نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد، راهبردهای تحقق و پیامدهای ناشی از اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در سال 1398 انجام شده است. روش ﭘﮋوﻫﺶﻛﻴﻔﻲ مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ داده ﺑﻨﻴﺎد بوده است. در اﻳﻦ پژوهش جامعه آماری شامل صاحب نظران و اساتید حوزه مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان کشور بودند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده ها از با بهره گیری از روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان به دست آمد. روایی صوری و محتوایی با کسب نظر از خبرگان تایید شد .به جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. یافنه های پژوهش حاکی از آن است که مهم‌ترین ابعاد و مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر شامل رضایت مشتریان و پاسخگویی به آنها، سازمان یادگیرنده، و آینده نگری است. همچنین تمرکززدایی آموزش، فرهنگ تفکر سیستمی ، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی اثربخش به عنوان مهمترین راهبردها و نیز رشد حرفه ای فرهنگیان، رویکردهای نوین در مدیریت وماموریت گراتر شدن ، ارتقای اثربخشی آموزش و یادگیری، و انعطاف پذیر شدن دانشگاه فرهنگیان به عنوان پیامدهای استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان می باشند. نتایج به دست آمده از 12بعد اصلی و 365مولفه ی فرعی پژوهش نشان داد که، رضایت مشتریان، تمرکززدایی و ارتقای اثربخشی فرایند یاددهی-یادگیری دارای بالاترین شرایط اهمیت بوده است.

کلیدواژه‌ها

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. (1390). وزارت آموزش و پرورش.
احمدی، غ. و رجایی پور، س. (1382). بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش، فصلنامهمدیریتدرآموزشوپرورش، 33 و 34، 143- 146.
ایرانزاده، س. (1392). جهانیشدنوتحولاتاستراتژیکدرمدیریتوسازمان، تبریز: مؤلف.
حسین زاده، ا. (1386). بررسیدیدگاههایمتخصصانوکارکناننسبتبهمؤلفه‏هایمدیریتکیفیت بهمنظورارائهچارچوبادراکیبرایدبیرستانهایمتوسطهآموزشوپرورششهرستان اهر در سال تحصیلی 86- 85، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
خنیفر، ح. و حیدرنیا، ز (1385). رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات، فرهنگ مدیریت، 4(14)، 87-116.
دلگشایی، ب. و همکاران (1388). ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در مجتمع آموزشی -درمانی حضرت رسول اکرم ص). دانشگاه علوم پزشکی ایران، فصلنامهپایش، 3(3)، 212.
دلاور، ع. (1380). روش‏ تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
رضویه، ا. (1392). روش‏های پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی، شیراز: دانشگاه شیراز.
فراستخواه، م. و منیعی، ر (1393). عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در سیاستگذاری آموزش علی و برنامه ریزی دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 20(4)، 29-53.
فرنیا، م. و محمد پور ارمنیان، آ. (1389). بررسی وضعیت مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارائه راهکارهای مناسب بهبود، فصلنامه علوم تربیتی، 1(4)، 82-107.
فروتنی، ز، و بحرینی، ع (1392). سنجش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه پیام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی). نامه آموزش عالی، 6(23)، 143-170.
مظفری، م، . وسجادی نیا، ز (1395). مروری بر مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر، دومین کنفرانس بین المللی پارادایم‏های نوین مدیریت – نوآوری و کارآفرینی، تهران.
نیک نیاز، ع. و همکاران. (1380). الزامات مدیریت جامع کیفیت، تهران: خلاصهمقالاتاولینهمایشکشوری مدیریتجامعکیفیت، تهران.
نادری، ن.، و سلیمی، ج. (1386). بررسی کاربرد برخی شاخص‏های TQM در دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.1(18)، 27-44.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1379). آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه‏ها. بازیابی ازتارنما: https://vpap.um.ac.ir/images/84/baeneme _rizi_darsi/aeen_name/barnamerizi-vagozari1.pdf
یار محمدی، ا.(1385). بررسیآرایمدیرانوکارشناسانستادیمناطق آموزشوپرورشتهراندربارهروش‏هایاجراییمدیریتکیفیتجامع، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکدة روانششاسی و علوم تربیتی.
Campatelli G, Citti P, Meneghin A.)2012), Development of a simplified approach based on the EFQM model and Six Sigma for the implementation of TQM principles in a university administration. Total Quality Management & Business Excellence.;22(7):691-704.
Raj Kumar, Dixit Garg, T.K., Garg, (2014). Total quality management in Indian industries: relevance, analysis and directions, The TQM Journal, 21, 6: 607–622.
Ooi, K. B; Cheah. W. CH; Lin, B and The, P. L; (2010). TQM Practices and Knowledge Sharing: An Empirical Study of Malaysia’ s Manufacturing Organizations, Springer Science with Business Media, Published Online, 22 January, pp: 59-78.
Chen; SH. H; (2011). Improvement Strategies foot the Tools and Techniques of Quality Improvement: Utilization of a Performance Evaluation Matrix in the Taiwanese High –Tech Industry, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, Wiley Periodicals, INC. pp: 1-11.
Sarathy, P. S; (2012). TQM Practice in Real-State Industry Using AHP; Springer Science with Business Media, Published Online, 8 February; pp: 1-15.
Ekkuluri, Padmavati (2012). A Research Study on Estimation of TQM Factors Ratings through Analytical Hierarchy Process. Procedia Economics and Finance. 3 (55-61).
Koilakuntla, Maddulety; Patyal, Vishal. S; Moddil, Sachin & Ekkuluri, Padmavati (2012). A Research Study on Estimation of TQM Factors Ratings through Analytical Hierarchy Process. Procedia Economics and Finance. 3 (55-61).
Nejati, M., Bayat Nejad, F., (2007). Quality enhancement in medical Ducation, Lex ET Scientia International Journal, 1,4.
Tribus, m., (2013).TQM in Education, the theory and how to put in to work,ERIK