نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش‌وپرورش، دانشگاه پیام نور، میاندواب، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل بود. این پژوهش به‌صورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 40 آزمـودنی از میـان دانـش‏آمـوزان دختـر دوره متوسطه دوم دارای افسردگی در سیاهه افسردگی بک 2 شـهر اردبیل با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‌ای انتخـاب و بـا استفاده از روش نمونه‏گیری تصـادفی ساده در گـروه‏هـای مداخله «ارائه بازخوردهای اصلاحی معلم» (20 نفر) و کنترل (20 نفر) گمارده شـدند. برای گروه مداخله 12 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا شد. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه اضطراب Covid-19 علی پور و همکاران (1398) و پرسشنامه افسردگی بک نسخه دو (1978) در مراحل پیش‏آزمون و پس‏آزمون برای 2 گروه مداخله و کنترل استفاده شد. داده‏ها در نرم‏افزار spss نسخه 24 تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری تفاوت معنا‏داری بین 2 گروه نشان داد (01/0>P). یافته‏ها حاکی از آن بود که میزان اضطراب Covid-19 گروه مداخله به‌طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (01/0>P)؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که «بازخورد اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‏آموزان دختر مبتلا به افسردگی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. لذا باید مسئولین مربوطه که در حوزه آموزش‌وپرورش مشغول فعالیت هستند به بحث بازخوردهای اصلاحی معلم در این دوره Covid-19 توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از این طریق بتوانند میزان اضطراب در دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی را کاهش بدهند.

کلیدواژه‌ها

ابوالمعالی، خ. (1399). پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‏آموزان و راهکارهای مقابله با آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 16(55)، 157-193.
علی پور، ا.، قدمی، ا.، علیپور، ز. و عبداله زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا در نمونه ایرانی. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی سلامت، 8(32)، 163-175.
غفاری، س.، صادقی، ح.، سبحانی، ل. و رفیعی پور، ر. (1398). پیش‌بینی خودمهارگری بر اساس هیجان‏خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‌گرانه‌ی سبک‏های مقابله‌ای دانش‏آموزان. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(47)، 153-170.
یاوری، ه. و لطفی عظیمی، ا. (1400). پیش‏بینی بی‏صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 15(52)، 102-127.
یوسف‏وند، م.، کدیور، پ.، صرامی، غ. و عشرتی، ع. (1393). با عنوان اثربخشی بازخوردهای اصلاحی معلمان بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‏آموزان، اندیشه‌های نوین تربیتی، 10(1)، 94-104.
References
Aben, I., Verhey, F., Lousberg, R., Lodder, J., Honig, A. (2002).Validity of the Beck Depression Inventory, hospital anxiety and depression scale, SCL-90, and hamilton depression rating scale as screening instruments for depression in stroke patients. Psychosomatics, 43(5), 386-393.
Abolmaali, K. (2020). Psychological and Instructional consequences of Corona disease (Covid-19) and coping strategies with them. Educational Psychology, 16(55), 157-193. [In Persian].
Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z., Abdollahzadeh, H. (2010). Preliminary validation of the Corona Anxiety Scale in an Iranian sample. Journal of Health Psychology, 13(47), 153-170. [In Persian].
Beck, A. T. (1984), Steer RA. Internal consistencies of the original and revised Beck Depression Inventory. Journal of Clinical Psychology, 40(6), 1365-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6511949/
Boggs, J. A. (2019). Effects of teacher-scaffolded and self-scaffolded corrective feedback compared to direct corrective feedback on grammatical accuracy in English L2 writing. Journal of Second Language Writing, 46, 100671.
Butler, DL., Wine, P.H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis, Review of Educational Research, 65(3), 245-281.
Chalmers, D., Gardiner, D. (2015). An evaluation framework for identifying the effectiveness and impact of academic teacher development programmes. Studies in Educational Evaluation, 46(7), 81-91.
Dalton, L., Rapa, E., & Stein, A. (2020). Protecting the psychological health of children through effective communication about COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 346–347.
Fischer, B., Murphy, Y., Kurdyak, P., Goldner, E.M. (2015). Depression – A major but. neglected consequence contributing to the health toll from prescription opioids? Psychiatry Research, 15(7), 258-263. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2333392818771243
Garfin, D. R., Silver, R. C., & Holman, E. A. (2020). The novel coronavirus (COVID-2019) outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure. Health psychology39(5), 355.
Ghaffari, S., Sadeghi, H., Sobhani, L., Rafieipor, R. (2019). Self-control prediction based on excitement and self-esteem: interpersonal impact between students coping styles. Journal of Research in Educational Science, 13(47), 153-170. [In Persian].
Hanan, A., Firman, E., & Terasne, T. (2021). Investigating English Lecturerss’StrategIies OF Committing Online Written Corrective Feedback During COVID-19 Pandemic. Journal of Languages and Language Teaching, 10(1).
Huang, R.H., Liu, D.J., Tlili, A., Yang, J.F., Wang, H.H. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University.
Husky, M. M., Kovess-Masfety, V., & Swendsen, J. D. (2020). Stress and anxiety among university students in France during Covid-19 mandatory confinement. Comprehensive Psychiatry, 102, 152191.
Hyland, F. (2003). Focusing on form: Student engagement with teacher feedback. System, 31(2), 217-230.
Islam, M. A., Barna, S. D., Raihan, H., Khan, M. N. A., & Hossain, M. T. (2020). Depression and anxiety among university students during the COVID-19 pandemic in Bangladesh: A web-based cross-sectional survey. PloS one, 15(8), e0238162.
Kamimura, A., Nourian, M. M., Assasnik, N., & Franchek-Roa, K. (2016). Depression and intimate partner violence among college students in Iran. Asian journal of psychiatry, 23(14), 51-55. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27969079/
Kaur, N., Dwivedi, D., Arora, J., & Gandhi, A. (2020). Study of the effectiveness of e-learning to conventional teaching in medical undergraduates amid COVID-19 pandemic. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 10(7), 563-567.
Kimbrel, N. A., Meyer, E. C., DeBeer, B. B., Gulliver, S. B., & Morissette, S. B. (2016). A 12-Month prospective study of the effects of PTSD-depression comorbidity on suicidal behavior in Iraq/ Afghanistan-era veterans. Psychiatry research, 243(10), 97-99.
Lee, I. (2019). Teacher written corrective feedback: Less is more. Language Teaching, 52(4), 524-536.
Mahati, K., Bhagya, V., Christofer, T., Sneha, A., & Rao, B. S. (2015). Enriched environment ameliorates depression-induced cognitive deficits and restores abnormal hippocampal synaptic plasticity. Neurobiology of learning and memory, 33(8), 379-391. https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/27555234/
Mahayosnand, P. P., Zanders, L., Sabra, Z. M., Essa, S., Ahmed, S., Bermejo, D. M., & Ablay, S. (2021). E-mentoring female underrepresented public health student researchers: supporting a more diverse postpandemic workforce. Health security.
Nadeak, B., Naibaho, L., & Silalahi, M. (2020). COVID-19 and Students’ Anxiety Management. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(7), 1574-1587.
Ozamiz-Etxebarria, N., Idoiaga Mondragon, N., Bueno-Notivol, J., Pérez-Moreno, M., & Santabárbara, J. (2021). Prevalence of anxiety, depression, and stress among teachers during the CoViD-19 pandemic: a rapid systematic review with meta-analysis. Brain sciences, 11(9), 1172.
Sermsook, K., Liamnimitr, J., & Pochakorn, R. (2017). The Impact of Teacher Corrective Feedback on EFL Student Writers' Grammatical Improvement. English Language Teaching, 10(10), 43-49.
Shihusa, H., Keraro, F.N. (2009). Using Advance Organizers to Enhance Students’ Motivation in Learning Biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(5), 413-420. https://www.ejmste.com/article/using-advance-organizers-to-enhance-students-motivation-in-learning-biology-4171
Skipper, Y., & Douglas, K. (2015). The influence of teacher feedback on children's perceptions of student–teacher relationships. British Journal of Educational Psychology, 85(3), 276-288.
Yousefvand, M., Kadivar, P., Sarami, G., Eshrati, A. (2014). entitled The effectiveness of teachers 'corrective feedback on self-efficacy and the use of students' self-regulated learning strategies, New educational ideas, 10 (1), 92-104. [In Persian].
Yavari, H., Lotfi Azimi, A. (2021). The prediction of academic dishonesty based on academic engagement, achievement goals and implicit beliefs of intelligence in during pandemic Coronavirus. Journal of Research in Educational Science, 15(52), 102-127. [In Persian].