژوهش های تلفیقی یا ترکیبی می باشد.نمونۀ آماری در مرحله کیفی15 نفراز نخبگان علمی مرتبط با موضوع و همچنین اساتید باتجربه و متخصص دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی استان مازندران بودندبرای تعیین نمونه‌های‌این پژوهش وتعیین‌این گروه ازخبرگان ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با کدگذاری باز ومحوری به تحلیل داده‌های مصاحبه نیمه ساختاریافته در‌این مرحله پرداخته شد.جامعۀ آماری مرحله کمی‌این پژوهش، شامل رؤسا،مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودند. جامعه آماری پژوهش حاضر 140 نفر بوده و تعداد نمونۀ آماری با استفاده از فرمول کوکران 104 نفر برآورد شده است.در مرحله کمّی پژوهش، براساس معیارهای استخراج شده از مرحله کیفی به طراحی پرسش نامه پرداخته شد. پرسشنامۀ پژوهش محقق ساخته با 57 سوال بوده، سوالات و مؤلفه‌های آن با استفاده از نتایج حاصل از مطالعۀ کیفی تدوین شد. بعد از تأیید روایی صوری و محتوایی در قسمت پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید، که مقدار آن بالاتر از 7/0 محاسبه شد، که بیانگر پایایی لازم می‌باشد. برای بررسی مدل طراحی شده از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Pls استفاده شد . نتایج حاصل از‌این تحقیق برازش مدل تاثیرگذاری تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سکوت سازمانی را در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران مورد تایید قرار داد.

کلیدواژه‌ها

افخمی اردکانی، م. و خلیلی صدرآباد، ا. (1391). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی. پژوهش‏های مدیریت عمومی، 5(18)، 65-83
افجه، ع.، دهقانان، ح. و مهاجر، م. (1395). نقش میانجی پرخاشگری در رابطه بین سکوت سازمانی و قصد ترک سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
رفیعی، ر. (1393)، نقش واسطه گری حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان دارایی یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
زارعی‏‏، ح.؛ طاهری، ف. و سیار، الف. (1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، (6) 21، 104-77.
شجاعی، س. (1391)، بررسی سکوت سازمانی و راه‏های برون‎رفت، ماهنامۀ تدبیر، 244 (23) 244، 51-62.
عریضی سامانی، ح.؛ دیباجی، م. و صادقی، م. (1390). بررسی رابطه‏ی تعارض کار خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خود تسلط یابی در کارکنان اقماری، دوفصلنامه پژوهش‏های روان‌شناسی بالینی و مشاوره.
عنایتی، ت.؛ عالی پور، ع. و یعقوبی، ا. (1398). رابطه اعتماد و سکوت در بهبود فضای اخلاقی کار: نقش میانجی حمایت سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری.
کهکی، ف. و محسنی، س. (1395). بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و ادراک حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه پیام نور، پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری،  4(2)، 26- 35.
نصراصفهانی، ع. و آقاباباپور دهکری، ط. (1392). بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان، ‏جامعه‏شناسی کاربردی، 24(4)، ‏ 139-162
AL-Abrrow, H. A. (2018). The effect of perceived organisational politics on organisational silence through organisational cynicism: Moderator role of perceived support. Journal of Management & Organization, 1-20.
Alniaçik, Ü., K., Erat, S.,, & Çiftçioğlu, A. B(2017). Effect Of Perceived Organizational Support On Organizational Silence And Task Performance: A Study On Academicians, Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 82, 1, 150-169.
Drentea, Z. (2012). Social and emotional support and links to physical health. Current Opinions in Psychiatry. 21(5): 201–205
Harris, M., Martin, M., & Martin, D. (2013). The relationship between psychological well-being and perceived wellness in graduate- level counseling students. Higher Learning Research Communications, 3 (2), 14-32.
Huang, X, Van De Vliert, E., & Van Der Vegt, G. (2005), "Breaking the Silence Culture: Stimulation of Participation and Employee Opinion Withholding Cross Nationally",. Management and Organization Review.
Henriksen, K. and Dayton, E. (2006). Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety. HSR: Health Services Research, 41(4): 1539-1554.
Karaka, H. (2013). An exploratory study on the impact of organizational silence in Hierarchical organizations: Turkish national police case. European Scientific Journal. 9(23), 38-50.
Morrison, E. W. (2011). Employee voice behavior: Integration and directions for future research. The Academy of Management Annals. 5, 1. P 373-412.
Van Dyne, L. Ang, S. & Botero, I. C. (2003) Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies, 40(6): 1359-1392.
Polat, S. (2018). The relationship between work-family conflict, organizational silence and social support in nurses at a university hospital, Journal Of Psychiatric Nursing, DOI: 10.14744/phd.2018.38278 J Psychiatric Nurs 2018;9(3):195-204
Yıldız, E. (2013). Enigma of Silence in Organizations: What Happens To Whom and Why?. Beykent University Journal of Social Sciences,6(2), 30-44