نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحدخرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی ، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحدخرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد آموزگاران در سالِ تحصیلی 97-1396 انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان یعنی افراد دارای سابقه تدریس در حوزه مدیریت استعداد، افراد دارای کتب و مقالات مرتبط، افراد دارای سابقه کار در وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها در حوزه مدیریت استعداد و هم‌چنین آموزگاران آگاه در زمینه مدیریت استعداد بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. بر اساس تحلیل داده‏های حاصل از مصاحبه‏ها، 42 شاخص استخراج گردید. در مرحله بعد پرسشنامه بسته پاسخ بر اساس شاخص‌های حاصل از مصاحبه‏ها و شاخص‌های مستخرج از ادبیات و پیشینه پژوهش (62 شاخص) بر مبنای طیف هفت‌درجه‌ای لیکرت با 104 گویه طراحی و تدوین گردید و طی سه راند در اختیار خبرگان قرار گرفت. در پایان هر راند داده‏های به‌دست‌آمده با استفاده از میانگین رتبه‏ای و ضریب توافق کندال تحلیل شدند. نتایج محاسبه ضریب توافق کندال در پایان راند سوم نشان داد چون مقدار به‌دست‌آمده برای آماره آزمون کندال (705/0) در سطح خطای 001/0=α معنادار است (001/0>sig)، چنین استنباط می‏شود که بین پاسخگویان در ارتباط با سؤالات توافق معنادار وجود دارد و مقدار به‌دست‌آمده بری آماره کندال حاکی از اتفاق‌نظر قابل‌قبول بین پاسخگویان است بنابراین در راند سوم مرحله کیفی به پایان رسید و مدل مدیریت استعداد آموزگاران با 36 شاخص و شش مؤلفه برنامه‌ریزی استراتژیک، شناسایی، گزینش، جذب، بهسازی و نگهداری پدیدار شد.

کلیدواژه‌ها

اقبال، ف. (1395). طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت‌علمی برای دانشگاه‌های استعداد محور. پژوهش‏های مدیریت عمومی. سال نهم، شماره سی و چهارم.
برزین، ح. امجدی، ج و علی پور، ع. (۱۳۹۳). مدیریت استعداد در آموزش‌وپرورش. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی.
چیز، پ.توماس، ر. و کریگ، ل. (2008). سازمان‌های استعداد محور. ترجمه عبدالرحیم نوه
نوه ابراهیم، ع. کشوری، ه. (1391). مدیریت استعداد معلمان. نوآوری در مدیریت منابع انسانی. موسسه آموزش عالی سوره. چاپ اول. تهران.
BhattMonica, P & Behrstock-Sherratt, E. (2010). Managing Educator Talent, promising Practices and Lessons from midwestern States. Learning Point Associates
Boe Erling, E. Cook, Lynne H & Sunderland, Robert J. (2006). Attrition of beginning teachers: does teacher preparation matter?. Center for Research and Evaluation in Social Policy Graduate School of Education University of Pennsylvania
Branham, L. (2005). Planning to become an employer of choice. Journal of Organizational Excellence, 24(3): 57–69.
Buthelezi, N.C. (2010), developing a talent management framework for a south African sectoral education and training authority, research report presented at the university of Stellenbosch
Chuai, X. Preece, D. & Iles, P. (2009). Is talent management really the same as human resource management? The case of MNCs in Beijing. International Journal of Knowledge and Systems Sciences.
Claussen, J. Grohsjean, T. Luger, J & Probst, G. (2014). Talent management and career development: What it takes to get promoted. Journal of World Business, 49(2), 236-244.
Dewi,T.Roslan,A. Badrul. (2015). Developing Talent Management Crisis Model for Quality Life of Bank Employees in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume
Karatop, B. Kubat, C. Uygun O. (2015). Talent management in manufacturing system using fuzzy logic approach. Computers & Industrial Engineering; 86, 127-36.
Kontoghiorghes, C. (2015). Linking high performance organizational culture and talent management: satisfaction/motivation and organizational commitment as mediators. The International Journal of Human Resource Management; 27(16): 1833-53.
Lujetic, Daniel C. (2007). A study investigating what different subgroups of educational stakeholders each believes is effective in new teacher induction with an overview of the similarities and differences among and between these groups. Submitted to the Graduate Faculty of the School of Education in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education, University of Pittsburgh.
Mateso, Peter E. E. (2010). Understanding succession planning and management efforts at midwestern university: a mixed methods study. A Dissertation Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements of the degree of doctor of education.
Mohd, I. Mohd, H. Shuhaida.SH. (2017). Talent Management and Teacher Leadership Talent Development in High Performing School in Malaysia. International Journal of Educational Best Practices, Vol. 1, Number 1.