نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدریت آموزش عالی،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری ،ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری ،ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری ، ایران

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان به‌منظور ارائه مدل بود روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی ازنظر گرداوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر روش در زمره پژوهش‏های کمی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان منطقه ٨ کشور استان‏های سمنان و گلستان و مازندران در سال 97-96 به تعداد 221 نفر بودند که ازاین‌بین 140 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای مرحله‏ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد ادراک سیاسی کاکمار و کارلسون (1997)، پرسشنامه استاندارد مدیریت مسیر شغلی آدکلا (2011) و پرسشنامه استاندارد فلات شغلی میلیمن (1992) بود. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، جهت برازش مدل رگرسیون از رگرسیون چندگانه و درنهایت با استفاده از برازش مدل معادلات ساختاری مدل پژوهش نهایی محاسبه شد. یافته‏ها نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بین ادراک سیاست سازمانی و ابعاد آن با فلات شغلی و ابعاد آن یافت شد. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی و ابعاد آن در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان یافت شد. همچنین ابعاد ادراک سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی به‌طور هم‌زمان در مدل قابلیت تبیین 5/83 درصدی از متغیر فلات شغلی را تبیین کرد و مدل ارتباطی تبیین شده دارای شاخص نیکویی برازش با مقدار 63/0 بود. نتایج پژوهش نشان داد هنگامی کارکنان دچار فلات زدگی شغلی زیستی می‏شوند که هیچ‌گونه علاقه و لذتی را در کار خود احساس نکنند. لذا، با غنی‌سازی و توسعه دوره‏های آموزشی برای ارتقای رتبه علمی و توسعه روحیه فردی استادان از طریق دادن بورس و تداوم دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت در داخل و خارج کشور می‏توان نقش مهمی در کاهش فلات زدگی شغلی داشت

کلیدواژه‌ها

اسماعیلی ا. (1393). تبیین نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در رفتارهای شهروندی سازمانی. فصلنامه علمی ترویجی توسعه‌سازمانی پلیس؛ 1391 (53): 11-38.
باقری ق، حسنی نژاد آ، نیک‌آیینم، خرم سم. (1391). بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، چشم‌اندازمدیریتدولتی؛ 8 (12): 109-122.
باورسی ر، باورسی ا. (1398). بررسی تأثیر سکون زدگی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت دارویی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‏های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، تفلیس- کشور گرجستان، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
جزینی زاده م، مطهری نژاد ح. (1394). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان، کنفرانس بین‌المللی یافته‏های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری با محوریت پژوهش‌های نیاز محور، مشهد، مؤسسه فراز اندیشان دانش بین‌الملل.
جوکار ع ا، امینیم ت، صادقی ص. (1397). بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با سکون زدگی شغلی کارکنان در اداره کل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی؛ 6 (2): 28-41.
حسینی شاوون ا، نسل سراجی ر. (1394). مدیریت مسیر شغلی ابزار توسعه منابع انسانی سازمان، سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، تهران، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی.
صالح اردستانی ع، سید نقوی م. (1395). تبیین رابطه فلات زدگی شغلی با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان. پژوهش‏های مدیریت عمومی؛ 9 (31): 211-225.
علمدار ا. (1391). رابطه بین سکون‏زدگی در مسیر پیشرفت شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده مدیریت.
فانی ع ا، شیخی نژاد ف، دانایی‌فرد ح، حسن‌زاده ع. (1393). بررسی اثرات تعدیل‌کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین ادراک سیاست سازمانی و رفتار سیاسی موردمطالعه: صنعت آب ایران پژوهش‌های مدیریت در ایران؛ 18 (1): 193-221.
کلاه چیان م، رحمتی نیا ر. (1396). تبیین پدیده فلات زدگی شغلی در کارکنان سازمان‌های امنیتی. فصلنامهپژوهش‏هایحفاظتی امنیتیدانشگاهجامعامامحسین (ع)؛ 6 (2): 120-133.
مددنوروزی ع، زارع ع، شیرالی ر. (1395). عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت‌علمی دانشکده‏های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی؛ 24 (4): 19-25.
میرکمالی سم، ابراهیمی ص، خلیل‏بیگی ک، فتحی ا. (1398). رابطه فلات شغلی با تمایل به ترک خدمت، استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول؛ 36: 1-9.
واحد، م.، بشیربنائم، ی، رسولی، م. (1393). بررسی تأثیر ویژگی‏های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه‏های انسانی، فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتمدیریت (بهبود و تحول)؛ 22 (73): 25-62.
یوسف زایی پور، م. ح.، و بهرام زاده، ح. (1392). بررسی رابطه سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی و تحلیل رفتگی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گلستان، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
Adekola B. (2011). Career planning and career management as correlates for career development and job satisfaction. A case study of nigerian bank employees. Australian Journal of Business and Management Research; 1: 100-112.
Kacmar K M, Carlson D S. (1997). Further validation of the perceptions of politics scale (pops): A multiple sample investigation. Journal of Management; 23 (5): 627-658.
Marx P. (2012). Job Insecurity and Political Behaviour in European Welfare States ESPAnet conference, Edinburgh; 1-22.
Miles S, Gordon J, Storlie C. (2013). Job satisfaction, perceived career plateau, and the perception of promotability: a correlational study. The Journal of International Management Studies; 8 (7): 7-9.
Millman J F. (1992). Causes, consequences and moderating Factors of Career plateauing. University of Southern California.
Robbins S P, Judge T A. (2007). Organizational Behavior. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Song G, Lee M W. (2018). “The curvilinear relationship between career plateauing and organizational citizenship behavior”. Journal of Management & Organization.
Salm A. (2019). TDM Issue030 p10 20. I. 10 -20.
Shaber N, Stephens R, Ramirez J, Potirniche G P, Taylor M, Charit I, Pugesek H. (2019) Fatigue and creep-fatigue crack growth in alloy 709 at elevated temperatures, Materials at High Temperatures; 36 (6): 562-574, DOI: 10. 1080/09603409. 2019. 1664079.
Vigoda-Gadot E, Cohen A. (2009). “Influence Tactics and Perceptions of Organizational Plitics: A Longitudinal Study”. Business Research; 55: 311-324.