نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه باختر، ایلام، ایران

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه مهاباد، ارومیه، ایران

4 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گسترش بیماری کرونا و اضطراب کرونا با تعطیلی مدارس و تغییر سریع شیوه آموزشی، بر زندگی تحصیلی و آموزشی دانش‏آموزان تأثیرگذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا با بهزیستی تحصیلی دانش‏آموزان با توجه به نقش میانجیگری امید تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‏آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر ارومیه است (حدوداً 20000 نفر)، نمونه پژوهش شامل 400 نفر است که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شده‏اند. جهت جمع‏آوری داده‏ها از سه پرسشنامه، مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) (علی پور و همکاران، 1398)، مقیاس امید به تحصیل (AHS) (خرمایی و کمری، 1395)، و پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران (2014) استفاده شد که به‌صورت آنلاین در اختیار دانش‏آموزان قرار گرفت. داده‏های جمع‌آوری‌شده به‌وسیله آزمون تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‏های به دست آمده در سطح (01/0 > P) نشان داد بین اضطراب کرونا با امید تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش‏آموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و امید تحصیلی نقش میانجیگری را بین اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی دانش‏آموزان ایفا می‏کند. درنتیجه افزایش اضطراب کرونا با کاهش امید به تحصیل همراه می‏شود و این کاهش امید تحصیلی منجر به کاهش بهزیستی دانش‏آموزان می‏گردد. بر این اساس، نیاز است تا مدارس و نظام آموزشی در زمان حضور بیماری کرونا و پس‌ازآن، آموزش‌ها، اقدامات و مشاوره‏های لازم را برای بهبود اضطراب کرونا، بهزیستی تحصیلی و امید تحصیلی دانش‏آموزان انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

حسن‌پور، ع.، سلطانی، ا.، زین‌الدینی میمند، ز؛ و منظری توکلی، ع. (1399). پیش‏بینی بهزیستی تحصیلی براساس استرس تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان. مجله مطالعات ناتوانی، 120 (10).
خرمایی، ف.، و کمری، س. (1395). ساخت و بررسی ویژگی‏های روان‌سنجی مقیاس امید به تحصیل. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5 (8).
زینعلی، ش.، اکبری، ب.، صادقی، ع.، و مقتدر، لیلا. (1399). مدل ساختاری رابطه سرمایه‌های تحولی، امید به تحصیل با بهزیستی تحصیلی، بازداری رفتاری با میانجیگری پایستگی تحصیلی در دانش‏آموزان داوطلب ورود به دانشگاه‌ها. مجله سلامت اجتماعی، 8 (1).
علی پور، ا.، قدمی، ا.، علی پور، ز.، و عبداله‏زاده، ح. (1398). اعتبار سنجی مقدماتی اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایران. نشریه روان‌شناسی سلامت، 8(4) 163-175. doi: 10.30473/hpj.2020.52023.4756
قدم پور، ع.، حیدریانی، ل.، برزگر بفرویی، م.، و دهقان منشادی، م. (1397). بررسی نقش امید تحصیلی و حمایت عاطفی ادراک‌شده در پیش‏بینی بهزیستی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۱۰ (۳)، ۴۷-۵۷.
مهنا، س.، و طالع پسند، س. (1395). رابطه بین حمایت‌های محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیری تحصیلی با نقش میانجی بهزیستی تحصیلی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16 (4)، 31-42.
Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z.,& Abdollahzadeh, H. (2020). Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, 8(32), 163-175. doi: 10.30473/hpj.2020.52023.4756. [In Persian]
Aydin, B., Sari, S. V., & Şahin, M. (2015). Parental acceptance/involvement, self-esteem and academic achievement: The role of hope as a mediator. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(4), 37-48. DOI:10.30703/CIJE.321356.
Bao. W. (2020). COVID-19 and online teaching in higher education:A case study of Peking University, Hum Behav & Emerg Tech, 2, 113–115. https://doi.org/10.1002/hbe2.191.
Belfi, B., Goos, M., Fraine, B. D.,& Damme, J. V. (2012). The effect of class composition by gender and ability on secondary school students school well-being and academic self-concept: A literature review. Journal Educational Research Review; 7 (1), 62-74. doi.org/10.1016/j.edurev.2011.09.002
Byrnes, Y. M, Civantos, A. M., Go, B. C., et al. (2020). Effect of the COVID-19 pandemic on medical student career perceptions: a national survey study. Med Educ Online, 25(1), 1798088. DOI: 10.1080/10872981.2020.1798088
Bryce, C. I., Alexander, B. L., Fraser, A. M,. & Fabes, R. A. (2020). Dimensions of hope in adolescence: Relations to academic functioning and well-being. Psychol Schs; 57, 171– 190. https://doi.org/10.1002/pits.22311
Cénat, J. M., Dalexis, R. D., Guerrier, M., Noorishad, P. G., Derivois, D., Bukaka, J., Birangui, J. P., Adansikou, K., Clorméus, L. A., Kokou-Kpolou, C. K., Ndengeyingoma, A., Sezibera, V., Auguste, R. E., & Rousseau, C. (2021). Frequency and correlates of anxiety symptoms during the COVID-19 pandemic in low- and middle-income countries: A multinational study. Journal of psychiatric research, 132, 13–17. doi: 10.1016/j.psychres.2021.113714
Cuneyt, E., Bilge, E., Ercan, D., Merve T. & Nilay K. (2020). Measuring anxiety related to COVID-19: A Turkish validation study of the Coronavirus Anxiety Scale, Death Studies. doi: 10.1080/07481187.2020.1774969
Dong, L., & Bouey J. (2020). Public mental health crisis during COVID-19 pandemic, China. Emerging Infectious Diseases, 26(7), 1616–1618. doi: 10.3201/eid2607.200407
Eccles, J. S. & Roeser, R. W. (2009). Schools, academic motivation, and stage environment fit. In R. M. Lerner, & L. Steinberg (Eds.), Individual bases of adolescent development (3rd Ed.). Handbook of adolescent psychology, 1, 404–434.
Esteves, C. S., Oliveira, C. Rd & Argimon, IIdL (2021). Social Distancing: Prevalence of Depressive, Anxiety, and Stress Symptoms Among Brazilian Students During the COVID-19 Pandemic. Front. Public Health, 8, 589966. doi: 10.3389/fpubh.2020.589966.
Gao J., Dai J., Zheng P., Chen H., Mao Y., Chen S.,& Jia Y. (2020). Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PLOS ONE, 15(4), 25-36. doi.org/10.1371/journal. pone.0231924
Ghadampour E, Heidaryani L, Barzegar-Bafroui M,& Dehghan-Menshadi M. (2018). The Role of Academic Hope and Perceived Emotional Support in Predicting academic Welfare. Research in Medical Education; 10 (3), 47-57. [In Persian]
Gralinski, L. E.,& Menachery, V. D. (2020). Return of the coronavirus: 2019-nCoV. Viruses, 12(2), 135 -147
Harries, A. J., Lee, C., Jones, L., Rodrigers, R. M., Davis. J., et al. (2021). Effects of the COVID-19 pandemic on medical students: a multicenter quantitative study. BMC Med Educ, 21(1), 13-23. doi: 10.3390/v12020135
Hasanpour, E. Soltani, A. Zeinadini Meymand, Z.& Manzari Tavakoli, A. (2020). Predicting Academic Wellbeing Based on Academic Stress and Personality Traits. journal of Disability Studies: (10), 120. [In Persian]
Ho C. S., Chee C. Y.,& Ho R. C. (2020). Mental health strategies to combat the psychological impact of COVID-19 beyond paranoia and panic. Annals of the Academy of Medicine Singapore, 49(1), 1–6
Karatas¸, Z., & Tagay, O. ¨ (2021). The relationship between resilience of the adults affected by the covid pandemic in Turkey and Covid-19 fear, meaning in life, life satisfaction, intolerance of uncertainty and hope. Personality and Individual Differences, 172, Article 110592. doi: 10.1016/j.paid.2020.110592
khormaee, F.,& kamari, S. (2017). Construction and examine the psychometric characteristics the Academic Hope Scale. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 5(8), 15-37. doi: 10.22084/j.psychogy.2017.9549.1284. [In Persian]
Kickbusch I.,& Leung G. (2020). Response to the emerging novel coronavirus outbreak. BMJ, 368, Article m406. 10.1136/bmj.m406. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m406
Lei, L., Huang, X., Zhang, S., Yang, J., Yang, L., & Xu, M. (2020). Comparison of Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression Among People Affected by versus People Unaffected by Quarantine During the COVID-19 Epidemic in Southwestern China. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 26, e924609. doi: 10.12659/MSM.924609
Li J. B., Yang A., Dou K.,& Cheung R. Y. (2020). Self-control moderates the association between perceived severity of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) and mental health problems among the Chinese public. doi: 10.3390/ijerph17134820
Loh, L. C., Ali, A. M., Ang, T. H., & Chelliah, A. (2006). Impact of a spreading epidemic on medical students. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 13(2), 30–36.
Mahir. P., Syahputra S., Aditya W., Budi Randi K., & Candra W. (2020). The Effects of Incriminating COVID-19 News on the Returning Indonesians’ Anxiety. Journal of Loss and Trauma, 25, 8, 656-661. doi.org/10.1080/15325024.2020.1771825
Mohanna S,& Talepasand S. (2016). The Relationship between Environmental Supports and Emotional Self-awareness with Academic Engagement: the Mediating role of Educational Well-being. Iranian Journal of Medical Education; 16, 31-42[In Persian]
Rea, M., Lilly S., & Rohit J. (2021). COVID-19 mental health consequences on medical students worldwide. Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives, 11, 3, 296-298. doi: 10.1080/20009666.2021.1918475
Renshaw, T. L., Long, A. C. J., & Cook, C. R. (2015). Assessing adolescents’ positive psychological functioning at school: development and validation of the student subjective wellbeing questionnaire. School Psychology Quarterly, 30(4), 534–552. doi.org/10.1037/spq0000088
Ryff, C. D. (2013). Psychological well-being revisited Advances in the science and practice of eudemonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28. doi.org/10.1159/000353263
Samdal O, Wold B,& Bronis M. (1999). Relationship between student’s perceptions of school environment, their satisfaction with school and perceived academic achievement: An international study. Journal School Effectiveness and school Improvement; 10 (3), 296-320.
Shigemura J., Ursano R. J., Morganstein J. C., Kurosawa M.,& Benedek D. M. (2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 74, 281–282.
Snyder, C.R (1996). The Psychology of Hope. New York, NY: Free Press.
Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K. & Niemivirta, M. (2012). Achievement goal orientations and academic well-being across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 22, 290–305. doi.org/10.1016/j.lindif.2012.01.002
Ustun G. (2020). Determining depression and related factors in a society affected by COVID-19 pandemic. The International journal of social psychiatry, 20764020938807. Advance online publication.
Wang C., Pan R., Wan X., Tan Y., Xu L., Ho C. S.,& Ho R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), Article 1729. 10.3390/ijerph17051729
Widlund, A., Tuominen, H., & Korhonen, J. (2018). Academic Well-Being, Mathematics Performance, and Educational Aspirations in Lower Secondary Education: Changes Within a School Year. Frontiers in psychology, 9, 297. doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00297
WHO. (30 May 2021). https://covid19.who.int/. Globally, as of 5:06pm CEST, 1 June 2021, there have been 170,426,245 confirmed cases of COVID-19, including 3,548,628 deaths, reported to WHO. As of 30 May 2021, a total of 1,579,416,705 vaccine doses have been administered.
World Health Organization. (2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreakhttps://www.who.int/publications-detail/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1
Xiang Z, Tan S, Kang Q, Zhang B,& Zhu L. (2019). Longitudinal effects of examination stress on psychological wellbeing and a possible mediating role of self-esteem in Chinese high school students. J Happiness Stud, 20(1), 283–305. doi: 10.1007/s10902-017-9948-9.
Zeinali, Sh. Akbari, B. Sadeghi, A.,& Moghtader, L. (2020). Structural Model of the Relationship between Transformational Capitals and Study Hope with Academic Welfare and Behavioral Inhibition with the Mediating Role of Academic Retention among University Volunteer Students. Community Health; 8 (1), 1-12. [In Persian]
Zhou X. (2020). Psychological crisis interventions in Sichuan Province during the 2019 novel coronavirus outbreak. Psychiatry Research, 286, Author 112895. 10.1016/j.psychres.2020.112895.