اثربخشی بازی‏ درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی‏های یادگیری در شرایط همه‏گیری کووید 

انسیه سادات مصطفوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ مریم محسن پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 5-16

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی بازی‏درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک به‌صورت مجازی بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرا شد. روش پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرحِ پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ی آماری را دانش‏آموزان پایه‏ی سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ...  بیشتر

بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب ‏آوری

فریبا تابع بردبار؛ معصومه اسماعیلی؛ مهرناز امیری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 16-28

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی پیش‏بینی‏ اضطراب کرونا بر اساس مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب‏آوری بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 که تعداد آن‌ها حدوداً 8064 نفر بود که نمونه‏ای به تعداد ...  بیشتر

پیش ‏بینی اضطراب پژوهشی بر اساس کمک طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در دوران شیوع ویروس کرونا

شیرین روستائی؛ علی تقوائی نیا؛ فریبرز نیکدل

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 29-40

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش کمک طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در پیش‌بینی اضطراب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1399-1400 بود. 343 نفر به‌عنوان گروه نمونه پژوهش با روش نمونه‏گیری ...  بیشتر

شناسایی شاخص ‏های آموزشی در دوران کرونا

عادل زاهد بابلان؛ مهدی مصلح گرمی؛ جواد امجدی حور؛ الهه سلطانی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 41-50

چکیده
  شیوع کرونا و به‌تبع آن تعطیلی مراکز آموزشی در جهان و ایران باعث شد تا شکل آموزش از حضوری به غیرحضوری یا مجازی تغییر یابد. ازاین‌رو، عدم فراهم بودن زیرساخت‏های لازم، عدم آشنایی معلمان و دانش‏آموزان با یادگیری‏های مجازی باعث شد تا خانواده‏ها، دانش‏آموزان و مدارس با چالش عظیمی در زمینه یادگیری روبرو شوند. به همین دلیل، هدف ...  بیشتر

نقش میانجی‏ احساس تنهایی در رابطه بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‏شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا

ندا مرادی؛ ایلناز سجادیان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 51-62

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‏گری احساس تنهایی بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. به این منظور ...  بیشتر

بررسی تأثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش ‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی

مهدی مصلح گرمی؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا؛ سجاد علی نژاد

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 63-73

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل بود. این پژوهش به‌صورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 40 آزمـودنی از میـان دانـش‏آمـوزان دختـر دوره متوسطه دوم دارای افسردگی ...  بیشتر

تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎ گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با همه‎ گیری کرونا ویروس

کامران شیوندی چلیچه؛ زهره درتاج؛ فضل الله حسنوند؛ فاطمه قائمی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 74-84

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مدل علّی پیامدهای پریشانی روان‎شناختی ناشی از همه‎گیری کرونا ویروس و بررسی نقش میانجی‎گری جو عاطفی خانواده به انجام رسید که ازنظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری شامل ایرانیان سراسر کشور در سال 1400 بود. نمونه آماری برابر با 590 نفر بود که از استان‎های مختلف کشور انتخاب ...  بیشتر

بررسی نقش سواد رسانه ‏ای در پیش‏ بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا

فریبا درتاج؛ مریم رجبیان ده زیره؛ آزاد الله کرمی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 85-97

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه‏ای در پیش‏بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی ازلحاظ روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور کرمان بودند که 473 نفر از آن‌ها (366 نفر از دانشجویان و 107 نفر از اساتید) با روش ...  بیشتر

رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی در معلمان: بررسی نقش میانجی‏ گرانه سبک‏ های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا

معصومه کریم زاده؛ محمد آزاد عبداله پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 98-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی معلمان با توجه به نقش میانجی سبک‏های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا بود. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت کمی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، همبستگی با کاربرد معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 189 نفر از ...  بیشتر

تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش ‏آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‏ گرا

وجیهه ظهورپرونده؛ حسین غفاریان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 110-119

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش‏آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‏گرا بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان متوسطه دوره دوم ناحیه سه شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1401 به حجم 983 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

بررسی آموزش در کلاس ‏های چند پایه در همه ‏گیری بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان مرکزی

کتایون حمیدی زاده

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 120-132

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل آموزش در کلاس‏های چندپایه در ایام شیوع بیماری کرونا و آموزش مجازی صورت گرفته است. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. جامعه‏ی آماری شامل ۱۸۷ نفر از معلمان مدارس ابتدایی چندپایه در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در استان مرکزی است که ۵ معلم به‏صورت هدفمند انتخاب شدند، سپس ۱۰ معلم دیگر از طریق ...  بیشتر

بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید- 19

امیر کرمی؛ زهرا ذبیحی؛ محسن راسخی رشخوار؛ معصومه طبسی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 133-142

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید-19 انجام شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‏آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400 بودند، که 400 دانش‏آموز به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای به‏عنوان ...  بیشتر

رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ مهسا حاتمی؛ قاسم سعدی مجد؛ علی خلقتی؛ سکینه بختیارپور؛ مریم بختیارپور؛ زهرا بختیارپور؛ مریم بختیاری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 143-152

چکیده
  هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی معلمان در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و به‌طور خاص مدل‏یابی معادلات ساختاری بود. از جامعه آماری معلمان دو استان خوزستان و ایلام در سال تحصیلی 1400-1401، 353 نفر به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‏ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ‏ها

سعید طولابی؛ تینا ایطا

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 153-164

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی پرستاران شاغل در بخش‏های ویژه مراقبت از بیماران کووید-19(کرونا) با پرستاران سایر بخش‏ها بود که با روش توصیفی از نوع مطالعات علی-مقایسه‏ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تمام پرستاران شاغل در بیمارستان‏های منطقه سه تهران بود، که از بین آن‌ها ...  بیشتر

رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی در دانش‌آموزان

ظریفه سهرابی؛ سجاد طاهرزاده قهفرخی؛ ابراهیم حاتم پور؛ فریق میروقشلاق؛ مهدی محمدپور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 165-177

چکیده
  گسترش بیماری کرونا و اضطراب کرونا با تعطیلی مدارس و تغییر سریع شیوه آموزشی، بر زندگی تحصیلی و آموزشی دانش‏آموزان تأثیرگذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا با بهزیستی تحصیلی دانش‏آموزان با توجه به نقش میانجیگری امید تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‏آموزان ...  بیشتر

تجربه زیسته دانشجویان از جامعه‌پذیری دانشگاهی در دوران شیوع ویروس کووید 19

مژگان خوشنام

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 178-186

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف عمیق از تجربه زیسته دانشجویان دکتری دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و امیرکبیر از جامعه‌پذیری دانشگاهی خود در دوران کرونا است. با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی استفهامی و نمونه‏گیری نظری، مصاحبه نیمه‏ساختار‏یافته با 18 دانشجوی دکتری (در سال 1399) انجام شد. سپس اطلاعات به دست آمده از مصاحبه‏ها با استفاده ...  بیشتر

چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی

عصمت نبی پور؛ مریم براتعلی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 187-202

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی چالش‏های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان بود.‏ روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با رویکرد تحلیل محتوا است. جهت جمع‏آوری داده‏ها از ابزار مصاحبه نیمه‏ساختارمند استفاده شد. مشارکت‏کنندگان در پژوهش معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان‌شناختی و اخلاق تحصیلی دانش ‏آموزان دختر در دوره همه‏ گیری کرونا

فرحناز بهلولی چیچکلوی حاجی آقا؛ هیمن محمود فخه

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 203-216

چکیده
  بیماری کروناویروس علاوه بر ایجاد آسیب‏های جسمی، بر سلامت روان افراد نیز تأثیر جدی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان‌شناختی و اخلاق تحصیلی دانش‏آموزان دختر متوسطه دوم شهر ارومیه در دوره همه‏گیری کرونا انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ی ...  بیشتر

روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش‌های مقابله: با نقش واسطه‌ای خشم

زهرا مقدم؛ حسن محمودیان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، صفحه 217-229

چکیده
  شرایط بحرانی کرونا می‌تواند باعث آثار منفی روانی شود که به‌نوعی بر سلامت روان افراد جامعه اثرگذار هستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش‌های مقابله با نقش واسطه‌ای خشم بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشکده روان‌شناسی دانشگاه ...  بیشتر