نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا، علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 استادیار علوم تربیتی، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

3 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر برچابکی سازمانی به‌منظورارائه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم‌افزار SPSS , LISREL وآماره‌های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی به تعداد 337 نفر بودند.با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) واز طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 181 نفربه‌عنوان آزمودنی انتخاب شد.لازم به‌ذکر است که به‌منظور تعمیم پذیری بیشتر وجلوگیری از ریزش حجم نمونه 200 پرسشنامه در میان آزمودنی‌ها توزیع شدوعملیات آماری برروی 200 آزمودنی صورت گرفت.داده‌های گردآوری شده ازطریق نرم افزار maxqda دربخش کیفی وتحلیل مصاحبه ها،عوامل موثرتعیین شده و سپس به اتکای تحلیل عاملی تاییدی نهایی شده است؛ ویافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اثرگذار بر چابکی دردانشگاه نیز شامل: عوامل سازمانی (ساختار، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی) ؛ عوامل راهبردی (بهبود کیفیت، سیاست های آموزشی و پژوهشی، توسعه فناوری) ؛ عوامل انسانی (مدیران، کارکنان، اعضا هیئت علمی) می باشند . بدین ترتیب ضمن تدوین مدل نهایی چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی درجه تناسب مدل ارائه شده مشخص و برازش آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که وضعیت مولفه‌ها و ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان در وضعیت مطلوب می‌باشد .

کلیدواژه‌ها

ابراهیمیان جلودار، س. ی. و ابراهیمیان جلودار، س. م. (1390). چابکی سازمانی، سرعت پاسخگویی و انعطاف پذیری سازمانی، توسعه‏یانسانیپلی، 39(2)، 61-77.
آذر، ع.، ، نقوی، س. ع. و اسعدیان، م. (1394). در تحقیقی با عنوان اولویت بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی شهر یزد؛ فصلنامهپژوهشوبرنامهریزیدرآموزشعالی، 21(1)، 41-56.
. جوانمردی، م.، کرباسیان، م.، خبوشانی، الف. و زنجیرچی، م. (1390). طراحی یک رویکرد تلفیقی از الگوی ساختار تفسیری (ISM) و AHP-TOPSIS فازی برای انتخاب و رتبه بندی تأمین کنندگان چابک. مدیریت تولید و عملیات، 2(1)، 34-107.
خاوری، ع.، آراسته، ح. و جعفری، پ. (1397). تأثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت‏های چابکی دانشگاهی، فنآوریاطلاعاتوارتباطاتدرعلومتربیتی، 1(2)، 36-44.
عباس پور، ع.، آقازاده، ا. و باقری کراچی، ا. (1391). طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاهها. فصلنامهمطالعاتمدیریت (بهبودوتحول)، 22(39).
محمدی، ج.، ودادهیر، الف. و محمدی، ف. (1391). «مناسبات سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی»، مجلۀ جامعه‏شناسی ایران، 13(4)، 1-23.
Amirnejad, G., Memarzadeh, G., & Amirnejad, F. (2015). The Inflntial Factors in Organization Agility of Employees of South Oil Company. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(1), 49-56.
Baker, V. R. (2017), Debates—Hypothesis testing in hydrology: Pursuing certainty versus pursuing uberty, Water Resour. Res, 53, 1770– 1778, doi:10.1002/2016WR020078.
Basol, E., & Dogerlioglu, O. (2014). Structural Determinants of Organizational Effectiveness. Journal of Organizational Management Studies, 2014, 1-13.
Chen, J., Wang, D., & Pan, S. (2011). Understaning Organizational Agility Development for Government– A Proccess Model of Resource Configuration. PACIS 2011 Proceedings, 42.
Doz, Y. I., & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic Agility Long: A leadership agenda for accelerating business model renewal. Long Range planning, 43(2-3), 370-382.
Dries, N., Vantilborgh, T., & Pepermans, R. (2012). The role of learning agility and career variety in the identification and development of high potential. Personnel Review, 41(3), 1-25.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Nikpour, A., & Berkam, Y. (2012). Organizational agility and achieve an agile organization model. Jasmine strategy. 1 (30): 151-71.
Qin, R., & Nembhard, D. A. (2010). Workforce agility for stochastically diffused conditions-A real options perspective. International Journal of Production Economics, 125(2), 324-334.
Ramesh, G., & Devadasan S. R. (2007). Literature Review on the Agile Manufacturing Criteria. Journal of Manufacturing Technology Management, 18(2), 182-201.
Raschke, R. (2010). Process-based view of agility: The value contribution of IT and the effects on process outcomes. International Journal of Accounting Information Systems, 11(4), 279-313.
Saha, N., Gregar, A., & Saha, P. (2017). Organizational agility and HRM strategy. International Journal of Organizational Leadership, 6, 323-334.
Presenting a Model to Identify Factors Affecting Organizational Agility and Its Status in Farhangian University (Case Study: Khorasan Razavi Province)